مشروح مطلب
 
کد مطلب:199
موضوع:آيا شركت تعاوني قابل تبديل به شركت سهامي خاص مي باشد؟
تعداد بازدید:904
   
آيا تبديل يك شركت تعاوني به سهامي خاص امكان پذير است؟ 🔵 پاسخ: براي آنكه بتوان شركتي را از يك نوع به نوع ديگر تبديل نمود بايستي اولاً قانونگذار اين امر را تجويز نموده باشد ثانياً ضوابط آن در قانون مشخص و معين باشد. در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران همچنين قانون شركت هاي تعاوني مصوب سال 1350 هيچ حكمي درخصوص امكان تبديل شركت تعاوني به ساير شركت هاي تجاري وجود ندارد. چنانچه در مقررات قانون تجارت مصوب سال 1311 و لايحه اصلاحي قانون مذكور مصوب سال 1347 نيز مداقه شود، مي توان دريافت مقنن صرفاً براي سه نوع شركت ضوابط تبديل در نظر گرفته است يكي تبديل شركت سهامي خاص به عام ، (موضوع مواد قانون تجارت) و سوم تبديل شركت نسبي به سهامي به استناد ماده 189 قانون تجارت . در ماده 5 لايحه اصلاحي نيز يك حكم كلي درخصوص امكان تغيير شكل شركت هاي سهامي عام و خاص به انواع ديگر شركت هاي تجاري وجود دارد اما ضوابطي بطور مشخص براي آن تعيين نگرديده است . بنابراين به نظر مي رسد تبديل شركت تعاوني به سهامي خاص امكانپذير نبوده و چنانچه تغيير شكل شركت در نظر باشد بايستي از طريق انحلال آن اقدام نمود. كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي دادگستري نيز در تاريخ 14/12/53 نظريه اي را در مورد امكان تبديل شركت تعاوني به سهامي خاص در صورت حدوث موجبات ماده 120 قانون شركت هاي تعاوني صادر نموده كه ذكر آن خالي از فايده نيست . 📌📌📌 كميسيون مذكور در پاسخ به اين سوال كه : گفته صورت امكان ، توجيه و طرز تطبيق آن با مقررات قانون و نحوه تشكيل چگونه مي باشد، مي گويد:«سلب مزاياي تعاوني از شركت تعاوني بر اثر انحراف از اصول تعاوني به استناد بند 4 ماده 120 قانون شركتهاي تعاوني با رعايت مواد 121 الي 124 قانون مزبور از موارد انحلال است. بنابراين عدول از مقررات مزبور و اجتناب از انحلال و تغيير نوع شركت و تبديل آن به شركت سهامي خاص، مجوز قانوني است. بديهي است تاسيس شركت جديد سهامي خاص با رعايت ضوابط قانوني از طرف شركاء شركت تعاوني پس از انحلال تصفيه امور شركت يا مقارن آن بلااشكال است.»
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن