تاریخ ثبت نامآقا/خانمنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۱۳خانمآکوچکیانصنایعفوق لیسانساصفهانمهندس صنایع رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۱۲خانمنویدنژادزیست شناسیفوق لیسانسخيابان پروينمعلم رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۱۱آقایرجائی برق لیسانساصفهانمهندس برق الکترونیک رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۱۰آقایرحمانیمکانیکلیسانسخ رباط سوممهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۱۰آقایصالحی مواد و متالورژیفوق لیسانسخ جابر انصاريمدیر تولید رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۱۰آقایآجودانیانمکانیکلیسانسخ اديبتكنسين تاسيسات رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۱۰آقایورمز یاریمکانیکلیسانسفولاد شهر  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۹آقایمیر فندرسکیمکانیکفوق لیسانسخ مسجد سيد مهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۹آقایحیدری ......زیر دیپلمکهندژنگهبان شرکت/ کارخانه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۹خانمکاویانحسابداریدیپلمجيکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵آقاینریمانیشیمیفوق لیسانسکاوه  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵آقایصالحیصنایعلیسانسخ بازارچهکارشناس تبليغات رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵خانمهاشمی نیاکامپیوترفوق لیسانسنوبهار بين ارغوان واطلس کارشناس فروش و بازاریابی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵آقایدهقانی برق لیسانسخ احمد آبادکارشناس کنترل کیفيت QC رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵خانمبیگلریمدیریت فنآوری اطلاعات و ارتباطات( it)لیسانساصفهانکارمند فروش رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۴آقایصادقیمکانیکلیسانس فولاد شهرکارشناس کنترل کیفيت QC رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۳آقایمهدی پور مکاترونیکفوق لیسانسقائميه  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۳خانمعاصمیروانشناسی تربیتیفوق لیسانسخيابان مرداويجاستاد دانشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۳خانمعیوقیصنایعفوق لیسانساصفهانکارشناس برنامه ريزي تولید رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۳خانموحیدنانو شیمیفوق لیسانساتوبان ذوب آهن- خ باغ فردوسکارشناس آزمایشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۲خانماکبری مدیریت صنعتیفوق لیسانسملک شهر مدير داخلی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۲آقایرشتچی مواد و متالورژیفوق لیسانسعسگريه مهندس مواد و متالورژِی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۲خانمبدیعیصنایعلیسانسخ مدرسکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۲خانمهاشمی صنایعلیسانساصفهانمهندس صنایع رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۲خانمجانثاریانصنایعلیسانساصفهانکارشناس برنامه ريزي تولید رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۲خانمبذر افشانصنایعلیسانسفولاد شهرمهندس صنایع رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۱خانمفیاض سیچانیزبان وادبیات انگلیسیفوق لیسانسملک شهر کارمند آژانس هواپيمايي رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۲۶خانمرجائیمکانیکفوق لیسانسخ پروين مهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۲۱آقایصفری الكتروتكنیکفوق دیپلمعارف  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۷آقایروفیگر حقیقتمهندسی شیمی لیسانسنشاط  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۵خانممنصوریان حبیب آبادی مهندسی شیمی لیسانسخانه کارگر  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۴آقایکریمی مدیریت فنآوری اطلاعات ( it)لیسانسعلويجه کارشناس it فن آوری اطلاعات رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۴خانمکریمی آمار لیسانسخ معراجآمارگر رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۴آقایاسلامیان برق لیسانسعلامه امينيمهندس برق الکترونیک رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۴آقایرئیسیعمرانلیسانساصفهانمهندس عمران رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۲خانم زرگانیمدیریت بازرگانیدیپلمملک شهر  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۱آقایدهقانی لاطانی......زیر دیپلمبنراننده کامیون رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۰آقایفرحیبرق لیسانسفرايبرگمهندس برق الکترونیک رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۸خانمسعادتگرافیکفوق دیپلمبهار.... رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۸خانمقادری مدیریت فنآوری اطلاعات ( it)لیسانسپروين اعتصامي کارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۷آقایراکی......فوق دیپلمهشت بهشتکارشناس منابع انساني رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۴خانماقتصادی قاسمیمنابع طبیعیلیسانسسپه سالارکارشناس منابع طبیعی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۳خانمجاوریهنر اسلامیفوق لیسانسجي معلم رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۲خانماکبریاظهار نشدهفوق لیسانسخ جي خوراسگانمدرس زبان روسی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۲آقایخدادادی  مامونيه  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۹/۳۰خانمعزیزیمهندسی پزشکیفوق دیپلمخيابان پروينحسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۹خانمخالقیانریاضی محضفوق لیسانسخيابان فلاطوريکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۸خانمکرونینقاشیفوق لیسانسخ پروين معلم رزومه تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۸خانمآخوندی مدیریت فنآوری اطلاعات ( it)فوق لیسانسخ امام خميني کارشناس it فن آوری اطلاعات رزومه تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۷خانمهاشمیامداد وسوانحلیسانسخ معراجکمك حسابدار رزومه تلفن
12345678910...
 

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ شنبه ۱۵ بهمن