تاریخ ثبت نامآقا/خانمنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۱۲آقایرزاقیحسابداریلیسانسمنطقه12حسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۷/۱۰آقایشمسائیمکانیکفوق دیپلمسه راه سيمينکارشناس خرید داخلی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۷/۱۰آقایرجائیریاضیات و کاربردهالیسانسخ مهرگانمعلم رزومه تلفن
۱۴۰۱/۷/۶خانمکریمیراهنمائی ومشاورهفوق لیسانسخيابان کاوهکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۷/۶آقایهاشمی شبانکارهصنایعلیسانسخ مشتاق سوماپراتور دستگاه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۶/۲۹آقاینصر اصفهانیمکانیکلیسانسسپيده کاشاني کارمند فروش رزومه تلفن
۱۴۰۱/۶/۲۸خانمخشوئی اصفهانکامپیوترلیسانسشيخ صدوق جنوبيکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۶/۲۶آقایصمیمیبرق فوق لیسانسخ رودکي مهندس برق قدرت رزومه تلفن
۱۴۰۱/۶/۲۱خانمصادق فرمترجمی زبان انگلیسیلیسانسپروينتایپیست / فارسی /لاتین رزومه تلفن
۱۴۰۱/۶/۲۰خانمموسوی فردمعماریلیسانسبيسيم غريبيطراح دکوراسیون داخلي رزومه تلفن
۱۴۰۱/۶/۲۰خانممحجوب مستهلکی شیمیفوق لیسانسخانه اصفهانکارشناس کنترل کیفيت رزومه تلفن
۱۴۰۱/۶/۱۹خانمعلائی آورزگانیحقوقلیسانسلاله شمالي صندوقدار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۶/۵آقایذاکری مدیریت صنعتیلیسانس گلزار حسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۶/۵آقایمظاهریبرق لیسانسرکن الدوله  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۶/۱خانمطائی سعیدی معماریلیسانسسهروردي کارمند فروش رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۳۱آقاینصیرزادهمهندسی آبفوق لیسانس4مهندس پايپينگ رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۳۰آقایخدا پرست ......زیر دیپلمخ معراجنگهبان شرکت/ کارخانه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۲۴خانمربیعیمکاترونیکفوق لیسانسچهار باغ بالا کارشناس کنترل کیفيت رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۲۴آقایرضائیعلوم تجربیدیپلمتالار کارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۲۲آقایطباطبائی زفزه......زیر دیپلمزفرهاپراتور تولید رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۲۲خانمموسائی معماریفوق لیسانس بزرگمهرمهندس معماری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۲۲آقایمومنی معماریفوق لیسانسبزرگمهرمهندس معماری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۲۰آقایخواجه ء دهاقانیشیمیفوق لیسانسمنطقه 3 خيابان بزرگمهرمدیر ( مسئول ) تضمین كیفیت رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۱۸آقایسهرابیزمین شناسیدکترا و بالاترشهرک زاينده رود  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۱۵آقایفائقیمدیریت فنآوری اطلاعات ( it)لیسانسارغوانيهمدیر منابع انسانی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۱۲خانمباقری کرمخیاطیدیپلمزينبيهکارگر بسته بندي رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۱۱خانممحمدیمهندسی علوم باغبانی فوق لیسانسشهر ابريشم  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۱۱خانمسینائی پور فردروانشناسیلیسانسرباط سومکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۱۰خانممحرمنقاشیفوق لیسانسبازارچه تصویربردار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۹خانمجهانبازیادبیاتدیپلمرزمندگانکارمند فروش رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۹خانماحمدینانو تکنولوژیفوق لیسانسخ جياستاد دانشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۷خانمقنبریحسابداریلیسانسشاهين شهر کمك حسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۵خانمکسرائیجغرافیالیسانسمنطقه 3کارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۳خانمفروزنده فرد مدیریت بازرگانیلیسانسخانه اصفهان کارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۲خانمضرابخانهبازرگانیفوق لیسانسرباط اولمدیر امور بازرگانی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۵/۱خانمیزدان پناهمدیریت کار آفرینیفوق لیسانسنشاط مدیر امور بازرگانی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۴/۲۹خانممحلوجیحسابداریلیسانسخاقانيمنشي مطب رزومه تلفن
۱۴۰۱/۴/۲۸خانمکیخاییبهداشت محیطلیسانسملک شهرکارشناس بهداشت محیط رزومه تلفن
۱۴۰۱/۴/۱۴خانمجلالیشهرسازیلیسانساتشگاهمهندسی شهرسازی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۴/۱۴خانمامیری......زیر دیپلمسميرمکارگر ساده رزومه تلفن
۱۴۰۱/۴/۱۲آقاینوذرپور......فوق دیپلمچهار باغ پايينکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۴/۶آقایایزدی مکانیکفوق لیسانسخ معراجنت ( نگهداری وتعمیر) رزومه تلفن
۱۴۰۱/۴/۴آقایرحیمی خیادانی......زیر دیپلمخوراسگانخدمات شرکت رزومه تلفن
۱۴۰۱/۳/۳۰آقایکیان ارثیماشینهای کشاورزیلیسانسهشت بهشتمهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۴۰۱/۳/۲۸خانماقا باباییحقوقفوق لیسانسملک شهرکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۳/۲۸آقایامینی اتومکانیکدیپلمخ خياماپراتور تولید رزومه تلفن
۱۴۰۱/۳/۲۸آقایعجمی زادهحقوقفوق لیسانسزينبيهمترجم زبان عربي رزومه تلفن
۱۴۰۱/۳/۲۴خانمشریفی نساجیلیسانسمحمد طاهرمهندس نساجی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۳/۲۳آقایرئیسیان ......زیر دیپلم 24 متري کارگر ساده رزومه تلفن
۱۴۰۱/۳/۲۲خانمنوحی نقاشیدیپلمشهيد چمرانکارگر ساده رزومه تلفن
12345678910...
 

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان