تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۱ابوالفضلقانعي مزرعه شوريبرققدرتروستايتزریقکار پلاستیک رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۱نصرالهكهيانيادبیاتتاريخنبوتآشپز رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۰علیرضااکبریکامپیوتر فاز 2...... رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۰پرینازحاجیانمدیریت بازرگانیداخلیسپاهانشهرمدير داخلي رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۰بهرامايزدي......---فولاد شهر کارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۰سيد مرتضي احمدي کامپیوترنرم افزارزينبه کارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۰سحر حاج رستم مهندسی مدیریت پروژهكار شناسي مهندس مديريت پروژهآتيشگاهحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۰مهشيد دهقاني کامپیوترنرم افزار خيامحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۰پرستو جعفريمعماریمعماريميدان گلهامعمار رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۰مجيدآقادادي الكترونیکفنيجيکارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۰عبدالحسين كاظميمکانیک---بهارستانکارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۹/۲۰مهتابسلطاني صنایعمهندسي صنايع امام خمينيمرتبط با رشته / مهارت رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۹رضااحمدیمواد و متالورژیمتالورژی صنعتیيزدانشهر  رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۹فرزادحاجی پورمکانیک محله شهيدبهشتيمكانيك خودور رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۹حسینمیرراییمعمارینقشه کشیصالح اباد غربي شهرک رسالت20سرپرست كارگاه رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۹اسماعیلحیدری رامشهمهندسی کشاورزیاقتصادبراان شمالي برسيان...... رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۸امیرحسینرفیعیمهندسی شیمی مهندسی شیمیپروين اعتصاميکارشناس كنترل كيفيت رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۸مهدیفروتنعلوم تجربی شهرک شهيد کشوريکارشناس فروش رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۸لیلامهدیهزبان وادبیات انگلیسیترجمهشهرک گلديسمترجم زبان انگليسی رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۴مهرانشیروانیمکانیک اصفهان منطقه ?نقشه کش صنعتی رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۳فرزانهرستميعلوم و صنایع غذاییصنايع غذاييكاوهکارشناس کنترل کیفيت رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۳ميلاد قائيد اميني کامپیوترنرم افزارچمرانتعمير كار کامپیوتر رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۳بهزادغفوریكامپیوترفنی و حرفه ایاحمد آبادمنشی شركت رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۲سيدبهزادحسيني جهرم اصلبرقالكترونيكب5جوشکار برق رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۲مهدي شهاب پور الكترونیکبرقايثاركارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۲زهرا داودي......--جي كارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۲اكبر رجبي كامپیوترسخت افزارپروين پرسکار رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۲آسيه عابديكامپیوترسخت افزار چهار باغ خواجو كارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۲عليرضارمضاني بلاجي......---جمراننگهبان رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۱زهرابهرامىمدیریت بازرگانی---سپاهانشهركارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۱مجتبيكاوسيمکانیکخودروهمدانيانكارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۱مهديشيرمرديمعماری---صغير كارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۰مهدیخرّمی  نظام آبادسرایدار رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۰سيد سجادعسكري نژادالهیات ومعارف اسلامیفقه وحقوقترمينان زاينده رود كارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۰غلامرضاكريميادبیات---ابوريحاننگهبان رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۰حامد حيدريحسابداری---پنج اذر كارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۰احمد رضايعقوبي نژاد كچيعلوم انسانی---------خيابان پروينكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۹/۱۰حميدتاران......---آتيشگاهخیاط رزومه
۱۳۹۷/۹/۹فریدمسیب زادهكامپیوترنرم افزارباغستان غربيتكنسين كامپيوتر رزومه
۱۳۹۷/۹/۸مرتضيبابانژاد......برقبرازندهاپراتور كامپیوتر رزومه
۱۳۹۷/۹/۸محمد رستمي كامپیوتر---شهيد شيروديانباردار رزومه
۱۳۹۷/۹/۸مجيدداوري......---برخوارجوشکار آرگون رزومه
۱۳۹۷/۹/۸امين محمديان ساخت و توليدماشين ابزاربازارچهكارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۹/۸علي اكبر شم اباديبرق---زينبيه  رزومه
۱۳۹۷/۹/۸عليرضاقدمي الكترونیکبرقپروينكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۹/۸ليلاآحسينيكامپیوترنرم افزارحسين آباد كارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۹/۸ايمان قاسميكامپیوتر---مفتحكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۹/۸مرتضي افشاريعلوم انسانی---بهارستاناپراتور تولید رزومه
۱۳۹۷/۹/۷آمنهمحمديمنابع طبیعی---كاوهكارشناس امور قراردادها رزومه
۱۳۹۷/۹/۷مسعودسخاییمکانیکتبدیل انرژیاتوبان چمرانمدير فني رزومه
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان