تاریخ ثبت نامآقا/خانمنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۱۲خانمباقرنیاصنایع شیمیاییلیسانسآبشار سومتکنسین کنترل کیفیت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۱۲خانمصمدی بروجنیمهندسی کامپیوترفوق دیپلماصفهان  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۴خانمبتوندیحسابداریلیسانسرزمندگانحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۳خانممحمد زاده محمد آبادی زمین شناسیفوق لیسانسجي کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲خانمآقا نژاد......زیر دیپلمزينبيه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲خانمعنوانیزبان وادبیات انگلیسیلیسانسجيکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲خانمکریمی شیمیفوق لیسانسعسکريهمهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۹آقایجویره ادبیاتدیپلمبزرگمهر - کارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۹خانمفتحی کامپیوتردیپلمهزرار جريب اپراتور تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایرضاییبرقدیپلممعراجنگهبان شرکت/ کارخانه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقاینوراللهی کامپیوترفوق دیپلمبازارچه کافی من رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایسلطانی تیرانچی حسابداریلیسانسچمران حسابدار ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷خانمامیدی آب و هواشناسیفوق لیسانسجي کارشناس هوا شناسی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷خانمامیدی قلعه محمدی آب و هواشناسیفوق لیسانسجيکارشناس هوا شناسی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایرحیمی مهندسی شیمی فوق لیسانسگلزار مهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷خانمسعادتی نواز مهندسی شیمی فوق لیسانسگلزار مهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایقیصری حسابداریلیسانسجي حسابدار ارشد( رییس حسابداری) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایمحبی ......زیر دیپلمحصه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایدری برقلیسانسرباط دوم تكنسين تاسيسات رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایملک محمدی نجف آبادی ادبیاتدیپلمکاوه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقاینیک منش ادبیاتدیپلمکاوه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶خانمادوایزبان وادبیات انگلیسیفوق دیپلمسپاهان شهر صندوقدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایغلامی مدیریت فن آوری اطلاعات ( it)دیپلمگلستان جوشکار co2 رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقاینصیر هرندکامپیوتردیپلمسروش فروشنده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایزهانی ......زیر دیپلمهمدانيان کارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقاینصیر هرند......زیر دیپلمسروش کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانمبهمن   عسکريه کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵آقایپیرزاد نوریادبیاتدیپلمحکيم نظامينگهبان شرکت/ کارخانه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانماسدی کامپیوتردیپلمکاوه منشي مطب رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانمغلامی حسابداریفوق دیپلمگلستانکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵آقایطهماسبیبرقلیسانسحصه ... رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵آقایحسینی افوسیعلوم تجربیدیپلم صغير کارگر طلا وجواهر رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانمفراست پورمهندسی محیط زیستلیسانساحمد آبادمهندسی محیط زیست رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانمشایان بابوکانی زبان وادبیات فارسیلیسانسهشت بهشت معلم رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانماسداللهی دهقی زبان وادبیات فارسیلیسانسرباط اولمعلم رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵آقایفاتحیبرقلیسانسسروش تكنسين مكانيك رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانممرادی ......زیر دیپلمگلزار نظافتچی/ تمیز كار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانمشایان بابوکانی نقشه برداریفوق لیسانسميثم نقشه بردار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانمعرب ویسی مدیریت بازرگانیلیسانسخوراسگان فروشنده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانمسلسبیلیانمعماریفوق لیسانسعلامه اميني مهندس عمران رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانمتیموری مکانیکفوق لیسانسارتش مهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵آقایاحمدی اقتصاددیپلمفلاورجان کارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۴آقایریاحی علوم تجربیدیپلمبهارستانکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۴آقایحکیمیانمکانیکدیپلممولويکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۴خانمدریسصنایعلیسانسشهرک قدسکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۴آقایعباسی ......زیر دیپلمبرازندهراننده ایسوزو/نیسان رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۴آقاییخچالی معدنلیسانسفروغيکارشناس فن آوری اطلاعات it رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۴خانممحمدی فرادبیاتدیپلمپروين کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۴خانمقجاوند بلتیجهزبان وادبیات انگلیسیلیسانسکاوهکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۴خانماحمدی جوهرانی......زیر دیپلمخوراسگان کارگر ساده رزومه تلفن
12345678910...
 

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان