تاریخ ثبت نامآقا/خانمنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۴۰۳/۳/۲۱خانمپریشانی فروشانیمهندس الکترونیکلیسانسخانه اصفهانمهندس الکترونیک رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۲۰آقایرئیسی فرد ناغانیساختماندیپلمشاهين شهر کارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۱۵خانماسدیکامپیوتردیپلم6تایپیست / فارسی /لاتین رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۱۲خانمیاقری خرزوقیتربیت بدنی وعلوم ورزشیلیسانسپنج آذرمربی ورزشی رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۸خانمجمال زاده یاریمعدنفوق لیسانسآبشار سومکارشناس فراوری معدن رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۸آقایضیائی مواد و متالورژیلیسانسعلام اميني مهندس معدن رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۸خانمآقا زادهعلوم اجتماعیلیسانسباغ زيار کارمند اداری، دفتری رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۲۳آقایارمندیادبیاتفوق دیپلمهشت بهشت سالن دار رستوران رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۲۳آقایشفیعیحسابداریفوق لیسانسعطار . مدیر مالی رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۹آقایباقریمکانیکدیپلممسجد علي اپراتور تولید رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۸آقایزنگنهحسابداریفوق لیسانسامام عليحسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۱آقایعلی دوستیریاضیدیپلمباهنر کارشناس کنترل کیفيت QC رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۱خانمحاجاتیمهندسی کشاورزیلیسانسابن سيناکمک حسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۱آقایپناهیمدیریت مالیفوق دیپلمآتشگاهکارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۱آقایکریمیانبرق لیسانسخ عاشق اصفهانيمونتاژکار رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۴خانمتحویلیانادبیاتدیپلمخ گلزارمنشی پزشک رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۲آقایرادفرزبان وادبیات انگلیسیفوق لیسانسفروغيکارشناس بازرگانی خارجی رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۲۶خانمصادقیطراحی لباس وپارچهلیسانسرزمندگانطراح لباس رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۲۴خانمهمامیمهندسی هسته ایفوق لیسانسرباطمهندس هسته ای رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۲۰آقایصداقت کیشبرق فوق لیسانسسپاهان شهرمهندس برق قدرت رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۲۰خانمتیغ بخشعلوم تجربیدیپلماتوبان شهيد خرازيمنشی پزشک رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۱۵خانمصدرالاشرافیآموزش زبان فرانسهفوق لیسانسمشتاقمدرس زبان فرانسه رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۱۴خانمقاسمیحسابداریلیسانس خ امام خميني حسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۱۴آقاینصراصفهانیحقوقزیر دیپلم?مشاور حقوقی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۲۴خانمنادعلیمهندسی شیمی فوق لیسانسمشتاق دوممهندس شيمي رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۲۲آقایامیرخانیبرق فوق لیسانسملک شهرمهندس برق قدرت رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۱۹خانمشیرانیمواد و متالورژیلیسانسخ 5 رمضانمهندس مواد و متالورژِی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۱۵خانمعربی نرهبرق فوق لیسانسجانبازانمهندس برق الکترونیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۱۲آقایبهارلومواد و متالورژیدیپلمزينبيهریخته گر رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۱۲خانمحاجی علیحقوقفوق لیسانسشهرک رسالتکارشناس حقوق رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۳خانممحمدیکامپیوترلیسانسهشت بهشت کارمند اداری، دفتری رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶خانمجنتیان معماریلیسانسگلزار جنوبينقشه كشی و طراحی ساختمان رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶خانممحمدیبیوشیمیفوق لیسانسعقيق 2کارشناس آزمایشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶خانمسهرابیمامائیلیسانسگر وبرخوار شهرک سيمرغ ماما رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶آقایامیری ......زیر دیپلم24 متري کارگر ساده رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۴خانمشیری   سجاد منشی پزشک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۰خانمقادری  چهارباغ  رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۲خانمقاسمی نیل آبیمدیریت جهانگردی -گردشگریلیسانساصفهان  رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۲خانمصائبیمکانیکفوق لیسانسشهرک نگينمهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۲۵خانمنصر آزادانیعلوم تربیتیلیسانسسلمان فارسيکارمند اداری، دفتری رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۲۱خانمپگاهیمحیط زیستفوق لیسانسعسکريه دوم کارشناس محیط زیست رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۱۷خانمامیدیپژوهش هنرفوق لیسانسبلوار کشاورزطراح گرافیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۱۴آقای صفاریمکانیکفوق دیپلمرکن الدوله تکنسین کنترل کیفیت رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۱۲آقایخانیمعماریلیسانسرکن الادوله شرقيانباردار ساده رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۱۱خانمعبدلیعمرانفوق لیسانساصفهان بزرگمهرمهندس محاسب رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۱۰خانمنیکو کار مکانیکلیسانسخ شهيد صدوقي مهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۵آقای بقائی منشعلوم انسانیزیر دیپلمپنج رمضانتكنسين تاسيسات رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۵خانمنصیریانزیست شناسی سلولی ملکولیلیسانسعسکريهبيولوژيست رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۵خانمعباسیمهندس الکترونیکلیسانسمنطقه?مهندس برق الکترونیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۳خانمآبکار اصفهانیکامپیوترلیسانساصفهانکارشناس مالی/ اداری رزومه تلفن
12345678910...
 

 
Skip Navigation Links.
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۳ شنبه ۲۶ خرداد