تاریخ ثبت نامآقا/خانمنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۴۰۲/۳/۹خانمعبداللهی خوراسگانی طراحی لباس وپارچهفوق دیپلمخ جي طراح لباس رزومه تلفن
۱۴۰۲/۳/۸آقایرجبی  بلوار ايمان برازنده  رزومه تلفن
۱۴۰۲/۳/۸خانممیزبانی الكترونیکلیسانسخ رکن الدولهتكنسين الكترونيك رزومه تلفن
۱۴۰۲/۳/۷آقایثنائی کار ودانشدیپلمخ جابر انصاري خدمات شرکت رزومه تلفن
۱۴۰۲/۳/۷خانممهورینساجیفوق لیسانسپروين اعتصاميمهندس نساجی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۳۰آقایمیوه چیان حسابداریلیسانسشيخ صدوق جنوبي مدیر مالی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۲۸خانمکریمی شاهزاده علی اکبریکتابداریلیسانسملک شهر  رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۲۸خانمپهلوان زاده مهندسی پزشکیدکترا و بالاترپل مارنان استاد دانشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۲۷آقایشریعتیسازه های انتقال آبفوق لیسانسخ کاوه نقشه بردار رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۲۴آقایخسرویمکانیکفوق لیسانسخانه اصفهان  رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۲۲آقایایدرمهندسی مدیریت پروژهفوق لیسانسمحله اردوبار خيابان ابوريحانمدیر پروژه رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۱۴آقایعزیزی ......زیر دیپلممدرس راننده ایسوزو/نیسان رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۱۳خانمصابری نصر آبادی ......زیر دیپلمزينبيه خدمات شرکت رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۱۳خانممرامندبهداشت محیطلیسانسعسکريه کارشناس بهداشت محیط رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۱۳آقاییزدان شناسعلوم مرتعدکترا و بالاترتيران کرونمهندس ناظر رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۱۱خانمابطحیموزه داری / موزه لیسانسخ جي راهنمای تور رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۱۱آقایفروزان مهر گرافیکفوق دیپلمفروغي طراح گرافیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۱۱آقایبصیریبرق فوق دیپلمبزرگمهر  رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۹آقایمانیانکامپیوترفوق دیپلمشهيدان غربي مونتاژکار رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۹آقایظفری کامپیوتردیپلماردل راننده لیفتراک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۹آقایهاشمیاننساجیفوق لیسانسسپاهان شهرمدیر امور بازرگانی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۶خانمحسن پوربهداشت عمومیدیپلماصفهانمنشی پزشک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۵آقایشجاعی خوزانی......زیر دیپلمخميني شهرراننده لیفتراک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۴خانمابودردامطالعات خانوادهفوق لیسانسخميني شهرکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۴آقایابودرداادبیاتزیر دیپلمخميني شهر کارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۲/۲/۴آقاینعنائی پرستاریلیسانسخ کاوهمنشی پزشک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱/۳۰آقایشاهیبرق لیسانسپروينبرقکار صنعتی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱/۳۰خانمسالاری شیمیدکترا و بالاتردانشگاه صنعتي استاد دانشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱/۳۰آقایاکبری پلیمرلیسانسپروينکارشناس کنترل کیفيت QC رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱/۲۹آقایغلامیکامپیوتردیپلمخ جيکارگر فنی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱/۲۷خانمتفویضی زیست فن آوری میکروبیولوژی فوق لیسانسسروش کارشناس آزمایشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱/۲۱آقایخواجه نائینیمکانیکلیسانسجابر انصاري/ منطقه 8مهندس اتومکانیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱/۲۱خانمخواجه گانیحسابداریفوق لیسانسخ بهارحسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱/۱۶خانمسعادت جوفیزیکفوق لیسانسسپاهان شهرکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱/۹آقایصفدریانبرق لیسانسشهرک زاينده رودبرقکار صنعتی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱/۸خانمبیژنی بوم شناسی زراعی (اگرو اکولوژی)دکترا و بالاترخوراسگاناستاد دانشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۲۸خانمزهتابپژوهش هنرفوق لیسانسسروش آل خجندپژوهشگر رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۲۷آقای امین الرعایامهندسی شیمی فوق لیسانساحمد آبادکارشناس آزمایشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۲۷خانمابراهیمیفیزیکدکترا و بالاترسروش استاد دانشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۲۳آقایصبافرریاضی فیزیکدیپلمبهارستان  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۲۲آقایرسولی تباربرق فوق لیسانسمنظريهاتوماسيون صنعتی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۱۷خانمبراتیادبیاتدیپلمقائميهکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۱۵خانمرحم‌زادهمحیط زیستفوق لیسانسملکشهرمهندسی محیط زیست رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۱۵خانمزرجانیمواد و متالورژیلیسانسخيابان احمدابادکارشناس کنترل کیفيت QC رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۱۴خانمبنده خدا عمرانفوق لیسانسملک شهر مهندس عمران رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۱۳آقایخان محمدی خشوئی مهندسی شیمی لیسانسقائميه کارشناس آزمایشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۱۱آقایشیرانیپلیمرفوق لیسانساطشارانپژوهشگر رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۱۱آقایطحان زادهالكترونیکفوق لیسانسبهارستانمهندس الکترونیک رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۱۰آقایالماسی عمراندکترا و بالاترهشت بهشت استاد دانشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱۲/۱۰خانمحسینیانطراحی صنعتیلیسانس رهنان کمك حسابدار رزومه تلفن
12345678910...
 

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۰ خرداد