تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۳رضاشیرعلیاناتومکانیکمکانیک وبرق خودروحکيميهراننده پایه 2 رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۳لیلااولیاییمترجمی زبان انگلیسی عطاركارشناس بازرگاني خارجي رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲فاطمهمختاريادبیات---خيابان جيكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲مجتبيفلاحتي......---پروينكارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲محسنكاظميپرستاری----رجاييبهیار رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲ابوالفضلاليكيبرقكنترلسجادكارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲رضاشريفي برقالكتروتكنيكامام خمينيكارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲حسينافتخاريتاسیسات---خيابان جي راننده پایه 2 رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲فاطمهسلطانیصنایعبرنامه ریزی و تحلیل سیستم هاخانه کارگر...... رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲مصطفيگماريتاسیساتتاسيساتشهر ك ميلادراننده لیفتراک رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲مريم نادعليبرقالكترونيكنيروبرقکار صنعتی رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲شهرامقربان زادهزمین شناسی---پايگاه هشتم شكاريكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲حميد رضاطبرسيان......---بعثتكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۲مرتضيشانه سازادبیات---پرديس مهر ابادراننده پایه 2 رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۱حمیدرحیم پور نائینی روابط عمومی حرفه ای افکارسنجینائيناپراتور تولید رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۱ابراهيمجهانگيري......---مسكن مهرراننده لیفتراک رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۱سعيدخاشعيادبیات---دولت ابادكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۱روح الله باقري......---طالقانيجوشکار برق رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۱احمد رضاامامي......---دكتر حسابيراننده لیفتراک رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۱ابراهيمسلطانيادبیات---شيخ بهايراننده لیفتراک رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۱جوادشفيعيبرق- ----------مدرسراننده لیفتراک رزومه
۱۳۹۷/۷/۲۰نسترنحسنيبرقمخابراتخيابان استانداريحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۹حمیدرضاصفیانمکانیکساخت و تولیدفروغي  رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۹ابراهيممحمديادبیات---------فريدونشهرپرستار رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۹اميرحفيظيشیمیشيمي كاربردي نيروگاه كارشناس شيمي رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۹محبوبهصابری نصرآبادیحسابداریکلیه گرایشهامنطقه 10حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۹يونسصادقيكشاورزی---محمدطاهركار شناس شبکه رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۹نفيسهحسامادبیات----پروينحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۹سميهرنجبر......---پروينكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸علیکریمی سیبکیمهندسی کشاورزیشیمی و حاصلخیزی خاکسيبکكارشناس شيمي رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸حميدنوروزيكامپیوترماشين كشاورزيزينبيهمونتاژکار رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸محمد جواد شاه سياه......----زينبيه كارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸اميد تن زده ......---ركن الدولهجوشکار برق رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸مهديماندنيبرقبرق صنعتيرينبيهكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸مهدينصيري واثقنجاری----لالهكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸تاج محمداستاديحسابداری---سيو گلسرخنگهبان رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸حميد سالكي رادبرقبرق ساختمانجيكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸مرتضيعنايتيادبیات---خورزوقورق کار رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸محسنشفيعيكامپیوترهنرزينبيهاپراتور ... رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸دانيالشيخيمکانیک---هزار جريبكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸حسينمكونديكامپیوتر---انوريكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۸مرجانزارعيعلوم انسانی----بعثتمنشي مطب رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۷وحیدمسیبیعلوم و صنایع غذاییشیمی و مهندسی مواد غذاییآزادگانكارشناس صنايع غذايي رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۷بهروزمحبيعلوم تجربی---امامراننده پایه 1 رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۷مهدي فرخ پور ......---كمال...... رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۷خانم رامشسلطانی  منطقه برقكارشناس صنايع غذايي رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۶جليلخانزادهساخت و توليد---لاله كارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۶زهرارفيعيخیاطی---اوحديكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۶احمداسمانهریاضی فیزیک---خيابانكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۷/۱۶اميرصفريكامپیوترنرم افزارعسگريهكارگر ساده رزومه
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان