تاریخ ثبت نامآقا/خانمنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۳خانممحمدیکامپیوترلیسانسهشت بهشت کارمند اداری، دفتری رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶خانمجنتیان معماریلیسانسگلزار جنوبينقشه كشی و طراحی ساختمان رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶خانممحمدیبیوشیمیفوق لیسانسعقيق 2کارشناس آزمایشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶خانمسهرابیمامائیلیسانسگر وبرخوار شهرک سيمرغ ماما رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶آقایامیری ......زیر دیپلم24 متري کارگر ساده رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۴خانمشیری   سجاد منشی پزشک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۰خانمقادری  چهارباغ  رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۲خانمقاسمی نیل آبیمدیریت جهانگردی -گردشگریلیسانساصفهان  رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۲خانمصائبیمکانیکفوق لیسانسشهرک نگينمهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۲۵خانمنصر آزادانیعلوم تربیتیلیسانسسلمان فارسيکارمند اداری، دفتری رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۲۱خانمپگاهیمحیط زیستفوق لیسانسعسکريه دوم کارشناس محیط زیست رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۱۷خانمامیدیپژوهش هنرفوق لیسانسبلوار کشاورزطراح گرافیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۱۴آقای صفاریمکانیکفوق دیپلمرکن الدوله تکنسین کنترل کیفیت رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۱۲آقایخانیمعماریلیسانسرکن الادوله شرقيانباردار ساده رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۱۱خانمعبدلیعمرانفوق لیسانساصفهان بزرگمهرمهندس محاسب رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۱۰خانمنیکو کار مکانیکلیسانسخ شهيد صدوقي مهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۵آقای بقائی منشعلوم انسانیزیر دیپلمپنج رمضانتكنسين تاسيسات رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۵خانمنصیریانزیست شناسی سلولی ملکولیلیسانسعسکريهبيولوژيست رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۵خانمعباسیمهندس الکترونیکلیسانسمنطقه?مهندس برق الکترونیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۰/۳خانمآبکار اصفهانیکامپیوترلیسانساصفهانکارشناس مالی/ اداری رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۲۸آقایرضوانعمرانلیسانسخ آپادانا دوم سرپرست كارگاه/سالن رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۲۷خانمکرمانیشیمیفوق دیپلمپروينمعلم رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۲۶خانممصالح کتابداریزیر دیپلمسجزيکتابدار رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۲۱آقایمظاهری مزرعه شوری اظهار نشدهفوق دیپلمسگزي مزرعه شور .... رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۲۱خانمامیریشیمیدکترا و بالاتربلوار کشاورز کارشناس تحقيق وتوسعه رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۲۱خانمحاتمیحسابداریفوق دیپلمشهرک قدسنویسنده رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۲۱آقایمهذباقتصادزیر دیپلمخ سروش کارگر طلا وجواهر رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۱۳خانمسلطانیفیزیکلیسانسباغ گيلاسمعلم رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۱۲خانملولاکینساجیدکترا و بالاتردروازه شيرازمهندس نساجی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۱۲آقایکری وند عمرانلیسانسملک شهر مهندس عمران رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۱۰خانمقاسمیشیمیلیسانساربابکارشناس شیمی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۱۰خانمقیصریفیزیکلیسانسخيابان جيمعلم رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۶خانمدهداریمشاوره و راهنمائیلیسانسخيابان امام خمينيدستیار دندانپزشك رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۵خانمکلانتریعلوم تربیتیلیسانسخ ولي عصرکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۵خانماروجیبیوتکنولوژی دکترا و بالاترهزار جريب استاد دانشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۴خانمکریم زادهمهندسی کامپیوترلیسانسحکيم نظاميپشتيبان شبكه رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۴خانمبنی طباطراحی صنعتیلیسانسخواجه عميدطراح صنعتی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۹/۲خانماسلامیآبخیز داری فوق لیسانسحکيم شفايي سوممهندس عمران رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۳۰خانمهنریارنساجیفوق لیسانسملاصدرامهندس نساجی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۳۰خانممسائلیحسابداریفوق دیپلمجي سه راهي همدانيان منشی شركت /اداره رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۲۹آقایزارعی باطانی عمران آبلیسانسسروش مهندس عمران رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۲۹آقایزرینحسابداریلیسانسخ پروين حسابدار ارشد/خبره رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۲۸خانمتاریوردیعلوم انسانیدیپلمملک شهر خانه دار هتل رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۲۷خانمکاظمیژیو مرفورلوژیفوق لیسانسA2کارشناس فروش تلفنی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۲۷خانممولائی باطانیبرق لیسانسبلوار ملتمهندس برق الکترونیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۲۴خانمدلالباشی اصفهانیمهندسی کشاورزیفوق لیسانسفتح آبادکارشناس بیوانفورماتیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۲۲آقایفریدونیمکانیکدیپلمياسوجراننده ایسوزو/نیسان رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۲۲آقایاعرج شیروانصنایعلیسانسجيمهندس صنایع رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۲۱خانممرادی دهکردیمهندسی شیمی فوق لیسانسچمرانکارشناس کنترل کیفيت QC رزومه تلفن
۱۴۰۲/۸/۱۶خانمعلوی زبان وادبیات انگلیسیلیسانسفروغيکارمند اداری رزومه تلفن
12345678910...
 

 
Skip Navigation Links.
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند