تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایششهرستان محل سکونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۴مینوموزریحسابداریحسلبداریاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۲عاطفهجاویدیزبان وادبیات انگلیسیمترجمی زبانبهارستانتكنسين داروخانه رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۲سمیراجاویدیصنایع_يهارستان  رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۱علیسلیمیکامپیوترITاصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۱اکبرامینیبرقلوارم خانگیاصفهانبرقکار ساختمان رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۱مجتبینصیری طهمورساتی  اصفهانكارپرداز رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۱سید مهدیموسوی  اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ساجدهمصلحیتربيت معلم قران اصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۰پیمانحیدری  اصفهانكارگر فني رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۰نرگسمحمدی برتیانیمطالعات خانواده اصفهانفروشنده رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۰نداتقی پورشهرسازی اصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲۰آتوساشیری زادهحقوق اصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۱۸اکرمصالحریاضیات و کاربردهاکدگذاری و رمزنگاریاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۱۷انسیه یزدخواستیتربیت بدنی وعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیاصفهانمدرس (مربي) رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۱۶عارفهکاظمیکامپیوترهوش مصنوعیاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۱۲آسیهفولادی ونداحسابداریحسابداراصفهانحسابدار رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۱۱سمانهعلیمردانیصنایعصنایعاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۱۰امیررضاغیاثی اصفهانیبرققدرتاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۸مریمبهرامیطراحی لباس وپارچهطراحی و دوختاصفهانپذيرشگر هتل رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۷الهامکیخائیعلوم اجتماعیجامعه شناسیاصفهانمدير داخلي رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۷محمد حسنهمتیشیمیتجزیهاصفهانكارشناس شيمي رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۶آرشقائدینقشه کشی صنعتینقشه کشیاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲محمذخدادادیصنایعتولیدصنعتیاصفهانكنترل پروژه رزومه
۱۳۹۶/۱۲/۲شهراماسلامیبرققدرتاصفهانبهداشت محيط رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲۹مریمصدیقی سامانیمعماری اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲۶اصغربهبودیصنایعمدیریت سیستم و بهره وریاسلامشهركارمند اداری رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲۵محمدرضافریادرس......مترجمی زبان آلمانیاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲۴امینجنابی دهکردیمهندسی شیمی پدیده های انتقالاصفهان-بهارستانكارشناس تحقيق وتوسعه رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲۱احسانعادل دوستصنایعاتوماسیونخوراسگان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۷الههصادقی  علويجه  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۶نیلوفرغلامیعلوم اجتماعیپژوهشگریاصفهانمترجم زبان انگليسی رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۵حمیدرضا زندیهفناوری اطلاعات و ارتباطاتitتهرانبازاریاب رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۲بهنازعسگری پورمعمارینقشه کشی معماریخميني شهرطراح داخلي رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۱باقرکریمیبرقانتقال و توزیعاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۰محمدعباسیمکانیکطراحی جامداتاصفهانطراح صنعتي رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۰حسینعبدی فردمکانیک استهبان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۸سعیدابراهیمیمواد و متالورژیمتالورژیاصفهانكارشناس تحقيق وتوسعه رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۸مریممحمدی مبارکهشیمیکاربردیدرچهمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۷احمدفرازنده شهرکیساخت و توليدطراحی ونقشه کشی صنعتیاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۷محمدحسینکاظمیبرقالکترونیکاصفهاننت ( نگهداری وتعمیر) رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۶محمدسنایی فرعلوم انسانی اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۳سحرامین الرعایابهداشت حرفه ای اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲علیمهدویحسابداری اصفهانانباردار رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱النازحقیقت شعارحسابداریحسابداریتهرانحسابدار رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱سید امیدابطحی فروشانیمکانیکساخت و تولیداصفهانكارشناس كنترل كيفيت رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۲۶زهرههمتیان  تهران  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۲۱مسعودقربانیمدیریت بازرگانی اصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۲۱یونسدوستیانعمرانسازهبروجنمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۹مهدیسیانیبرقتعمیرات ونگهداریاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۸مسعودظریفیمواد و متالورژیصنعتیاصفهان  رزومه
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان