تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۸/۳/۴درساخلیلی بروجنیميکروبيولوژیمیکروبیولوژیملک شهر.رباط سوم.  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۳/۴فاطمهمنصوریزیست شناسیمیکروبیولوژیمنطقه 12کارشناس علوم آزمایشگاه رزومه تلفن
۱۳۹۸/۳/۴مهدیبمانیمدیریت بازرگانیبازاریابیهروي  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۳/۴مهدیمحمدی مواد و متالورژی استخراجیمنطقه 2سرپرست كارگاه رزومه تلفن
۱۳۹۸/۳/۲بابکخلفیعمرانساختمانملک شهر نگهبان رزومه تلفن
۱۳۹۸/۳/۲زهرا بابایی شاهدانی ...... خ باهنر اپراتور ... رزومه تلفن
۱۳۹۸/۳/۱محبوبهرضائىمدیریت اجرائیمكانيكشهرك اميريه/ منطقه 13کارشناس تضمين كيفيت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۳/۱فرهاددرویشیبرقکنترل ابزار دقیقفاز ?مدير فني رزومه تلفن
۱۳۹۸/۳/۱نجیمه السادات نجاتی محمد آبادیگرافیکگرافیکدروازه تهرانآبدارچی رزومه تلفن
۱۳۹۸/۳/۱حاتمشریفیمکانیک0خ امام خميني کارگر فني رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱پرویز حاج هاشم خانی مواد و متالورژیریخته گری ملک شهر مدیر تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۰مریمغلامی دوست حسابداریحسابداریبهارستان حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۰حسینعزیزی اصلمهندسی کشاورزیزراعتسهروردي منطقه 7کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۰الهام پناهی نژادپزشکیبهداشت خانوادهرباط اولکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹سجاد فرهادی کوشکی...... خميني شهر کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹مرضیه میرزائی مهندسی شیمی 0خورزوقمرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹سید رحیم محمدی موسویادبیات خميني شهر کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹حمید عباسیکامپیوترنرم افزارخميني شهرکارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹ابراهیمعباسی ادبیات خ کهندژسری تراش رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹لعیا غفاریان اقتصادنظریهشت بهشت غربيمرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹علیحبیبیتاسیساتگرمایشیخ امام خميني کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹حسینطاهریمدیریت بازرگانیمالیبهارستانمدیر اداری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹نیما آقا بابائیان چها رسوقی مکانیکسیالاتخ فلاطوريکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۸مجید مانیان ......0کهندژپرسکار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۸مجتبييزدانيبهداشت حرفه ای ايمنيسپاهانشهراپراتور تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۸احسانامینی آزادانیکامپیوترنرم افزارسه راه سيميننصاب دوربين مدار بسته رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۸سیدمحمدبراتی ......0ارغوانيه کارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۸الهام رمازی افوسی کشاورزیعلوم دامیخ امام خميني کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶پیمانبهروزیمواد و متالورژیمتالورژی صنعتیفولادشهرسرپرست خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶مهديصمديریاضی رباط سومانباردار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶حسینقیصریمهندسی شیمی  گلدشتمهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۴محمدرضاامیریبرققدرتشهرقدساپراتور ... رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳ناصرمصطفاییتعمیر لوازم خانگیبرقدهنو  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳جمشیدقیاسیمواد و متالورژیمتالورژی صنعتیمنظريهمدیر تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۲سید محمد رضاموسویبرقمخابرات سیستمپروين  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۲علی معین پور ادبیاتادبیات وعلوم انسانی خ سجزي تكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۲سعیددارابیعلوم کامپیوترفناوری اطلاعاتهزار واحديکار شناس شبکه رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۲صفیه صدقیروانشناسی عمومیعمومی خ امام خمينيکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۲سید محمد عماد دانیالی کامپیوترنرم افزارخ عسکريه نگهبان رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۲رضا مرتبی مقدم ...... بزرگمهرنگهبان رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۲هاشمقاسمی...... زينبيه  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱نیره (الهه)مجیدی راد مترجمی زبان انگلیسیمترجمی زبان انگلیسی پيروزي - منطقه 14مترجم زبان انگليسی رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱منصوربوعذارمهندسی شیمی صنایع شیمیاییجفيرمهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱شهاب دشت گلی برق برق صنعتیشاهين شهر - گلديسنقاش صنعتی رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱رضا جلیل پیران ...... خ جيتزریقکار پلاستیک رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱رضا زمانیبرقبرق صنعتی دهنوپرسکار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱فرزانه مقدم کودكیارِیکودکیاری خ امام رضاکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۹محمد رضا نعمت الهی کامپیوترنرم افزارروشن دشتنگهبان رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۹یاسمن یکتائیانریاضیگراند ترکبیاتخ صائبمرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۹محسن جانثاری ریاضینظریآتشگاهکارگر خط تولید رزومه تلفن
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان