تاریخ ثبت نامآقا/خانمنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱خانممهتر حاجی خیاطیدیپلمخ حي منشي مطب رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۰خانمنیک نشانمدیریت کسب و کارلیسانسخيابان جيکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۰خانمفتحی پور علوم انسانیدیپلمخ کاوه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹خانمایزدیشهرسازیلیسانسهشت بهشت شرقي مهندس محاسب رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹خانمدهدار کامپیوترلیسانسشاهين شهرکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴آقایمولوی زاده برقلیسانسخ سروشمهندس برق رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳خانمنادی ......زیر دیپلمخ معراجکارگر ساده رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸آقایمطلبی فشارکی چاپدیپلمکاوهاپراتور cnc رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸خانممحمدی کمال آبادیادبیاتدیپلمهمدانيانکارگر بسته بندي رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶خانمباقریعلوم و صنایع غذاییلیسانسبراآن شمالي  رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۸آقایمالکیبرقفوق دیپلمسه راهي سيمين ... رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۷آقایکاوئیمکانیکلیسانسخ عبدالرزاق مهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۶خانماحمدی هرندیمدیریت کسب و کارفوق لیسانسخ معرفت مدیر استراتژی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۶آقایبوجاری مکانیکلیسانستوحيد شرقي  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۶خانمصدیقی نقشه كش ساختمانفوق دیپلمدشتستان جنوبي نقشه كشی و طراحی ساختمان رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۶خانمفاتحی کامپیوترفوق دیپلمخ کاوه دستیار دندانپزشك رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۵خانمجلالی راد ادبیاتدیپلمپل تمدندستیار دندانپزشك رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۱۷خانمصادقی حسن آبادی مکانیکلیسانسحسن آبادمهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۱۲خانمباقرنیاصنایع شیمیاییلیسانسآبشار سومتکنسین کنترل کیفیت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۱۲خانمصمدی بروجنیمهندسی کامپیوترفوق دیپلماصفهان  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۴خانمیزدانیحسابداریلیسانسرزمندگانحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۳خانممحمد زاده محمد آبادی زمین شناسیفوق لیسانسجي کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲خانمآقا نژاد......زیر دیپلمزينبيه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲خانمعنوانیزبان وادبیات انگلیسیلیسانسجيکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲خانمکریمی شیمیفوق لیسانسعسکريهمهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۹آقایجویره ادبیاتدیپلمبزرگمهر - کارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۹خانمفتحی کامپیوتردیپلمهزرار جريب اپراتور تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایرضاییبرقدیپلممعراجنگهبان شرکت/ کارخانه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقاینوراللهی کامپیوترفوق دیپلمبازارچه کافی من رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایسلطانی تیرانچی حسابداریلیسانسچمران حسابدار ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷خانمامیدی آب و هواشناسیفوق لیسانسجي کارشناس هوا شناسی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷خانمامیدی قلعه محمدی آب و هواشناسیفوق لیسانسجيکارشناس هوا شناسی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایرحیمی مهندسی شیمی فوق لیسانسگلزار مهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷خانمسعادتی نواز مهندسی شیمی فوق لیسانسگلزار مهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایقیصری حسابداریلیسانسجي حسابدار ارشد( رییس حسابداری) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایمحبی ......زیر دیپلمحصه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایدری برقلیسانسرباط دوم تكنسين تاسيسات رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایملک محمدی نجف آبادی ادبیاتدیپلمکاوه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶خانمعطائی نیاادبیاتدیپلمکاوه منشي مطب رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶خانمادوایزبان وادبیات انگلیسیفوق دیپلمسپاهان شهر صندوقدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایغلامی مدیریت فن آوری اطلاعات ( it)دیپلمگلستان جوشکار co2 رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقاینصیر هرندکامپیوتردیپلمسروش فروشنده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایزهانی ......زیر دیپلمهمدانيان کارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقاینصیر هرند......زیر دیپلمسروش کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانمبهمن   عسکريه کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵آقایپیرزاد نوریادبیاتدیپلمحکيم نظامينگهبان شرکت/ کارخانه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانماسدی کامپیوتردیپلمکاوه منشي مطب رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵خانمغلامی حسابداریفوق دیپلمگلستانکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵آقایطهماسبیبرقلیسانسحصه ... رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۵آقایحسینی افوسیعلوم تجربیدیپلم صغير کارگر طلا وجواهر رزومه تلفن
12345678910...
 

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان