تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایششهرستان محل سکونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۲۱مسعودقربانیمدیریت بازرگانی اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۲۱یونسدوستیانعمرانسازهبروجنمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۹مهدیسیانیبرقتعمیرات ونگهداریاصفهانكارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۸مسعودظریفیمواد و متالورژیصنعتیاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۸علیرضا شفیعی برقالکترونیکفلاورجان   رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۷عبدالرسولعابدیمکانیکتاسیساتشاهين شهرمدير اجرايي رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۷عباسعلیکریمیصنایعتکنولوژی صنعتیشاهين شهر  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۶پروینسیاه مردمواد و متالورژیشناسایی و انتخاب مواداصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۴فرحنازخیامباشیکامپیوترنرم افزاراصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۱زهراباقری  اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۸ابراهیماسکندریبرقالکترونیکبهارستانتكنسين الكترونيك رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۴سجادربیعی اصلحقوق اصفهانكارشنلس حقوق رزومه
۱۳۹۶/۹/۲۸روح الهداودیپلیمرصنایع پلیمراصفهانسرپرست كارگاه رزومه
۱۳۹۶/۹/۲۶امینحاتمی شهماروندیمدیریت صنعتی فولادشهر  رزومه
۱۳۹۶/۹/۱۲مائدهکریمی  اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۹/۷فرزادکریمپوربرقکنترلاصفهان - سپاهان شهر  رزومه
۱۳۹۶/۹/۱هادیمحمودیصنایع شیمیایی اصفهان كارشناس شيمي رزومه
۱۳۹۶/۸/۲۴غنیهزهیریکامپیوترنرم افزار شوشتراپراتور كامپیوتر رزومه
۱۳۹۶/۸/۲۳مسعودسعیدی زاده اصفهانی مکانیکطراحی جامداتاصفهانطراح صنعتي رزومه
۱۳۹۶/۸/۲۰نیلوفریزدانیروانشناسی عمومیعمومیاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۸/۱۴امیر حسیننقیمکانیکسیالاتاصفهانسرپرست خط تولید رزومه
۱۳۹۶/۸/۹علیرضا شاهمرادیبرقالکترونیکاصفهانبرقکار صنعتی رزومه
۱۳۹۶/۸/۶مهنازمیرمحمدصادقی......شیمی تجزیهاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۸/۱حسینامینی  اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۷/۲۱سجادغلامیکامپیوترفنی حرفه ایفسا.ششدهاپراتور كامپیوتر رزومه
۱۳۹۶/۷/۱۸رحمانصالحی پورمهندسی ايمنی صنعتی ومحيط كارایمنی صنعتیاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۷/۱۲امیناحمدیان برققدرتاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۷/۱۲ساماندهدار  سياهکل  رزومه
۱۳۹۶/۷/۱۰آرشدرویش  اصفهان   رزومه
۱۳۹۶/۷/۲فائزه ساداتشاه زیدیحسابداری اصفهان   رزومه
۱۳۹۶/۷/۱مجتبیسعیدی مبارکهبرقنانو الکترونیکاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۶/۳۰الهاممیرزاآقاییعلوم و صنایع غذاییصنایع غذاییاصفهانكارشناس کنترل کیفيت رزومه
۱۳۹۶/۶/۲۷سحرنصیریشیمی اصفهانكارشناس کنترل کیفيت رزومه
۱۳۹۶/۶/۲۱محمد هادینیکوکارعلوم سیاسی اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۶/۱۹علیرضاترابیمکانیکساخت وتولیداصفهانكارشناس دفتر فني رزومه
۱۳۹۶/۶/۱۴احمدعابدی کیچیصنایع اصفهانكارمند امور اداری رزومه
۱۳۹۶/۶/۱۰دانیالمختاری گندمانی مکانیکجامداتاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۶/۶محمددادخواهزمین شناسیزمین شناسی مهندسیتيرانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۶/۴مزدکفرضی کاهکشصنایعصنایعاصفهان - ملک شهركارشناس کنترل کیفيت رزومه
۱۳۹۶/۶/۴ملیحهخدادادیعلوم کتابداری واطلاع رسانی اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۶/۴محمد شیریمواد و متالورژیریخته گریخميني شهراپراتور خط تولید رزومه
۱۳۹۶/۶/۴مریمشاه وردیفناوری اطلاعات و ارتباطاتITورامينكارمند امور اداری رزومه
۱۳۹۶/۶/۲طیبه نصیری حسابداریحسابداری اصفهانحسابدار رزومه
۱۳۹۶/۵/۲۹زهرا اکبریعلوم کتابداری واطلاع رسانی اصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۵/۲۸حمیدرضانعمتیمعماریمعماری سپاهان شهر آرشيتكت رزومه
۱۳۹۶/۵/۲۴نسیمآخوندیصنایعمهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی اجتماعیاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۵/۲۱امیننصر اصفهانیمواد و متالورژیشناسایی و انتخاب مواد مهندسیاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۵/۱۶حمیدضیغم پورمکانیکطراحی کاربردیاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۵/۱۵فرهادفکار اصفهانیصنایع.اصفهان...... رزومه
۱۳۹۶/۵/۱۱بهارهعباسپورمدیریت دولتیمالیاصفهانكارمند امور اداری رزومه
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ جمعه ۲۹ دي
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان