تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایششهرستان محل سکونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومه
۱۳۹۷/۳/۳فاطمهخوانساری مکانیکجامداتاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۳/۳زهراباقری حسابداری اصفهان حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۳/۳فاطمهرضاییعلوم سیاسیعلوم سیاسی اصفهانمنشی شركت رزومه
۱۳۹۷/۳/۳فرشادبوجاریمکانیکخودرو اصفهانمكانیك صنعتی رزومه
۱۳۹۷/۳/۳هاجردهقانی حسابداریمالی اصفهان حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۳/۳ناهیدمحمدبیگی خواندابی ...... اصفهانخیاط رزومه
۱۳۹۷/۳/۳میثمشیردرهحسابداریامورمالی وبازرگانی اصفهان حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۳/۳اصغرحبیبیعمرانساختمان اصفهانراننده لیفتراک رزومه
۱۳۹۷/۳/۳شهرامقبادی راکی صنایعایمنی صنعتی اصفهانكارشناس ایمنی صنعتي رزومه
۱۳۹۷/۳/۳احمدشریفی ...... اهواز انباردار رزومه
۱۳۹۷/۳/۳مهدیعطاریان برق  اصفهان كارپرداز رزومه
۱۳۹۷/۳/۳سیدمهدی موسوی رکعتی ...... اصفهان راننده بیل مکانیکی رزومه
۱۳۹۷/۳/۳امیرآقاجانی فشارکی کامپیوتر  اصفهان كارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۳/۳وحیدصفیانی دستگردی برققدرت اصفهانبرقکار ساختمان رزومه
۱۳۹۷/۳/۳سجاد فیروزی ...... اصفهان   رزومه
۱۳۹۷/۳/۳حمید عباسی برق اصفهانراننده لیفتراک رزومه
۱۳۹۷/۳/۳گل محمد اکبری ...... اصفهاننگهبان ( انتظامات ) رزومه
۱۳۹۷/۳/۲علیرضایعقوبیبرققدرتدهاقان  رزومه
۱۳۹۷/۳/۲اکرم زمانی بازرگانیM.B.A اصفهانكارشناس بازرگاني خارجي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲داودهاشم زاده چالش تری برق چهارمحال و بختيارينگهبان ( انتظامات ) رزومه
۱۳۹۷/۳/۲محمدانصاری نیا برق اصفهانراننده پایه 2 رزومه
۱۳۹۷/۳/۲پیمانحیدری کونهدی مکانیک اصفهانكارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۳/۲سیدمهدیموسویمکانیک اصفهانجوشکار برق رزومه
۱۳۹۷/۳/۲اکبرامینی برقتعمیرلولزم خانگی اصفهانكارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۳/۲ساراکائیدی خیاطی اصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۳/۲شقایقبشامادبیات اصفهانخدماتي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲فائزه السادات شاهزیدی حسابداری اصفهانحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۳/۲مهرنوش حقیقت نژادمهندسی پزشکی اصفهان مرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲فائزه مهدوی پارسا مهندسی شیمی محضاصفهان كارشناس علوم آزمایشگاه رزومه
۱۳۹۷/۳/۲مژگانملکی حسابداریحسابداری اصفهان حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۳/۲مونامحمدی سرپیری علوم و صنایع غذاییکشاورزی بهارستانحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۳/۲شهنازعطریان افیونیخیاطی اصفهانخیاط رزومه
۱۳۹۷/۳/۲فاطمهواحدی امیری منابع طبیعیشیلات-تکثیروپرورش آبزیانبابلسراستاد دانشگاه رزومه
۱۳۹۷/۳/۲مونارضاییمدیریت بازرگانی اصفهانكارشناس بازرگاني داخلي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲آمنهدهقانیانخیاطیبافندگیاصفهان خدماتي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲اعظم اکبری حقوق اصفهان كارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۳/۲محبوبه شیرازی خیاطی  اصفهانخیاط رزومه
۱۳۹۷/۳/۲لیلااسدی مهندسی پزشکی اصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲سیده الهام موسوی صنایع شیمیایی اصفهان مرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲سمیرا حقیر قهفرخی کامپیوترنرم افزاراصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۳/۲سعیدباقرصادمهندسی شیمی بازرسی رنگرهنانبازرس رنگ رزومه
۱۳۹۷/۳/۲سمیهسعادت سعادت ابادیزبان وادبیات انگلیسیاموزشاصفهانكارشناس بازرگاني خارجي رزومه
۱۳۹۷/۳/۱طاهرهجعفریخیاطی اصفهانآشپز رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۱الهامقریوندکودکیاری  اصفهان كارگر بسته بندي رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۱فاطمهکامرانیزبان وادبیات انگلیسی اصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰علیرضاصالحیمکانیکتاسیسات حرارتیاصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰امیربختیاروندعلوم تجربی اصفهانقناد / شیرینی پز رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰علیرضاروحانی قهسارهعمرانراه وترابری اصفهانسرپرست كارگاه رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰ابراهیم جناهی ...... فولادشهر نگهبان ( انتظامات ) رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰احمدرضاشریعتصنایع شیمیاییشیمیاصفهانكار شناس شبکه رزومه
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان