تاریخ ثبت نامآقا/خانمنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۳۰آقایدری برقلیسانسرباط دوم مهندس برق -قدرت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۹آقایغلامی مدیریت فن آوری اطلاعات ( it)دیپلمخ گلستان اپراتور كامپیوتر رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۹آقایمحبی ......زیر دیپلمحصه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۹خانمآقاجانی گرافیکفوق دیپلماحمدابادطراح گرافیک رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۴خانمادوایزبان وادبیات انگلیسیفوق دیپلمسپاهان شهرصندوقدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۴آقاینواللهیکامپیوترفوق دیپلمبازاچه کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۳آقاینیک منش ادبیاتدیپلمخ کاوه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۳آقایملک محمدی ادبیاتدیپلمخ کاوه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۲آقاینصیرهرندکامپیوتردیپلمسروشکارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۱خانمباقرنیا صنایع شیمیاییلیسانسابشار سوم مهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۰آقاینصیر هرند   خ سروش کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۳خانممهاجریمهندسی شیمی لیسانسشهرضامهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۳آقایزهانی ......زیر دیپلمخ همدانيان کارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۳آقایانصاریمهندسی پزشکیلیسانسشهرضا جرم افشارمهندس پزشکی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۹خانمداودیمعماریلیسانسنشاط ........... رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱خانمبخشندهمترجمی زبان روسیفوق لیسانسهشت بهشت شرقيکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۵خانمفراست پور محیط زیستلیسانساحمد ابادکارشناس محیط زیست رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۵خانمصفاری انارکی ميکروبيولوژیلیسانسخ 22 بهمن کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۹آقایحسینی افوسیعلوم تجربیدیپلماصفهان راننده ایسوزو/نیسان رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۹خانمبهمن زیست شناسیفوق لیسانسعسگريهکارشناس محیط زیست رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۷آقایپیرزاد نوری ادبیاتدیپلمخ حيکم نظامي خدماتی شرکت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۷خانماسدی کامپیوتردیپلمگلستان منشي مطب رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۶خانمغلامی حسابداریفوق دیپلمخ گلستانکارمند فروش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۰خانمبی غممهندسی شیمی فوق لیسانساصفهانمهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۶خانمحسن پورمعماریلیسانسبزرگمهرکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۶خانمعرب ویسی مدیریت بازرگانیلیسانسخ اباذر کارمند فروش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۶خانماسداللهی دهقی زبان وادبیات فارسیلیسانسرباط اول معلم رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۶خانمشایان بابوکانی زبان وادبیات فارسیلیسانس خ هشت بهشت شرقيمعلم رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۴خانمسلسبیلیانشهرسازیفوق لیسانسخ علامه اميني مهندس شهر سازی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۴خانمتیموریمکانیکفوق لیسانسخ ارتشمهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۴خانمشایان بابوکانی نقشه برداریلیسانسخ ميثم نقشه بردار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۴خانممرادی......زیر دیپلمخ گلزلرخدماتی شرکت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۹/۴آقایفاتحی برقلیسانسسروشسرپرست كارگاه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۷خانمرجبیمدیریت صنعتیلیسانسامام خميني منشي مطب رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۵خانمصعیبریحسابداریلیسانسبندرامام خمينيحسابدار ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۵آقایدهقانی ناژوانیایمنی صنعتیفوق لیسانسناژوانکارشناس ایمنی صنعتي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۵آقاینعیمیمهندسی کشاورزیفوق لیسانسشهيد بهشتيمهندس کشاورزی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۴آقایحکیمیان جزی مکانیکدیپلمخ مولويکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۵آقایجمالی علی ابادیحسابداریدیپلمناحيه14  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۴خانمدریسصنایعلیسانسخ امام خميني کمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۳خانمموسائیفیزیکفوق لیسانسخيابان امام خمينيکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۳آقایقشقائی زاده  کان آباد  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲خانمامیریمهندسی کامپیوترفوق لیسانسرباط دوم  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲خانمقجاوند بلتیجهزبان وادبیات انگلیسیلیسانسخ کاوه کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲خانممحمودی فرادبیاتدیپلمخ پروين منشي مطب رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲خانماحمدی خیاطیزیر دیپلمخوراسگان کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۰خانمصاعدی......لیسانساصفهان، دهنومشاور تحصیلی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۰آقایعباسی  7  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۸آقایگل گلصنایعفوق لیسانسخ عطار نيشابوريکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۶خانمهاشمیحقوقفوق لیسانسنوابکارشناس حقوق رزومه تلفن
12345678910...
 

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان