تاریخ ثبت نامآقا/خانمنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۴خانمجوانی روانشناسیدیپلمکهندژ منطقه ?  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۳/۱آقایفدائی مدیریت بازرگانیفوق لیسانسخ امام خمينيکارمند بيمه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۳/۱آقایخان دایی دستجردیبرق دیپلمخ کشاورزکارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۴۰۱/۳/۱خانمصالحی دهنوی حقوقلیسانسخ جي - شريعتي کارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۳/۱خانمطباطائی کوپائیمواد و متالورژیلیسانسخ جي مهندس سرامیک رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۳۱خانماخوان حریری صنایعفوق لیسانسخ جاميتحلیل گر اطلاعات رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۹آقایشریفی سدهبیوتکنولوژی فوق لیسانس??..... رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۷خانمطالبیتربیت بدنی وعلوم ورزشیلیسانسميدان قدس لالهمعلم رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۷آقایفریور روابط عمومی لیسانسبهراستان مدیر روابط عمومی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۷آقایکریمیحسابداریلیسانس10  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۶آقایمحمودیبرق فوق دیپلمشهرک رداني پور..... رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۶خانمروزبهانی مهندسی شیمی لیسانسملک شهر مهندس شيمي رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۴خانمطباطبائی پزوهحسابداریلیسانسجيحسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۳آقایطاالبی حسنمهندسی آبفوق لیسانس24 متري کارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱آقایرفیعیبازرگانیلیسانسحصه خ معلم کوچه سه  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۰خانمشجاعی قهریزجانیکامپیوترفوق دیپلمخ کشاورزکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۰خانمعابدی حسابداریلیسانسچهار باغ خواجوپذيرشگر كلينك /درمانگاه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۱۹خانمکفاش ......زیر دیپلمزينبيه فروشنده رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۱۹خانمعلیقلیانحسابداریدیپلمزينبيهفروشنده رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۱۲آقایشیرزادیاقتصاددکترا و بالاتراصفهان.بهارستان.خيابان فرشته.کارشناس بورس رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۸خانمعزیزیمهندسی هسته ایلیسانسشهرزيبا  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۶خانمآقاباباییکامپیوتردیپلمملک شهر تایپیست / فارسی /لاتین رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۶آقایعموری ......زیر دیپلم آل محمد راننده لیفتراک رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۶آقایفقیهی سرشتی حقوقلیسانسعبدالرزاق کارگر طلا وجواهر رزومه تلفن
۱۴۰۱/۲/۴آقایعباسیمدیریت صنعتیلیسانسفلاورجانمدير توسعه بازار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۸خانممحمدشریفیصنایعلیسانسرهنانمهندس صنایع رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۸آقایساکت الكترونیکدیپلمخ آراستهفروشنده رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۸خانمحسینی نژادحقوقلیسانسملک شهر تكنسين داروخانه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۵آقایکیانیمدیریت اجرائی embaفوق لیسانسبلوار کشاورزمدیر امور بازرگانی رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۴آقایسناآبادی ......زیر دیپلمدولت آباد پرسکار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۲خانمجوادیشیمیفوق لیسانسشهرک شهيدکشوري/ منطقه6کارشناس کنترل کیفيت رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۲آقایشاغولیمدیریت دولتیلیسانسملکشهر  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۱خانمعلینقیان جوزدانی خیاطیدیپلمخرم خدمات شرکت رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۰آقایصابری ......زیر دیپلم شيخ طوسينگهبان شرکت/ کارخانه رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵خانمبقالی پوراقتصادلیسانسخ امام خمينيکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۴آقایابولفتحی گودرزی برق لیسانسپل رباط تكنسين برق رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۰خانمغیبیمدیریت بازرگانیلیسانسکاوه  رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۰خانمواعظی عمرانلیسانسدهنوتكنسین عمران رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۹آقایجزایریریاضی فیزیکدیپلممنطقه 7ماساژور رزومه تلفن
۱۴۰۱/۱/۳خانمخواجوییحسابداریفوق دیپلمچهارباغ خواجوحسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱۲/۲۳خانمابراهیم شیرازیعمرانفوق لیسانسلويزان  رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱۲/۴آقایاخلاقی بوزانی ......زیر دیپلمخ جي خوزان آشپز رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱۲/۴آقایرحمانی خوراسگانی ......زیر دیپلممشتاق سوم پرسکار رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱۲/۲آقایعباسی طادی ریاضیات و کاربردهافوق لیسانستالا - منطقه 10 شهرداري معلم رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱۱/۲۸خانممرادیزیست شناسیفوق لیسانسرهنانبيوتكنولوژي رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱۱/۲۷آقایافراسیابی صنایعفوق لیسانسبهارستان کارشناس کنترل کیفيت رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱۱/۲۷آقایصناییبرق فوق دیپلمشاهين شهرمدیر تولید رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱۱/۲۷آقایبکرانصنایعلیسانسخ شيخ مفيد مدیر برنامه ریزی تولید رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱۱/۲۵آقایمستاجران مدیریت کسب وکار mbaفوق لیسانساصفهان مدیر برنامه ریزی تولید رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱۱/۲۵آقاینریمانی بیولوژی دریالیسانس اصفهان کارمند اداری رزومه تلفن
12345678910...
 

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان