شرایط دریافت معرفی نامه غیر حضوری
عنوان شغل تایپ شود:

78 فرصت شغلی یافت شد
تاریخ سفارشکد شغلمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسشرایط اختصاصیحقوقسایر مزایاوضعیت شغلمشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۶7294منطقه صنعتی دولت آباد حسابدار فروشلیسانسحسابداریمهم نیستداشتن حداقل سابقه حسابداری فروشبالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۵7293خ جیحسابدار لیسانسحسابداریزنتوانائی انجام کلیه امور حسابداری وکار باسیستمبالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۴7292خ آیت الله خادمی کارمند اداری خانمفوق دیپلم / لیسانسکامپیوتر/ علوم اداری وسایر رشته هازنآشنا به امور اداری وکار باسیستم قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۳7291بلوار کشاورز حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنانجام امور حسابداری شرکت بصورت پاره وقت وحقوق توافقی ساعت کار 8 تا 13 و16 تا 19جهت انبار باطری ع ترجیحا در محدوه فروشگاه ساکن باشدبالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۳7290بلوار کشاورزکارگر انباردیپلم......مردساعت کار 8 تا 13 و16 تا 19 جهت انبار باطری ع ترجیحا در محدوه فروشگاه ساکن باشدقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۳7289پل تمدن کارمند اداری خانمفوق دیپلم / لیسانس......زنثبت فاکتور خرید در سیستم وانجام امور اداری 4 میلیون وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۳7288سپهدقرنی کارگر ساده 10 نفردیپلم......مهم نیستآموزش چرخ دوزی - چسب کاری - دوخت - منگنه زنی- وسایر موارد در کارگاه داده میشودقانون کار وبیمه و اضافه کارپاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۹7287شهرک صنعتی جی کارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعزنساعت کار8 صبح تا 14 باسرویس از فلکه احمد آباد/ جیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۸7286منطقه صنعتی امیر کبیرحسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیستآشنائی با حسابداری وامور اداری وبانکی ؛ سرویس فقط از شاهین شهر ؛ تمامی مزایا طبق قانون کار با اضافه کاری - ساعت تماس با شرکت 8 تا 12قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۸7285منطقه صنعتی امیر کبیرویزیتور میدانیدیپلم......مردویزیتور میدانی با موتور یا ماشین جهت پخش روغن صنعتی در سطح شهر بین مشتریان ثابت؛ سرویس فقط از شاهین شهر ؛ تمامی مزایا طبق قانون کار با اضافه کاری - ساعت تماس با شرکت 8 تا 12قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۸7284منطقه صنعتی امیر کبیرراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردجهت پخش روغن صنعتی در سطح شهر بین مشتریان ثابت؛ سرویس فقط از شاهین شهر ثابت ساعت تماس 8 تا تمامی مزایا طبق قانون کار با اضافه کاری - ساعت تماس با شرکت 8 تا 12قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۵7283شهرک صنعتی مورچه خورت نقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتیزنتسلط به نقشه کشی صنعتی سرویس از سه راه ملک شهربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۵7282شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیک خانم / آقالیسانس......هر دواستخدام خانم وآقا سرویس از سه راه ملک شهرقانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۵7281شهرک صنعتی مورچه خورت کارگر فنیدیپلم......مردداشتن تسلط به تراشکاری یا دستگاه فرز و دستگاه cnc سرویس از سه راه ملک شهربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۵7280شهرک صنعتی مورچه خورت مدیر برنامه ریزی تولیدلیسانسمدیریت صنعتیمردداشتن سابقه کار - سرویس از سه راه ملک شهربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۵7279خ بزرگهمرکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردداشتن خودرو جهت انجام امور اداری شرکت وتحویل تجهیزات به مسئول پروژه وماموریتهای خارج از استان با هزینه شرکتقانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱7278شاپور جدیدجوشکاردیپلم......مردتوانایی جوشکاری ورق های دومیلمتری را داشته باشدبالاتر ازقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲۹7276شهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستحسابدار آقا یا خانم با دوسال سابقه کار ومسلط به نرم آفزار نو آورانبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲۹7275شهرک صنعتی جی مدیر کارگزینی لیسانسمدیریت امور اداریزنداشتن سابقه کار ر امور کار گزینی واداری واداره امور پرسنل یک شرکه با 100 نفر پرسنلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲۹7274قهجاورستانمهندس شيمي لیسانسشیمیمرد.قانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲۸7273شهرک صنعتی جی اپراتور دستگاهدیپلم......مرداپراتور دستگاه تولید تجهیزاتت اداری با سرویس و 50 درصد هزینه ناهارقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲۶7272مناطق شهریمراقب بیمار/ سالمنددیپلم......هر دوداشتن توانایی نگه داری از سالمندقانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۷7271خ امیر کبیر خ دانشبرشكار فلزاتدیپلم......مردداشتن سابقه کار مرتبط با برش ورق وفلزبالاتر از قانون کاروبیمهناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۷7270شهرک صنعتی رازیاپراتور تولیددیپلم......مردداشتن یکی از مهارتهای فنی جوشکاری فلزکاری - برق و...قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۷7269شهرک صنعتی رازیکارشناس فروش و بازاریابیلیسانس......مهم نیستداشتن 2 سال سابقه کار مرتبط - فن بیان وارتباط با مشتری ومسلط به آفیسقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۷7268شهرک صنعتی رازیمدیر برنامه ریزی تولیدلیسانسصنایعمردحداقل سه سال سابقه کار مرتبط , وآشنا با فرایند برنامه ریزی تولید سفارشی - اشنا به رمان سنجی وکار سنجی ومسلط به اکسل جهت ثبت وتحلیل اطلاعاتبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۷7267خ امام خمینی - خ مهدیهحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستداشتن سابقه کار حسابداریقانون کار وبیمه 0  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7266شهرک علمی تحقیقاتی اپراتور cncدیپلم......مردترجیحا تسلط به تراشکاری با cncقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7265شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمهم نیستداشتن سابقه برنامه ریزی تولیدقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7264شهرک صنعتی جی کارگر فنی(پرسکار-جوشکار برشکارو...)دیپلم / زیر دیپلممهم نیستمردحتما مسلط به یکی از مهارتهای فنی باشدقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7263شهرک صنعتی جی مدیر تدارکاتفوق دیپلم / لیسانس......مردداشتن سابقه کار مرتبط با شغلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7262شهرک صنعتی جی انباردار سادهفوق دیپلم......مردتسلط به انبار داری با سیستمقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7261شهرک صنعتی جی نقاش خودرومهم نیستمهم نیستآقداشتن تجربه کار در الویت است قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7260شهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیسترشته تحصیلی مدیریت بازرگانی وسایر رشته های مرتبطقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7259شهرک صنعتی جی نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردداشتن تجربه کار منطبق با شغلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7258شهرک صنعتی جی کارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمهم نیستساعت کار 7/30 تا 15/30 با سرویس بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7257شهرک صنعتی جی مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیستساعت کار7/30 تال 15/30 باسرویسبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7256شهرک صنعتی جی برنامه نويس phpلیسانسکامپیوترمهم نیستساعت کار 7/30 تا15/30 با سرویس از محدوده میدان لاله - خ چمران و..بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7255شهرک صنعتی جی کارگر انباردیپلم......مردساعت کار از 7صبح تا 15/30 سرویس از لاله و....قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7254خ آیت الله زهدحسابدار لیسانسحسابداریزنتسلط به امور حسابداریقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7253خ حافظحسابدار ارشد/خبرهلیسانسحسابداریمهم نیستتسلط کامل به امور حسابدار , حقوق توافقی (بالاتراز اداره ) ساعت کا ر8 تا 13 و16 تا 20 شببالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7252شهرک صنعتی رازیکارشناس خریدلیسانسمهم نیستمهم نیستدر صحبت با مدیریت بیان می گردد.قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۴7251اصفهانمنشی شرکتدیپلم / فوق دیپلم / لیسانس......زنحداقل مدرک دیپلم وآشنا به امور حسابداری قانون کار وبیمه ندارد0 مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۴7250خ محتشم کاشانیفروشنده لیاسدیپلم......هر دو• سابقه فروشندگی ودارا بودن حداقل مدرک دیپلم و داشتن مهارت های لازم ساعت کار 9/30 صبه تا13/30 وبعداز ظهر 5 تا 10/30شبقانون کار وبیمه وپورسانتندارد0 مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۴7249نجف آباداپراتور تولیددیپلم......هر دو حداقل دیپلم و مهارت فنی و کارگاهی• آشنا با ابزارهای اندازه گیری کولیس و میکرومتر• با انگیزه و متعهد به انجام کلیه امور محوله• ترجیحا ساکن لنجان، فلاورجان، نجف‌آباد و خمینی‌شهر .قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۲7248شهرک صنعتی مورچه خورت کارگر سادهدیپلم......مرداستخدام 10 نفر کار ساده آقا در کارخانه تولیدی همراه با آموزش وسرویس از دروازه تهرانقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۱7247منطقه صنعتی دولت آباد پرسکار دیپلم......مردداشتن تجربه کار در زمینه پرسکاریبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۱7246دروازه دولتحسابدار فوق دیپلم......زناستخدام حسابدار خان مسلط به نرم افزار نو آوران وحقوق ودستمردقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۰7245خ امام خمینی حسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنستخدام حسابدار خانم اشنا به پارسیان با شرایط قانون کار از ساعت 7/30تلا 16قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۴7244فلکه احمد اباد انباردار سادهدیپلم......مردنیروی متعهد و مسولیت پذیرقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۳7243منطقه صنعتی محمود آباد کارشناس تضمين كيفيتفوق دیپلمشیمیمهم نیستکارشناس کنترل کیفیت قانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۳7242شهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردجهت کار در واحد تولیدی محصولات پلاستیک ونایلون 8 ساعت و2 ساعت اضافه کاری طبق قانون کار بیمه وحق سرویسقانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7241شهرک صنعتی مورچه خورت تكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردمکانیک گرایش ماشین ابزارقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7240شهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار لیسانسحسابداریمرد2 نفر آقا تسلط به حسابداری لیسانس یا فوق دیپلمقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7239خ امام خمینی مقابل دهنوکارمند اداری لیسانسحسابداریزنآشنا به امر حسابداری واداریقانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7238خ ارتشحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنتسلط کامل به امور حسابداریبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7237شهرک صنعتی جی کارمند اداری لیسانسکامپیوترمهم نیسترشته کامپیوتر یا سایر رشته ها مسلط به به اکسل واکسزقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7236شهرک صنعتی علویجهکارشناس ایمنی صنعتي(Hse )لیسانسایمنی صنعتیمهم نیستداشتن سابقه مرتبط با عنوان شغلی الزامی استبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7235منطقه صنعتی سگزیکارشناس ایمنی صنعتي(Hse )لیسانسایمنی صنعتیمهم نیستداشتن سابقه کار در زمینه شغل تخصصی الزامی استبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱7234اصفهانکارشناس فروشفوق دیپلم......مهم نیست-قانون کار وبیمه پاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۲۶7233منطقه صنعتی دولت آباد کارشناس تضمين كيفيتلیسانسشیمیمهم نیستداشتن تجربه کار مورد در زمینه تضمین کیفیتبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۲۵7231خ فلاطوریکارشناس فروشلیسانسمکانیکزنتسلط به اینترنت - ورد- اکسل وروابط عمومی بالاو ترجیحا رشته های مکانیک - مواد متالورژی قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۱۹7230کاشانمهندس نساجیلیسانسنساجیمردحتما ساکن شهرستان کاشان باشد جهت نمونه گیری وبازرسی از صنایع نساجی منطقهبالاتر از قانون کاروبیمههزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۱۹7229خ آبشار کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن سابقه کارخرید داخلی وتسلط به اینترنت بالاتر از قانون کاروبیمهپورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۱۹7228خ آبشار کارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیستحتما مسلط به زبان خارجی و داشتن تجربه خرید خارجیبالاتر از قانون کاروبیمهپورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۱۷7227شهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردساعت کار شرکت 7 تا 15 پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۱۷7226شهرک صنعتی جی بازرس کنترل کیفیلیسانسصنایع / مکانیکمردساعات کار 7 تا 15 پنجشبنه ها تعطلیلقانون کار وبیمه سرویس و صبحانه  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۱۷7225شهرک صنعتی جی مدیر ( مسئول ) تضمین كیفیتلیسانسصنایعآقا/ خانمفارغ التحصیل صنایع یا مکانیکی ودارای دانش وتجربه کاری درتضمین کیفیت ساعت کار 7 تتا 15 پنج شنبه ها تعطیلبالاتر از قانون کار وبیمهسرویس و صبحانه  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۱۷7224شهرک صنعتی جی کارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمردفارغ التحصیل صنایع یا مکانیک ودارای تجربه کاریقانون کار وبیمه سرویس و صبحانه  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۱۷7223شهرک صنعتی جی انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)فوق دیپلم / لیسانسمهم نیست مردمسلط به آفیس وبرنامه انبار ودارای تجربه سرپرستی ومدیریت انبار ساعت کار 7 تا 15قانون کار وبیمه سرویس و صبحانه  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۹7221خ جیکارگر فنیدیپلم......مردداشتن حداقل یک مهارت فنی الزامی است . ساعت کار 8 صبح تا 9 شب . بعداز دوماه بیمه قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۹7220رباط سومکارشناس فروشلیسانس......مردکارشناس فروش قانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۷7219منطقه صنعتی دولت آباد کارشناس فروشلیسانسشیمیهر دوگرایش وجنسیت مهم نیست قانون کار وبیمه دارد   مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۶7218خ امام خمینی حسابدار لیسانسحسابداریزنتسلط حداقل به یکی از نرم افزار های حسابداریقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۶7217شهرک صنعتی رازیکارشناس it فن آوری اطلاعات لیسانسمدیریت فنآوری اطلاعات ( it)مهم نیستپشتیبانی سیستم های کامپیوتر- شبکه و آشنا به دیجیتال مارکتینگقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۶7216شهرک صنعتی رازیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانس......مهم نیستمسلط به زبان انگلیسیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۶7215شهرک صنعتی رازیکارگر فنیدیپلم......مردآشنا به برق مکانیک و تعمیر دستگاه های تولیدقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۷/۴7214شهرک صنعتی رازیکارگر فنیدیپلم......مردآشنا به برق و مکانیک و تعمیرات دستگاه هاقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۷ آذر
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان