شرایط دریافت معرفی نامه غیر حضوری
عنوان شغل تایپ شود:

82 فرصت شغلی یافت شد
تاریخ سفارشکد شغلمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسشرایط اختصاصیحقوقسایر مزایاوضعیت شغلمشاهده تلفن
۱۴۰۱/۴/۶7122خ آپاداناکارشناس it فن آوری اطلاعات لیسانسکامپیوترمهم نیستتوانایی برنامه نویسی تحت وببالاتر از قانون کاروبیمهپاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۴/۶7121خ آپاداناکارشناس فروشفوق دیپلم / لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطزنداشتن سابقه کار فروش وروابط عمومی قوی قانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۴/۶7120خ آپاداناحسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنخانم حسابدار، تسلط کامل به امور حسابداری مالی ومالیاتی و..باحداقل 2سال سابقه کار وترجیحا مجردبالاتر از قانون کاروبیمهپاداش   مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۴/۴7119خ امام خمینی خدمات شرکتدیپلم......مردانجام امور خدمات عمومی شرکت ساعت کار 8 تا 19 ترجیحا ساکن محدوده امام خمینی سن 20 تا 35 سالهقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۴/۴7118شهرک صنعتی سگزیکارگر فنیدیپلم......مرددارای مهارت تزریق کار پلاستیک -پسیتوله کاری- پرسکاری یا خدمات آشپزخانهقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۴/۲7117خ جی -سروستانکارمند فروشفوق دیپلمترجیحا بازرگانی زنداشتن فن بیان و وروابط عمومی ساعت کار 8 تا 16 قانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۴/۱7116شهرک صنعتی جی تكنسين برق - مکانیکفوق دیپلمبرق مردتکنسین مکانیک یا برق - بصورت سه شیفت گردشی قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۴/۱7115شهرک صنعتی رازیاپراتور دستگاهدیپلمفنی وحرفه ایمردتعداد 10 نفراپراتور دستگاه دااری مهارت فنی و کارت پایان خدمتقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۲۵7114خ پروین حسابدار لیسانسحسابداریزنمسلط به نرم افزار نو آوران - ساعت کار 9 تا 187تا 8 میلیون تومان مصوب وزارت کار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۲۲7113شهرک صنعتی جیاپراتور دستگاهدیپلممهم نیست مردسالم-دارای کارت پایان خدمت-توانایی کار در شیفت شبقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۲۱7112شهرک ولی عصرکارشناس فروشلیسانس......زنروابط عمومی بالا وآشنایی با فروش قانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۱۲7111دفترشرکت حسین آبادحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستحداقل 5 سال سابقه کاروتسلط به کلیه امور حسابداری - عملیات قانوننی - مالیات تحریر دفاتربا نرم افزار نوآورانبالاتر از قانون کاروبیمهناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۱۲7110شهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستتسلط کامل به امور حسابداری محل کار کارخانه یا شهرصنعیی امیر کبیر بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۱۰7109منطقه صنعتی کمشچهکارمند فروشلیسانسبازرگانیزنمسلط به زبان عربی مکالمه قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۱۰7108شهرک صنعتی محمود آباد راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردداشتن گواهینامه پایه 2 -- سپردن سفته بابت ضمانت حسن انجام کار به مبلغ صد میلیون تومانقانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۱۰7107شهرک صنعتی محمود آباد خدمات شرکتدیپلم......مردانجام امور خدمات شرکت - 20 میلیون سفته ضمانت حسن انجام کار قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۱۰7106منطقه صنعتی دولت آباد مدیر انبار دیپلم......مردداشتن تجربه انبار داری وتسلط سیستم انبارقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۱۰7105منطقه صنعتی دولت آباد کارگر فنیدیپلم......مردداای یکی از مهارتهای جوشکاری برق - آرگون - فرزکار - فلزکار - برشکار بالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۸7104محدوده پل ورانانمدير داخليلیسانسحسابداریزناشنایی با کامپیوتر وحسابداری وامور اداری وروابط عمومی بالاقانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۷7103كوي اميريه کارمند اداری لیسانس......زنتسلط به ورود واکسل وقت شناسي و تخصص روابط عمومي بالاقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۴7102منطقه صنعتی جیحسابدار لیسانسحسابداریزنحتما زن ومجرد وساکن محدوده خ جی ومسلط به امور حسابداریقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۳7101مشتاق کارگر فضای سبزدیپلم / زیر دیپلم......مردده نفرآقا جهت آبیاری فضای سبز در دوشیفت شب یا روز سن 22 ال60 سال قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۳/۱7100خ بسیج حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنتسلطبه نرم افزار پارسیان وآشنا با امور اداری ترجیحا ساکن امام خمینی قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۳۱7099شهرک صنعتی جی کارگر انباردیپلم......مردتوانای بارگیری وتخلیه بار قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۳۱7098شیخ صفیمنشی شركتفوق دیپلم......زنساعت کار 9 تا 13 حقوق طبق قانون کار قانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۳۱7097بلوار شهید منتظری - پالایشگاهکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مردسه روز در هفتهقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۸7092منطقه صنعتی دولت آباد کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنرشته تحصیلی مهم نیست داشتن سابقه کار در زمین فرو ش الویت داردقانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۸7091منطقه صنعتی دولت آباد کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنرشته تحصیلی مهم نیست داشتن سابقه کار در زمین فرو ش الویت داردقانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۸70908 بهشت غربی ویزیتور میدانیفوق دیپلم......مهم نیستمراجعه به داروخانه ها ومطب پزشکان ومعرفی محصولات داروئی شرکت قانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۸7089فولاد مبارکه کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمردامور بازرگانی شرکتبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۸7088منطقه صنعتی صفهخدمات شرکتدیپلم......مهم نیستاز ساعت 11تا 13 جهت پذیرای از کارگران ( به صورت پاره وقت وحقو بر مبنای ساعت کار کرد طبق قانون کارقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۸7087منطقه صنعتی صفهمدیر فروشلیسانسبازرگانیمردداشتن سابقه مدیریت فروشبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۸7086منطقه صنعتی صفهدر و پنجره ساز دیپلم......مردداشتن سابقه آلومیینم کار وساخت درب وپنجره آلومینیمقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۸7085منطقه صنعتی صفهکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن سابقه فروش قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱7084شهرک صنعتی جی کارگر ساده آقا 10نفر دیپلم......مردجهت فعالیت در خط تولید لوازم خانگیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱708315 کیلومتری اصفهان حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستتوانائی انجام امور حسابداری قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱7082شهرک صنعتی مورچه خورت تراشکار دیپلم......مردداشتن سابقه تراشکاری بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱7081منطقه صنعتی جیمدیر امور بازرگانی لیسانسمدیریت بازرگانیمردآشنا به امورو فروش وبازرگانی قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱7080شهرک صنعتی جی مهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردتسلط کامل به کامپیوترقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱7079منطقه صنعتی دولت آباد کارگر صنایع دستیدیپلم / زیر دیپلم......مردحداقل 10 نفر کار گر ساده یا آشنا با صنایع دستی جهت قطعات فیرزوه کوبیقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱7078منطقه صنعتی مبارکهحسابدار لیسانسحسابداریزنتسلط کامل به امور حسابداری قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱7077کیلومتر 55 اصفهان - شهرکردانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)فوق دیپلم......مردداشتن سابقه انباردار وتسلط به کامپیوترقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱7076کیلومتر 55 اصفهان - شهرکرداپراتور cncدیپلم......مردداشتن سابقه کارقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱7075میدان شهداطراح فتوشاپلیسانسکامپیوترزنتوانایی طراحی کارت ویزیت - پوستر و .. داشته باشد فتوشاپ یا عکاسی کار کرده باشدبشد قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱7074پل وحید حسابدار لیسانسحسابداریزنتسلط به امور حسابداری وحداقل آشنائی با یک نرم افزار حسابداری - ساعت کار 8 تا 16قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۱7073منطقه صنعتی دولت آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنتسلط به کارمپیوتر جهت امور انبارداری وثبت ورود وخروج کالا ترجیحا رشته کامپیوتر یا علوم کامپیوتر قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۰7072پل تمدن کمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریمردجهت پیگیری وصول مطالبات از طریق تلفن وثبت در رایانهقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۲۰7071میدان لالهکارمند اداری لیسانسکامپیوترمردتسلط به کامپیوتر وثبت اطلاعات و سایر نرم افزارهای مورد نیارقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۱۹7070منطقه صنعتی دولت آباد خدمات شرکتدیپلم......مردجهت تمیز کار وامور خدماتی کارگاهقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۱۷7069خ ابن سیناکارگر سادهدیپلم......هر دونداردقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۱7068خمینی شهر کارمند اداری لیسانسکامپیوتروسایر رشته هازنتسلط به کامپیوتر وتایپ ساعت کار 8 تا 14قانون کار وبیمه خدمات رفاهی  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۲/۱7067منطقه صنعتی محمود آباد صندوقداردیپلم......مردجهت صندوق داری فروشگاه کارخانه ازساعا 8 تا 16قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۳۱7066خ امام خمینی کارشناس فروشلیسانسکامپیوتر/ علوم اداری و..زنآشنا به کامیوتر - فتوشاپ - و روابط عمومی خوب وقدرت جذب مشتری وودارای سابقه کار مرتبطقانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۸7065خ سروش کارمند فروش /کارشناس فروش / سرپرست فروشلیسانسترجیحا بازرگانی ورشته های مرتبطهر دوحدا اقل دوسال سابقه کار در زمینه فروش قانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۵7064شهرک صنعتی محمود آباد مدیر برنامه ریزی تولیدلیسانسصنایعزنداشتن تجربه در زمینه برنامه ریزی تولیدبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۵7063منطقه صنعتی سه راه مبارکهحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستتسلط به حسابداری وحداقل دوسال سابقه کارقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۵7062منطقه صنعتی محمد آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمسلط به اکسل وحسابداری وداشتن سابقه کار وترجیحا ساکن بهارستانبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۳7061خ شهید بهشتی کارگر فروشگاهدیپلم......مردکار در فروشگاه قطعات لاستیک اعم از تحویل جنس به مشتری- چیدمان کالا - وسایر امور فروشگاهقانون کار وبیمه پاداش فروش   مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۳7060شهرک صنعتی سگزیانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم / فوق دیپلم / لیسانسکامپیوترو....مردداشتن سابقه مدیریت انبار وتسلط به کامپیوتر و نرم افزار انبارداری قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۳7059شهرک صنعتی نجف آباد 2کارگر ساده آقا یا خانم 20نفردیپلم / زیر دیپلم......مهم نیستجهت کار در سالن تولید ظروف پلاستیک ؛ترجیحا ساکن فولاد شهر یا نجف آباد قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۲705816 کیلو متری آبشار کارگر ساده آقا 10نفر دیپلم / زیر دیپلم......مردداشتن پایان خدمت بدون معافیت پزشکی وتوانایی کار در سالن تولید طیورقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۲۰7057میدان مرکزی میوه تره بارجوشکار برقدیپلم......مردمهارت در جوشکاری و داربست بندیقانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۶7056مجتمع کوثرکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنداشتن سابقه کار در زمینه فروش قانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۶7055خیابان صمدیهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد- توانایی طراحی و نقشه کشی با نرم افزار های متعارف - مسلط به تراشکاری و جوشکاریقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7054شهرک صنعتی مورچه خورت نقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتیمردمسلط به اینونتورقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7053شهرک صنعتی مورچه خورت مشاور اجرائیلیسانسمدیریت اجرائی embaزنداشتن سابقه کار در اولویت استقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7052شهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمردداشتن سابقه کار وتسلط به امور محولهبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7051شهرک صنعتی مورچه خورت کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنتسلط به امور اداری - وآشنابه امور بیمه قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7050شهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریزنآشنایی به نرم افزار هلو وپارسیانقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7049اصفهانبازاریاب و ویزیتور میدانی دیپلم......هر دومتعهدبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7048شهرک صنعتی علویجهکارمند اداری لیسانسکامپیوتر/ علوم اداری وسایر رشته هامردآشنایی با ابنادار داری وامور اداری قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7047شهرک صنعتی علویجهبرشكار فلزاتدیپلم......مردحداقل 5 نفر دارای سابقه کار قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7046شهرک صنعتی علویجهاپراتور جرثقیل دیپلم......مردداشتن سابقه کار بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7045شهرک صنعتی علویجهکارشناس کنترل کیفيت لیسانسمواد و متالورژیمردداشتن سابقه کار مرتبط با شغل بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7044شهرک صنعتی علویجهذوب سازلیسانسمواد و متالورژیمردآشنائی به فرانید ذوب فلزاتبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7043شهرک صنعتی علویجهکارگر سادهدیپلم......مردحداقل 10 نفر قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7042شهرک صنعتی علویجهکمک کوره باندیپلم......مردحداقل ده نفر -توانائی وعلاقه مندی به کارقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۵7041شهرک صنعتی علویجهکوره باندیپلم......مردحداق 5 نفر - دارای سابقه کاربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱/۱۰7040شهرک صنعتی محمود آباداپراتور دستگاهدیپلم......مردحقوق مزایا طبق وزارت کارقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۷6850منطقه صنعتی کمشچهمهندس برقلیسانسبرقمرد آشنا با سیستم های ابزار دقیق وموتورهای AC و DC و درایوهای مربوطه - آشنا با سیستم های PLC ومسلط به سیستم های کنترلی مداربسته مسلط به سیستم های برق صنعتی - آشنا به تعمیرات بردهای الکترونیکیبالاتر ازقانون کار وبیمه وسرویسبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۷/۱6793منطقه صنعتی کمشچهکارشناس کنترل کیفيت لیسانسشیمیمهم نیستداشتن شرایط عمومی استخدامبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5185شهرک صنعتی سجزیحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستداشتن سابقه کار وتسلط به انجام حسابداری قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان