روند دريافت معرفي نامه اينترنتي

جهت دريافت معرفي نامه اينترنتي؛ شغل منطبق با شرايط خود وكارفرما را از ليست مشاغل با دقت انتخاب نموده و روي لينك " اخذ معرفي نامه " كه مقابل هرفرصت شغلي قرار دارد كليك كنيد.

تذکر : استفاده از این سرویس منوط به عضویت در سایت است
فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسساعت کارشرایط اختصاصیحقوقسرویسناهاراخذ معرفی نامه
۱۳۹۷/۱۰/۲۵2643كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد برقکار صنعتی فوق دیپلم /لیسانسبرقمرد7الي 14.30سابقه برق کار صنعتی در شركت هابالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۵2642سايرعبدالرزاقپیک موتوریدیپلم......مرد8الي20پيك موتور همراه با موتور قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۵2641كارخانهچهارراه آپادانا خدماتی خانم دیپلم......زن8الي 15سه روز در هفتهامور خدمات شرکتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۵2640كارخانهچهارراه آپادانا حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداری زن8 الي 17مسلط به دارایي وبيمه قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۵2639سايرعبدالرزاقمنشی شركت ( اپراتور تلفن )دیپلم......زن8الي14محجب باشد700 + بیمهنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۵2638كارخانهشهرک صنعتی سجزیحسابدار خانملیسانسحسابداریزن8 الي 17 مسلط نرم افزارهمكاران سيستمبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۵2637كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارگر انباردیپلم......مرد8 الي 17مسلط به كامپيوتر قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۵2635كارخانهشهرك صنعتي سجزي5 نفر کارگر ساده خانمدیپلم......زن8 الي 17مهم نيست قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۵2634فروشگاههفتونحسابدار آقا لیسانس......مرد9الي14مسلط به پارسيان بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۳2633كارخانهشهر صنعتي جينگهبان دیپلم......مردشيفتي بصورت گردشي1سال سابقه نگهباني وآشنا با امور حراستبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۳2632كارخانهشهر صنعتي جيبرقکار صنعتی با سه 3 ال سابقهدیپلم یا فوق دیپلمبرقمرد7الي163سال سابقه برق صنعتي در كار گاههاي صنعتي بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۳2631كارخانهشهر صنعتي جيمکانیک صنعتی 6 سال سابقهلیسانسمکانیکمرد7الي166سال سابقه كار بعنوان مكانيك صنعتي در كارگاههاي صنعتي بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۳2630كارخانهشهر صنعتي جيکارمند اداری خانم مسلط به زبانلیسانسمترجمی زبان زن7الي16 پنجشنبه تعطیلسابقه کار در دبير خانه -مسلط به زبان انگليسي-روابط عمومي بالابالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۳2629كارخانهشهر صنعتي جيکارشناس خرید خارجی مسلط به زبان و حداقل 6 سال سابقه کارلیسانسمدیریت بازرگانیمهم نیست7الي16مسلط به زبان انگليسي با روابط عمومي بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۳2628كارخانهشيخ صدوقکارگر سادهدیپلم......مرد7.30الي17شرایط خاصی نداردقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۲2627دفتر كارچهارباغ خواجوسرپرست فروشلیسانسبازرگانیزن8-14روابط عمومی و فن بیان بالا-مسلط به تکنیک های فروش و روشهای بازرگانی و امور قراردادهابالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۲2626دفتر كارچهارباغ خواجوبازاریاب لیسانس......زن8-14فن بیان و روابط عمومی بالا- تسلط به نرم افزار آفیس بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۰2625دفتر كارخ توحید حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8/30تا 14آشنا به حسابداری آساقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۹2624دفتر كارخ سجاد مهندس صنایع مسلط به کنترل پروژهلیسانسصنایعمرد8 الی 171- حضور در محل پروژهای خارج استان 2- دتسلط کامل بر نرم افزارهای : MSP,PRIMAVERA و نرم افزارهای صورت وضعیت همچون تکسا و OFFICE تسلط بر تهیه لایحه تاخیرات و تعدیل در پروژهبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۹2623دفتر كارباهنرکارمند اداری (خانم )لیسانسکامپیوتر/ علوم کامپیوترزن8الي15مسلط به فتوشاپ -ICDL ,وامور اداری بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۹2622كارخانهدفتر شرکت خ باهنرمهندس صنايع غذايي اقالیسانسصنایع غذاییترجیحا آقا8 الي 16سابقه كار تحقيقاتي درزمينه سيب زميني داشته باشدبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۹2620كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران حسابدار مسلط به حسابداری انبارفوق دیپلمحسابداریمرد7/30تا 16/30حتما حسابداری انبار مسلط باشدبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸2617دفتر كاراصفهانکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17آشنا به امور بازرگانی /مارکتینگ/کامپیوتر/زبان انگلیسیقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸2616كارخانهشهرك صنعتي مباركهراننده پایه دودیپلممهم نیستمهم نیست8 الي 17جهت پخش مواد لبنیبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸2615كارخانهشهر صنعتي مباركه راننده پایه 2دیپلم......مرد5الي15سالم وآراستگي ظاهريقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸2614كارخانهشهرك صنعتي مباركهکارمند امور اداری لیسانس کامپیوتر / علوم کامپیوترکامپیوترمرد8 الي 17فعاليت درزمينه ITقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷2613کارگاهخ امام خمينيمكانیك لیسانسساخت وتولید مهم نیست8 الي 17سرویس برای خانمها از سه راه ملک شهربالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷2612كارخانهشهر صنعتي جيکارگر سادهدیپلم......مرد8 الي 17مهارت در كار قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷2611دفتر کار نطنزحسابدار آقالیسانس حسابداریمرد8تا 18 مسلط به نرم همکاران سیستم ودیعه مسکن جهت سکونت در نطنز بالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷2610كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارمند اداری آقا لیسانس کامپیوتر / علوم اداری / کامپیوترمرد07:00 ال 15:00آشنایی با شبکه داخلی وآی تی وسیستمهای رایانه قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷2609كارخانهشهرک صنعتی مبارکهراننده پایه 2دیپلم......مرد05:00 الی 15:00سالم و دارای آراستگی ظاهری و اخلاقیقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷2608كارخانهشهرک صنعتی مبارکهبازاریاب دیپلم......هر دو7:30الی 17:00ساکن اصفهان بهارستان و سپاهان شهر باشدبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۶2607كارخانهشهرك صنعتي علويچهکارمند اداریلیسانس......مرد8 الي 17حتما با صنایع نساجي آشنا باشدبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۶2606دفتر كار نطنز مدیر اداریلیسانسمدیریت دولتیهر دو8-16آشنایی به امور دبیرخانه و بایگانی-تایپ و امور اداری و قوانین کار و بیمه با روابط عمومی بالابالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۶2605كارخانهشهرك صنعتي علويچهانباردارصنعتی دیپلم / فوق دیپلم......مرد8 الي 17مسلط به كامپيوتر وانبار داری از طریق سیستم بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۶2604دفتر كارنطنز کارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتی/ رواشناسی صنعتی هر دو8-16آشنایی به ارزیابی عملکرد - تحلیل مشاغل امور اداری و سایر موارد مرتبطبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۵2603كارخانهشهرك صنعتي سجزيمکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلممکانیکمرد7الي19مهارت در كار قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۵2602كارخانهشهرك صنعتي دولت ابادحسابداراقا لیسانسحسابداریمرد8 الي 17علاوه بر حسابداری پیگیر وصول مطالباتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۵2601سايرخيابان امام خميني حسابدار خانمفوق دیپلمحسابداری زن8 الي 16مسلط به اينترنتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۵2600كارخانهخيابان وحيد حسابدارخانم لیسانسحسابداری زن8 الي 17مسلط به پارسيانقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۳2599كارخانهسمت ذوب آهن کارشناس شيمي تجزیه لیسانس یا فوق لیسانسشیمی مرد8 الي 16داشتن حداقل 3 سال سابقه کار درآزمایشگاه وآشنا به تجهیزات مربوطهبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۳2598كارخانهسمت ذوب آهن مهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانس یا فوق لیسانسمکانیک مرد8 الي 17آشنا به تعمير ومونتاژ تجهيزات دوار (پمپ هاي كمپرسها)وآشناي به نرم افزارهاي مكانيكي بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۳2597كارخانهشهر صنعتي جيزنگ کار استاتیک ( سرپرست)لیسانسمهم نیستمرد8 الي 17رنگ كاراستاتیک باسابقه بالا بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۳2596كارخانهشهر صنعتي جيسرپرست تزريقلیسانس......مرد8 الي 17داشتن 6 سال سابقه تزریق بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۳2595كارخانهشهر صنعتي جيمهندس صنایع (سرپرست خط مونتآژ)لیسانسصنایعمرد8 الي 17سرپرست مونتاژمهندس صنايع بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۲2594كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد انباردارآشنا با ابزارالات صنتعیدیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد8 الي 17مسلط به كامپيوتر وآشنا به ابزار آلات صنعتي بالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۱2593فروشگاهشهرك آزمايشراننده پایه 2دیپلممهم نیستمرد8 الي 17حتما گواهي پايه 2 داشته باشدقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۱2592دفتر كارچهارراه قصربرنامه نویس تحت وب لیسانس یا فوق لیسانسکامپیوترمهم نیست8 الي 17برنامه نويس تحت وب قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۱2591فروشگاهامام خمينيحسابدار خانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداری مهم نیست9الي13و14ال22مسلط به نرم افزار پارسيان قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۱2590كارخانهشهر صنعتي جيکارمند اداری (خانم )لیسانسکامپیوتر/ علوم کامپیوترزن8 الي 17مسلط به كامپيوتر ICDLوفتوشات باشدقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۹2589دفتر كارعبدالرازق حسابدار فروشدیپلم / فوق دیپلمحسابداریزن8 الی 18فن بیان بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۹2588كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارشناس شيمي جهت مدیر کنترل کیفیلیسانسشیمی ترجیحا گرایش پلیمرمرد8 الي 17مدير كنترل كيفي ترجيحا در كار خانه توليد لوله كار كرده باشد بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۹2587دفتر كارجيکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست8 الي 17روابط عمومي بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۹2585كارگاهشهر ك صنعتي دولت ابادکارگر ساده صنایع دستی دیپلممهم نیست مرد8 الي 17جهت پرداخت كاري ظروفقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۹2584كارگاهشهر ك صنعتي دولت ابادمدير تبليغاتفوق دیپلم......مرد8 الي 17انجام تبليغ شركت از طريق تلگرام واينستاگرام وسایت توافقی نداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۹2583كارگاهشهرك صنعتي دولت آباد حسابدار مسلط به سپیدار(آقا - خانم )فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8 الي 17مسلط به نرم افزار سپيدارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۹2582فروشگاهاحمد ابادکارمند اداری (خانم )فوق دیپلمکامپیوترزن8 الي 17روابط عمومي بالا-به نرم افزار هاي آفيس وگرافيك مسلط باشدقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۶2581كارخانهشهر صنعتي جيکارمند امور اداری (خانم )فوق دیپلم......زن8 الي 17مسلط به كاميپوتر وامور اداری قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۶2580كارخانهشهر صنعتي جيکارشناس کنترل کیفيت (خانم )لیسانسصنایعزن8 الي 17مهارت وتجربه در كار بالاتراز قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۶2579كارخانهشهر صنعتي جيمدیر كنترل كیفیت لیسانسصنایعمهم نیست8 الي 17داشتن سابقه کارقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۶2577كارخانهشهر صنعتي جي10 نفرخانم (جهت کارخانه تولید پوشاک)دیپلم......زن8 الي 17نداردقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۶2576كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارگر خط تولید دیپلممهم نیستمردشیفتی - گردشی يك هفته آزمايشي بدون حقوق -بیمه بلافاصله پس از پذیرش - پرداخت حقوق ماهیانه ممکنه با تاخیرهمراه باشدقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۶2573ساير خ جي نصاب لوله وانشعابات آبدیپلممهم نیستمرد8 الي 17داشتن خودرو الزاميست , اجرای کار به صورت پیمانکاری پیمانکاری نداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱2570دفتر كارصمديهکارگر فني در زمينه برقدیپلمبرقمرد7الي15داشتن مدرک دوره شبكه مقدماتي-شبكه 20كيلو وات - دوره آموزشي ايمني - دوره تست كنتورقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱2569دفتر كارصمديهحسابداری پیمانکاریفوق دیپلمحسابداریزن7الي15حتما به حسابداری پیمانکار تسلط داشته باشدقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱2568سايرپل چمران طراح فتوشاپدیپلمکامپیوترمهم نیست9الي17مسلط فتوشاب و نرم افزار هاي طراحي -عكس -گرافيكقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱2565فروشگاه پخش امام خمينيفروشند گی مواد غذاییدیپلممهم نیستمهم نیست8 الي 17نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۸2561دفتر كارشهرك صنعتي دولت آباد طراح سه بعدیلیسانسمعماریزن8 الي 17طراحي سه بعدي با نرم افزارومهندسي معماري تسلط به اتوكد -اسكچاپ ؛زد براشقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۸2560كارخانهشهرك صنعتي دولت آباد کارشناس فروش 5 نفرلیسانس بازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست8 الي 17روابط عمومي بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۸2558سايرامام خمينيکارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزن8الي17مسلط به كامپيوتر ورود واكسل و روابط عمومي بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۸2557فروشگاههاتفحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الي15مسلط به كارو نرم افزار پارسيان قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۷2556كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادکارگر سادهدیپلم......هردو7الي17 برای آقایان - 7 صبح الی 15 خامنها سه روز 7تا 18 با ناهارسرویس از پروين -لاله -خ امام رضا- گلستان -غرضی - دولت اباد - چمران - سه راه ملک شهر - گزقانون كارداردسه روز دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۶2551كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارشناس فروش لیسانسمدیریت بازرگانیمهم نیست8 الي 17تسلط به خريد وفروش محصولات نيوپایپ وساکن محدوه خ جی , پروین ؛ خوراسگانبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۵2549كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارگر سادهدیپلم......مرد8 الي 17جهت کارخانه آجر نسوز - جای خواب داردقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۵2547دفتر كارامام خمينيسرپرست فروشلیسانسترجیحا بازرگانیمهم نیست8 الي 17در حوزه غذايي تجربه كاري داشته باشدبالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۵2546دفتر كارسجاد حسابدار لیسانسحسابداریزن8.30الي17باسابقه كاريقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۴2545كارخانهشهرك صنعتي سجزيمهندس مكانيك ساخت وتوليدلیسانسمکانیکمرد8 الي 17 مهندس مكانيك ساخت وتوليد داراي سابقه كار بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۴2543كارخانهشهرك صنعتي سجزيتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمرد8 الي 17آچار بدست ودارا ي سابقه كار قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۱2542دفتر كارداروازه تهرانحسابدار خانمفوق دیپلمحسابداری یا هررشتهزنتوافقيمسلط به نرم افزار پارسيان -روابط عمومي بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۰2540كارخانهشهرك صنعتي مباركهاپراتور تولیدفوق دیپلمبرق والکترونیک یا مکانیکمردشيفتي بصورت گردشيآشنابا لوله هاي تك لايه و پنج لايه پليمري -آشنا با چابگرهاو دستگاه استرودر قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۰2539دفتر كارباهنرطراح فتوشاپدیپلم......زن8الي14كار سايت كرده باشدقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۰2537كارگاهخیابان فلسطینکارشناس فنيلیسانسبرقزن۸.۳۰ الی ۱۶.۳۰نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۹2536كارخانهشهرک صنعتی سگزیانبارداردیپلم......مرد8الی 17تسلط به پارسیانقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۹2535دفتر كارخ چهار باغ خواجوکارشناس بازرگاني داخلي وخارجیلیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیزن8الی 17مسلط به اصول بازرگانی داخلی وخارجی - مکاتبات اداری قوعد تجارت داخلی وبین الملل- وامور قراردادها وزبان انگلیسیحقوقو ثابت +پورسانت + پاداش نداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۹2534دفتر كارسجادمهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمرد8 الي 17توانايي در زمينه اتوماسيون صنعتي -شبكه صنعتي -پروتكل هاي مربوطه -تجربه برنامه نويسي سايت و مانيتورينك و كنترل plc زيمينس سري 400بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۹2533كارخانهشهرک صنعتی سگزینقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکزن8الی 17تسلط به نقشه کشیقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۹2532كارخانهشهرك صنعتي سجزيانباردارفوق دیپلم......مرد8 الي 16مسلط به نرم افزار پاريسيانبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۸2531دفتر كاراصفهانکارشناس فروشفوق دیپلم......مهم نیست8:30 الی 17:30کار با کامپیوتر قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۸2529كارگاهمنطقه صنعتی دولت ابادکارگر سادهدیپلم......مرد8الی17متعهد و باهوشقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۸2528كارگاهمنطقه صنعتی دولت ابادکارشناس فروشلیسانس......زن8الی17دارای ضریب هوشی بالاقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۷2526كارگاهخمینی شهر جوشکار برق مسلط به نقشه خوانی دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد8الی 17تسلط به نقشه خوانی ومونتآژکاری قانون كار+ اضافه کاری نداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۷2525دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادطراح گرافیک حرفه ایدییپلم / فوق دیپلمگرافیکزن8 الی 13اجرای کار بصورت پروژه ایقانون كارپرداخت هزینه ایاب ندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۴2523كارگاهخ آتشگاه مهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد8الی 17حتما پایان خدمت داشته باشد . داشتن سابقه مهم نیست بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۴2522دفتر كارخورسگان کارشناس معماری خانم لیسانس یا فوق لیسانسمعماریزن8الی 17تسلط کامل به اتوکد وداشتن روابط عمومی بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۴2521كارگاهصارمیه کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن8الی 17داشتن تجربه فروش قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۳2516سايرجيطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکمهم نیست8الي14و14الي20تسلط در كارهاي فتوشاپ وگرافيك وشبكه مجازي ومديريت كانال تواناي داشته باشدقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۳2515سايرجيكارشناس فروشفوق دیپلم......مهم نیست8الي14و14الي20داشتن سابقه كارشناس فروشقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۲2514شرکتشيخ بهاييمنشی شركتدیپلم......زن9الي13زمینه فعالیت شرکت در خصوص بورس است قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۲2513دفتر كاركاوهحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الي12آشنایی با نرم پارسیان قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۰2510سايراحمد ابادكارمند اداریفوق دیپلمکامپیوتر / علوم اداری و..زن8.30الي13و16الي19مسلط به ورود-فتوشابقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۰2509فروشگاهميرکارمند آشنا به پارسیان فوق دیپلمکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزن8الي13و3الي21آآشنایی به نرم افزار پارسيانقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۰2508كارخانهشهرك صنعتي سجزيانباردارفوق دیپلممهم نیستمرد8 الی 17تسلط به انبارداری از طریق کامپیوتربالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۰2507كارخانهشهرك صنعتي سجزيكارگر فنيفوق دیپلمفنی وحرفه ای مرد8 الی 17آشنایی در زمینه ریخته گریبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۰2506كارخانهشهرك صنعتي سجزيبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردشيفتي بصورت گردشيمهارت در كاربالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۶2505سايراحمد ابادكارمند اداریفوق دیپلمكامپیوترزن8 الي 17مهارت در كار قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۶2504كارخانهشهرک صنعتی سجزیتزریقکار پلاستیک دیپلم......مرد8-19 و 19 تا 8توانایی انجام کار شیفتقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۶2500كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارمند امور اداری فوق دیپلم /لیسانس......زن8 الي 17تسلط به کامییوتر وامور اداری وکار گزینی وورابط عمومی عالی قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۶2499كارخانهشهرك صنعتي سجزيانبارداردیپلم......مرد8 الي 17تسلط به تست رنگقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۶2498كارخانهشهرك صنعتي سجزيانبارداردیپلم......مرد8 الي 17تسلط به انباداری وتست رنگقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۶2497كارخانهشهرك صنعتي سجزيمرتبط با رشته / مهارتلیسانسشیمیزن8 الي 17تسلط به مکالمه وترجمه زبان قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۵2493كارخانهمنطقه صنعتي دولت اباد حسابرس فوق دیپلمكامپیوترمهم نیست8 الي 17مهارت در كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۵2492شرکت پخشدولت آبادخدماتی دیپلم......مرد8 الي 17نظافت عمومی محل دفترکار وامور خدماتی قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۳2491شرکت جيحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الي 17مسلط به نرم افزار نواورانقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۳2489دفتر كارخيابان جيحسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزن8الي17داشتن توانایی وتجربه در كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۳2488كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن۸ الی ۱۷نداردقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱2487كارخانهشهرضاتراشکار دیپلم......مرد8 الی 17کارکرده باشدبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۹2482كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیست8الي13مسلط پارسيان -آشناي به گزارش گيري فصلي -تحرير دفتر ات مالياتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۹2481دفتر كارمحدوده سيمين طراح وبلیسانسكامپیوترزن9الي20.30مسلط به ACDLو مهارت در كارطراحی وبقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۹2480دفتر كارمحدوده سيمين حسابدار لیسانسحسابداریزن9الي20.30تجربه ومهارت در كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۸2478كارگاهشهرك صنعتي دولت ابادحسابدارارشدلیسانسحسابداریزن8الي18مسلط به ارزش افزوده/به امور ماليات داراي سابقه داشته باشدبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۷2477دفتر كارخیابان بزرگمهراپراتور فروش فوق دیپلم......زن8 الی 17تسلط به افیس روابط عمومی بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۴2468كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد پرسکار دیپلم......مرد7الي18مهارت در كارقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۴2467كارخانهشهر صنعتي جيکارگر بافندهدیپلممهم نیستمردشيفتي12 ساعته بصورت گردشيمهارت وتجربه کاری در شرکتهای بافندگيقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۳2464دفتر كارخ شریف واقفیكارمند اداریلیسانس کامپیوتر / علوم اداری / معماریزن8 الی 17آشنا به کامپیوتر وحسابداریوامور اداری قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۰2460كارخانهشهرک صنعتی سجزیانباردارصنعتیدیپلممهم نیستمرد8 الی 17 و اضافه کاریداشتن حداقل 3 سال سابقه انبارداری صنعتی و مسلط به نرم افزار انبار داری و سیستم بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۴2458فروشگاهخیابان فروغیكارمند فروشدیپلم......زن9 الی 13فن بیان قوی و زیاد تسلط به امور کامپیوتری متوسط رو به بالا به صورت نیمه وقت حقوق ثابت400 +پورسانت بیمه ندارد سابقه کار نداشتند طوری نیستقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۴2457كارگاهابشار سومام دی اف كار دیپلممهم نيستمرد8 الي19تجربه در كار قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۳2454كارخانهشهرك صنعتي سجزيفرزکار دیپلم......مرد8 الي 17تجربه ومهارت در كار قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۰2447دفتر كاراصفهانكارشناس حقوقلیسانس یا فوق لیسانسحقوقمهم نیست8 الي 17حتما وكالت نامه داشته باشدقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۳2441كارخانهشهرك صنعتي سجزيمكانیك صنعتیديپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردشيفتي 12-12تعمير هيدروليك وساير موارد بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۳2439كارخانهشهرك صنعتي سجزياپراتور تولید 5 نفر ( کارگر فنی )دیپلممهم نیستمردشيفتي بصورت گردشيمهارت دركارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۳2438كارخانهشهرك صنعتي سجزي10 نفر تزریقکار پلاستیک دیپلم /فوق ديپلم مهم نیستمردشيفتي 12 -12حتما يك سال تجربه ومهارت در كارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۳2436كارگاهشهر ك صنعتي دولت ابادكارگر فني ( فرز کاریا جوشکار ) دیپلم......مرد8 الي 17مهارت در كارفرز کار ی وجوشکاریقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2415دفتر كارخ عطاالملکتكنسين مكانيكلیسانسمکانیکزن8 الی 5نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2414دفتر كارخ عطاالملکبرنامه نویس لیسانسبرقزن8 الی 5آشنا به برنامه نویسی PLCقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2413دفتر كارخ عطاالملکمدير سايتلیسانسكامپیوترزن8 الی 5آشنا به Word Press وسئو و نرم افزارهای گرافیکیPhotoshop,CorelDrawقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۲2403كارخانهشهرک صنعتی سگزیكارشناس برنامه ريزي / مهندس صنایع لیسانسصنایعمرد8 الی 17داشتن سابقه کار در زمینه ، مدیریت برنامه ریزی تولید در واحدهای تولیدی تسلط،به آفیس،، اکسل ، نرم افزار mis, ،بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۱2396كارخانهشهر ك صنعتي سجزيراننده لیفتراکدیپلم......مرد8 الي 17تجربه كافي داشته باشدقانون كاردارددارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان