شرایط دریافت معرفی نامه غیر حضوری
عنوان شغل تایپ شود:

150 فرصت شغلی یافت شد
تاریخ سفارشکد شغلمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسشرایط اختصاصیحقوقسایر مزایاوضعیت شغلمشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۱/۵6993منطقه صنعتی دولت آباد منشی شركتدیپلم......زنآشنایی با کامپیوتر وامور اداری قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۱/۴6992شهرک صنعتی محمود آباد انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردداشتن سابقه کارمرتبط وتسلط به کامپیوتر قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۱/۴6991شهرک صنعتی محمود آباد اپراتور تولیددیپلم......مرددارای مدرکک فنی در زمینه برق - مکانیک و... شیفت دونوبت شب کار - دور نوبت روز کار - دوروز استراحت قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۱/۴6990شهرک صنعتی جی انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)فوق دیپلم......مهم نیستداشتن تجربه انبار داری وتسلط به کامپیوتر قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۷69898 بهشت شرقی کارگر فنیدیپلم......مردداشتن پایان خدمات وانگیزه فراگیری مهارت وپشتکار ساعت کا ر8 تا 12 و16 تا 20قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۷6988شهرک صنعتی جی راننده لیفتراکدیپلم......مردداشتن گواهینامه ویژه لیفتراک وتجربه کارقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۷6987شهرک صنعتی جی برقکار صنعتی فوق دیپلمبرق مردداشتن تجربه کار قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۷6986شهرک صنعتی جی کارمند اداری لیسانس......زنتسلط به کامپیوتر واموراداری قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۷6985شهرک صنعتی جی خدمات شرکتدیپلم......زنانجام امور خدمات شرکتقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۷6984اصفهانپشتيبان سايتلیسانسکامپیوترزنسئوکار سایتقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۷6983مورچه خورتکارگر خط تولیددیپلم......مردپایان خدمت داشته باشد بازنشسته نباشدقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۶6982خ وحید - خ رودکی حسابدار لیسانسحسابداریزنحداقل 3 سال سابقه کار ومسلط به نرم افزارهای حسابداری وکامپیوتر قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۵6981کاوه-نقشه کش مسلط به اتوکد خانم فرق نمی کند فرقی نمیکندزنتسلط کامل به اتوکدتوافقی وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۳6980منطقه صنعتی جی کارگر ساده 10 نفردیپلممهم نیست مرد جهت خط تولید نساجی شبکاری دوروز - روز کار 2 روز - 2 روز استراحت -دورقانون کار وبیمه سرویس وناهار   مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۳6979خ صائببازاریاب و ویزیتور میدانی لیسانس......زنبازار یابی حصولات وتجهیزات پزشکیقانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۳6978اتوبان شهید چمران اشراق شمالی نقاش صنعتیفوق دیپلممعماریزنتسلط به نقشه کشی با اتوکد خصوصا در زمینه گاز رسانی قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۳6977بلوار کشاورز کارمند فروشلیسانسبازرگانیمردماموریت خارج اصفهان به ازای درافت حق ماموریت دارد قانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۱6976خ بسیج کارگر فنی(پرسکار-جوشکار برشکار)دیپلم......مرد کارج حتما داری یک مهارت فنی باشد ساعت کا ر6 صبح تا عصر 14قانون کار وبیمه صبحانه  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۰6975شهرک صنعتی محمود آباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستحداقل دوسال سابقه کار ومسلط به حسابداری - سرویس از پل چمران وفلکه 25 آبان - شهدا - فروغی - دروازه تهرانقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۰6974شهرک صنعتی محمود آباد کارگر ساده 2 نفردیپلم......مردکاردر خط تولید -سرویس از پل چمران وفلکه 25 آبان - شهدا - فروغی - دروازه تهرانقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۰6973شهرک صنعتی محمود آباد راننده لیفتراکدیپلم......مردداشتن گواهینامه ویژه وسابقه کار-سرویس از پل چمران وفلکه 25 آبان - شهدا - فروغی - دروازه تهرانبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲۰6972منطقه صنعتی شماره 2نجف آیادحسابدار لیسانسحسابداریمردتسلط به نو آوران وترجحا ساکن محدوده نجف آباد قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۹69714 راه حمزهحسابدار لیسانسحسابداریزنداشتن تجربه حسابداری وتسلط به نرم افزار های مرتبط قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۹69704راه هشت بهشتحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردداشتن سابقه کار در شرکتهای صنعتی در زمینه حسابداری بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۹69694راه هشت بهشتطراح گرافیک لیسانسگرافیکزنداشتن تسلط قابل قبول در طراحی گرافیکقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۹6968شهرک صنعتی مورچه خورتنت ( نگهداری وتعمیر)فوق دیپلممکانیکمردداشتنئ تجربه مفید در زمینه تعمیر ونگداری ماشین الات صنعتیبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۹6967شهرک صنعتی جی فرزکار دیپلم......مردآشناییئ به تراشکاری cnc ومنوالبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۹6966شهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس ایمنی صنعتي(Hse )لیسانسایمنی بهداشت ومحیط زیست HSE مردداشتن سابقه کار بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۹6965شهرک صنعتی مورچه خورت برقکار صنعتی فوق دیپلمبرق مردآشنائی به plc وتجربه کافیبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۹6964شهرک صنعتی مورچه خورت مدیر برنامه ریزی تولیدلیسانسصنایعمردسرویس از اکثر نقاط مهم شهر ونهار بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۸6963شهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم......مرددوهفته روزکار - یک هفته شبکار - پنجشنبه تاظهر سرویس از بزرگمهر - جی - احمد آباد قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۳6962اصفهانکارشناس ماليلیسانسحسابداریزنتوجه:مهم ترین رکن برای استخدامی ما آشنایی با نر افزار پارسیان و برنامه های offic می باشد.قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۳6961خ کاوهتكنسين برقفوق دیپلمبرق مردتوجه:مهم ترین رکن برای استخدامی ما سطح مهارت و توانایی در انجام کار می باشدقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۲6960شهرک صنعتی مورچه خورتکارگر خط تولید 60 نفردیپلم......مردشام ناهار - وسروریس از کلیه نقاط اصفهانقانون کار وبیمه و.سایر مزایاسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱۲6959شهرک صنعتی بزرگ اصفهاناپراتوردیپلم......مردسرو غذای گرم پاداش قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۸6958خیابان شریف واقفیفروشندهفوق دیپلممدیریت بازاریابیهر دوشرایط خاصی نیستقانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۷6957خ میر کارمند فروشلیسانسزبان انگلیسی وسایر رشته هازنترجیحا رشته زبان - حسابداری - کامپیوتر وفارغ التحصیل از دانشگاه دولتی ومعدل بالا وداشتن روابط عمومی وفن بیان قوی- ساعت مصاحبه 12 ظهر هرروز قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۷6956کمشچهآشپزدیپلم......مهم نیستتوانایی طبخ ناهار وشام با کیفیت جهت حداقل 100 نفر پرسنل شرکت را داشته باشد بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۵6955استان اصفهان کارمند فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطزنداشتن روابط عمومی بالاقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۴6954سطح شهر اصفهانصندوقداروچیدماندیپلم......مهم نیستخانمها حداکثر سن 35 ساله - مجرد یا متاهل -آقایان حداکثر 30 سال کارت پایان خدمات و معافیت غیر پزشکی ساعت کارر یک هفته 8 تا 16یکهفته 16 تا22قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۴6953خ امام خمینی - دهنوحسابدار لیسانسحسابداریزنتسلط به امور حسابداریقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲6952شهرک صنعتی جی کارگر فنیدیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن مهارت در زمینه تراشکار - جوشکاری و....قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲6951منطقه صنعتی دولت آباد خدمات شرکتدیپلم......زنجهت انجام امور پذیرایی و تمیز کاری محیط اداری شرکتقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۲6950منطقه مسکونی شهید شیرودی کارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیزنپیگری قراداد های منعقده با پیمانکاران اجرای پروژه های ساختمانقانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱6949خ شهید بهشتی کارمند اداری لیسانسمدیریت امور اداریزنرشته تحصیلی مهم نیست تسلط به ورود و آفیس و اکسل و امورد اداری قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱6948شهرک صنعتی رازیتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردملسلط به جوشکاری بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱۰/۱6947شهرک صنعتی رازیمدیر ( مسئول ) تضمین كیفیتلیسانسمواد و متالورژیمردسرویس داردبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۷6946پل تمدن راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردارائه سفته و داشتن ضامن معتبر جهت تحوبل خودرو -بالاتر از قانون کاروبیمهپورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۷6945خیابان امام خمینیکارگر خط تولیددیپلم......هر دو-قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۷6944خ امام خمینی حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستآشنا به کامپیوتر ساعت کار 8تا 13 و15تا 18/30بالاتر از قانون کاروبیمهپاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۶6943خ بزرگمهر مهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیستکارشناسی یا ارشد صنایع دارای 2 سال سابقه کار آشنا به فرآیندهای برنامه ریزی تولید، انبار و بهبود سیستم ها و روش ها آشنایی با استاندارد مدیریت کیفیت (9001 و 13485) قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۵6942خ سجادکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنتسلط به ورود واکسل وامور ادار یقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۴6941خ احمد آباد فروشندهدیپلم......مردداشتن سابقه کار فروشندگی در اولویت استقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۴6940خ احمد آباد کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردداشتن وسیله نقلیه موتور یا ماشین که هزینه آن پرداخت میگردد .قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۴6939خ احمد آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزن کامپیوتر وسایر رشته های مرتبط قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۴6938خ احمد آباد حسابدار لیسانسحسابداریزنحداقل دوسال سابقه کار وحتما مدک تحصیلی لیسانس حسابداری قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۳6937اصفهاندکل کاردیپلم......مردکارت پایان خدمتقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۳6936منطقه صنعتی اشترجانکارمند اداری لیسانسمدیریت صنعتیزنحداکثر سن 30 وفارغ التحصیل در یکی از رشته هی صنعتی قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۲۱6935خ امام خمینی اپراتور تولیددیپلم......مردحقوق قانون کار + حق شیفت + سرویسقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱۷6933شهرک صنعتی مورچه خورت کارگر ساده دیپلم......مردتعداد کارگر مورد نیاز حداقل 10 نفر وترجیحا سابقه در صنایع نساجی داشته باشند - کار بصورت سه شیفت 8 ساعته هست و سرویس از نقاط مهم اصفهان دارد ؛عدم اعتیاد وداشتن کارت پایان خدمت قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱۵6932شهرک صنعتی سه راهی مبارکه انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)فوق دیپلم......مردداشتن تجربه کاری ومسلط به نرم افزار نوآوران - ترجیحا ساکن محدوده دروازه شیراز وبهارستان جهت رسیدن به سرویسبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱۵6931شهرک صنعتی سه راهی مبارک کارشناس آزمایشگاهلیسانسمهندسی شیمی مهم نیستداشتن تجربه کار -سرویس از سه راه سیمین - ترجیحا ساکن محدوده دروازه شیرا ز بهارستان بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱۰6930شهرک صنعتی محمود آبادباغباندیپلم......مردباغبانی وخدمات عمومی کارخانهقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱۰6929شهرک صنعتی محمود آبادنقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتیمهم نیستمسلط به نرم افزارهای تخصصی بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۹6928سه راه صمدیهکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنتسلط به کامپیوتر وامور اداری قبولی در مصاحبه و نداشتن سوء پیشینه -- ساعت کار 8 تا 14 قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۹6927سپاهان شهرمهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیستآشنا به فتوشاپ وطراحی وترجیحا محدوده سکونت سپاهان شهر و دروازه شیراز قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۸6926شهرک صنعتی جی کارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمردرشته تحصیلی مکانیک یا صنایع باشد بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۸6925شهرک صنعتی جی سرپرست كارگاه/سالندیپلم......مردداشتن سابقه کا ردر الویت استقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۸6924شهرک صنعتی جی حسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنداشتن سابقه کار تسلط به امور حسابداریونرم افزارهای مرتبط بالاتر از قانون کارسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۸6923شهرک صنعتی جی کارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمردکارشناس کنترل کیفی وکارمند کنترل کیفیت ترجیحا رشته صنایع یا مکانیکبالاتر از قانون کارسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۸6922شهرک صنعتی جی آمارگرلیسانسآمار واحتمالمهم نیستکارشناس آمار قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۸6921شهرک صنعتی جی تكنسين برقفوق دیپلمبرقمردداشتن سابقه کار در اولویت استقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۸6920شهرک صنعتی جی تكنسين تاسيسات دیپلممکانیکمردداشتن سابقه کار در اولویت استقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۸6919شهرک صنعتی جی کمك انبار داردیپلم......مردداشتتن سابقه کار قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۸6918شهرک صنعتی جی انباردار سادهدیپلم......مرددشتن سابقه انبارداری و کار باسیستم قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۸6917شهرک صنعتی جی کارگر ساده / بافندهدیپلم......مرد حدااقل10 نفر کار گر ساده یا بافنده و 10 نفر کارگر فنی که دارای مهارت در زمینه جوشکار - مونتاژ - برق و.. باشند /عدم اعتیاد به سیگار وداشتن پایان خدمت قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۸6916شهرک صنعتی جی نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردداشتن سابقه انتظامات قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۷6915خ جی 4 راه اریسونکارمند اداری فوق دیپلم / لیسانسکامپیوتر/ حسابداریمهم نیستساعت کار 8 تا 13 و15/30تا 20 شب / اشنایی با حسابداری قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۷6914خ امام رضاحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمسلط به نرم افزار پارسیان وحدا اقل دارای 2 سابقه کارقانون کار وبیمه خدمات رفاهی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۷6913فلکه دانشگاه صنعتی خدمات شرکتدیپلم......زنپذبرایی وخدمات شرکتقانون کار وبیمه خدمات رفاهی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۶6912اصفهان-کارشناس بازرگاني داخليلیسانسایمنی صنعتیمهم نیستقابل مذاکرهبالاتر از قانون کاروبیمهپورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۳6911شهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردداشتن تجربه مرتبط با شغلقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۳6910شهرک صنعتی رازیمدیر تولیدفوق دیپلممکانیکمردداشتن تجربه کاری مرتبطقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۳6909شهرک صنعتی رازیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمردداشتن تجربه کار یقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۳6908خ جابر انصاری کارگر فنیدیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن مهارت در زمینه جوشکار ی - فرزکار و..قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱6907روبروی خ باباگلیتکنسین کنترل کیفیتفوق دیپلممکانیکمردتسلط به ابزارآلات اندازه گیری بالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱6906روبروی خ باباگلیانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردمسلط به نرم افزار کامپیوتر آشنا به نرم افزار نوآوران مسلط به اصول انبارداری بالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱6905روبروی خ باباگلیسرپرست تولیدفوق دیپلممکانیکمردباماشینهای تراش آشنا باشدبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱6904روبروی خ باباگلیمونتاژکاردیپلم......مردآشنا با گیربکسبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱6903روبروی خ باباگلیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردحداقل 2 تا 3 سال سابقه در محیط های صنعتی جهت امورات کارپردازی ودارای گواهینامه رانندگی حداکثر سن 40 سال قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱6902روبروی خ باباگلیتراشکار دیپلم......مردداشتن سابقه تراشکاری بالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱6901شهرک صنعتی جیکارگر فنیدیپلم......مردداشتن مهارت فنی در اولویت است کار به صورت شیفت گردشی 12 ساعته ؛یکهفته روز کار یک هفته شبکار با اضافه کاری وحق سرویس قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۹/۱6900خ سهروردی - سه راه سیمینحسابدار لیسانسحسابداریزنآشنایی با نرم افزار آسا وحداقل دو سال سابقه کار مدرک فوق دیپلم یا لیسانس قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۳۰6899شهرک صنعتی سه راه مبارکهتکنسین کنترل کیفیتفوق دیپلممکانیکمردسابقه کار مرتبط قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۳۰6898شهرک صنعتی سه راهی مبارکهانباردار سادهفوق دیپلم......مردداشتن سابقه انبار داری با سیستمقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۳۰6897شهرک صنعتی سه راهی مبارکهراننده لیفتراکدیپلم......مردداشتن گواهینامه ویژه لیفتراک وسابقه کارقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۳۰6896خ بسیج کارگر فنیدیپلمفنی وحرفه ایمردحتما دارای یک مهارت فننی باشد جوشکار یا مونتاژو....قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۳۰6895خ بسیجحسابدار لیسانسحسابداریزنتوانائی انجام امور حسابداریقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۹6894خ بسیجنقشه کش صنعتی فوق دیپلم /لیسانسنقشه کش صنعتی مردداشتن تجربه کار الزامی است قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۹6893خ طالقانی کارگر فنیدیپلم......مردآشنایی به امور فنی ساعت تماس جهت مصاحبه 9 تا 13 یا 16 تا 20قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۹6892شهرک صنعتی محمود آبادحسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیستآشنابه نوآوران ویک سال سابقه کار قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۸6891شهرک صنعتی جی مدیر امور اداریلیسانسمدیریت امور اداریمهم نیست رشته مدیریت، روانشناسی و حداقل سابقه: 4 سال مسلط به امور اداری و کارگزینی (حقوق، کارکرد، مزایا، بیمه، قراردادها)مسلط به Excelآشنا به قوانین کار و تامین اجتماعیحداکثر سن: 40 سالبالاتر ازقانون کار وبیمه سرویس وناهار وصبحانه  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۸6890اصفهان کارشناس بهداشت محیط لیسانسبهداشت محیطزنشرایط طبق قانون کار قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۸6889شهرک صنعتی مورچه خورتمدیر تولیدلیسانسمکانیکمردرشته مکانیک یا صتایع یا شیمی وحداکثر 40 سال سن و آشنا به دستگاه تزریق ودارای پایان خدمتبالاتر از قانون کاروبیمهناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۸6888منطقه صنعتی کمشچهکارگر سادهدیپلم......هر دوخانم یا آقا حداکثر 40 سال سن با شرایط حقوق بیمه / سرویس وصبحانهقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۵6887شهرک صنعتی مبارکه کارگر فنیدیپلم......مردسرویس از دروازه شیراز + نهار+ حقوق قانون کار وبیمهقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۵6886شهرک علمی تحقیقاتیکارگر فنیدیپلمفنی وحرفه ایمردکار در کارگاه ونصب دستگاه توزین در محل فروخته شدهقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۵6885خ کهندژکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردداشتن تجربه کاری مرتبط با شغلبالاتر از قانون کاروبیمهپورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۵6884خ اربابکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنداشتن تجربه کار مرتبط با شغلقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۲6883شاهپور جدید مدير فنيفوق دیپلمصنایعمردداخل شهر بالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۰6882سه راه صمدیهحسابدار ارشد لیسانسحسابداریمهم نیستمسلط به نرم افزارهای حسابداری آشنایی نوآوران مالی ومالیاتی - ارزش افزوده - ماده 169قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۰6881خ 8 بهشت غربی حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمسلط به نرم افزارهای حسابداری آشنایی با حسابداری انبار مسلط به حقوق و دستمزد با حداقل 2 سال سابقه مفیدقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۲۰6880خ جی کارگر سادهدیپلم......مردساعت کار 8 تا 13 و15 تا 19قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۹6879شهرک صنعتی سجزیکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسایمنی بهداشت ومحیط زیست HSE مردداشتن تجربه د راولویت استقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۹6878خ آبشارسوم کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه کار مهم است رشنته تحصیلی اهمیتی نداردقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۸6877خ امام خمینی حسابدار لیسانسحسابداریمردساعت کار از 8 تا 13 بعد از ظهراز 16 تا 19قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۶6876شهرک صنعتی سجزیانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)فوق دیپلم......مردداشتن سابقه انبارداریقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۶6875شهرک صنعتی سجزیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردجهت انجام امور بانکیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۶6874شهرک صنعتی سجزیحسابدار فروشلیسانسحسابداریمهم نیستآشنا به حسابداری فروش دارای سابقه کار ترجیحا آشنا با نرم افزار آسا قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۶6873شهرک صنعتی سجزیکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمسلط به آفیس و داشتن روابط عمومی بالا و سرویس فقط از خ جی قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۶6872شهرک صنعتی مورچه خورتحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستآشنایی کامل به استاندارد و قوانین حسابداری و امور مالیاتی؛ ارزش افزوده، مالیات حقوق، مالیات عملکرد و گزارش فصلی و تحریر دفاترو نرم افزار سپیدار و پارسیان و..با حداقل 2 سال سابقه کار وآشنایی به officeبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۶6871شهرک صنعتی مورچه خورت کارگر فنیدیپلم......مردترجیحا دارای یک مهارت فتنی در رشته برق - جوشکاری - مکانیک و.. داشته باشد قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۶6870شهرک صنعتی جیکارگر سادهدیپلم......هر دودارای سرویس، بیمه و بیمه تکمیلی، اضافه کاریقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۶6869خ فردوسی کارمند اداری دیپلم......زندیپلم یا فوق دیپلم یا لیسانس وآشنا به امور اداریقانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۵6868خ سروشکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستدارای 5 سال سابقه کار مفید توانایی برقراری ارتباط با سازمان ها ومشتریان ومذاکرات فنی و بازاریابی قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۵6867شهرک صنعتی محمود آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستمسلط به اینونتورقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۵6866منطقه صنعتی دولت آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستتمام وقت یا پاره وقت مسلط به نرم افزارهای حسابداری حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط ومسلط به ICDL مسلط به امور مالیاتی و بیمهقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۲6865کاوه خ اشراقحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستبه صورت تمام وقت یا پاره وقت- تسلط به کامپیوترقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۲6864شهرک صنعتی علویجهتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردذاشتن سابقه کار مرتبطقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۲6863شهرک صنعتی علویجهتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردذاشتن سابقه کارقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۲6862اصفهانکارشناس فروشفوق دیپلم......مردآشنایی با اصول مذاکره و قرارداد دارای فن بیان بالا و روابط عمومی قویبالاتر از قانون کاروبیمههزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۰6861منطقه صنعتی دولت آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستآشنایی با نرم افزار نوآوران و گزارش گیری . ارزش افزوده و ماده 169 آشنایی با حسابداری پیمانکاری داری 3 سال سابقه کار مرتبط و مفید بالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۰6860شهرک صنعتی سه راهی مبارکه کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه وفارغ التحصیل در رشته های تحصیلی مرتبطقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۱۰6859شهرک صنعتی سه راهی مبارکه کارشناس خرید داخلی (مسئول خرید )دیپلم......مهم نیستمنظم و دقیق قدرت پیگیری بالا ودارای سابقه کاربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۹6858خ آپادانامهندس برقلیسانسبرقمهم نیستکارشناس برق گرایش قدرت یا کنترل حداقل 2 سال سابقه کار آشنابا طراحی سیستم های توزیع برق پروژه های صنعتی روشنایی ارتینگ و توانایی کار با Etap ،Eplan و اتوکد بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۹6857شهرک صنعتی سه راهی مبارکه کارشناس کنترل کیفيت لیسانسپلیمرمردتسلط نسبی به زبان انگلیسی و OFFICE مهندسی پلیمر، شیمی، شیمی کاربردی حداکثر 35 سال ساکن اصفهان (حد فاصل قائمیه تا فلکه لاله)، بهارستان، سپاهان شهر، مبارکه دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (غیر پزشکی) برای آقایان بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۹6856شهرک صنعتی سه راهی مبارکه کارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمردتوانایی کار با سیستم راهکاران تسلط به microsoft office مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی وحداکثر 30 سال ساکن اصفهان (حد فاصل قائمیه تا فلکه لاله)، بهارستان، سپاهان شهر، مبارکه دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (غیر پزشکی) بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۹6855خ رکن الدولهکارشناس کنترل کیفيت فوق دیپلممکانیکمرددارابودن مدرک فوق دیپلم رشته فنی یا غیر فنی جهت کنترل تجهیزات بیمارستانی . آموزش توسط شرکت- امادگی ماموریت به شهرهای مختلفقانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۹6854میدان امامکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنآشنایی با حسابداری،اینترنت، فضای مجازیقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۸6852خ شیخ صدوق کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنداشتن سابقه کار اداری وتسلط به کامپیوترقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۸6851پل وحید اول مارنانخدمات شرکتدیپلم......مردانجام امور خدمات ونظافت مرکز توان بخشی . ساعت کار 2 تا 9 شب/ سلامت جسمی داشته باشد و به کار فنی عمومی مورد نیاز آشنا باشدقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۷6850منطقه صنعتی کمشچهمهندس برقلیسانسبرقمرد آشنا با سیستم های ابزار دقیق وموتورهای AC و DC و درایوهای مربوطه - آشنا با سیستم های PLC ومسلط به سیستم های کنترلی مداربسته مسلط به سیستم های برق صنعتی - آشنا به تعمیرات بردهای الکترونیکیبالاتر ازقانون کار وبیمه وسرویسبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۷6849شهرک صنعتی محمود آبادکارشناس آزمایشگاهفوق لیساتسشیمی- پلیمرمهم نیستمهندسی شیمی یا پلیمر ودارای اطلاعات مربوط در زمینه صنعت رنگ ومسلط به زبان انگلیسی قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۷6848خ اربابکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزنآشنا به کامپیوتر و شبکه های اجتماعی و مسلط به زبان انگلیسی با روابط عمومی بالا و سابقه کار در زمینه فروش زعفران یا گیاهان دارویی دارای 5 سال سابقه مرتبطقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۷6847شهرک صنعتی اشترجانمهندس برقلیسانسبرقمرد حداکثر 35 سال ذارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یک سال سابقه مرتبط با رشته برق و روابط عمومی بالا و آمادگی جهت ماموریت بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۷6846شهرک صنعتی جیمدیر انبار دیپلم......مردتعهد اخلاقی وتجربه کاریبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۳6845خ جیکمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریمهم نیستداشتن سابقه کار حسابداریقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۳6844خ جیحسابدار انبارلیسانسحسابداریمردحداکثر 35 سال لیسانس حسابداری، صنایع آشنا به امور انبار، کاردکس انبار و آشنا به نرم افزار های حسابداری (نرم افزار نوآوران) و آفیس وحداقل 3 سال سابقه سابقع سرپرست انبار وآشنایی با کنترل موجودی و چیدمان انبار وآشنایی با 5s در انبار آشنایی با کدینگ انبار وآشنایی با فرایندهای انبار و سیستم ایزو در انباربالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۳6843خ جی خ 5کارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعزنحداکثر سن 40 سال مسلط به الزامات استاندارد سیستم ISO مسلط به نرم افزار آفیس مسلط به زبان انگلیسی حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با استانداردهای تضمین کیفی و ISOبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۸/۳6842خ جیکارشناس کنترل کیفيت لیسانسبرقمردحداکثر سن 40 سال فوق دیپلم یا لیسانس برق حداقل 2 سال سابقه کار در زمینه کنترل کیفی تجهیزات برقیو تسلط با مبانی سیستم مدیریت کیفیتو مبانی سیستم مدیریت کیفیتو دستورالعمل ها و فرم های مربوط به کنترل کیفیتمسلط به نرم افزار های آفیس و مینی تبو ساختار تابلو و تجهیزات برقو مدارات فرمان برقتوانایی کنترل مجموعه کنترل کیفیتآشنایی با قطعات برقی والزامات استانداردهای برقی IECبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان