شرايط دريافت معرفي نامه اينترنتي

كارجوي محترم : در صورت داشتن وثيقه  معرفي بكار  در كاریابی مي توانيد شغلی را كه با شرایط شما  و كارفرما مطابقت دارد ؛ از لیست مشاغل انتخاب نموده و بر روی لینک دریافت معرفی نامه كه مقابل هر فرصت شغلی قرار دارد کلیک نمایید . درخواست شما پس از وصول تایید و معرفی نامه شغلی در پنل مدیریتی شما جهت مراجعه به شركت مورد نظر صادر میگردد.درصورت نداشتن وثيقه شخصا به كاريابي  مراجعه نماييد.
تذکر:در صورتی که هنوز به عنوان کارجو در سیستم ثبت نام نکرد ه اید ااینجا کلیک کنید .

فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهاردریافت معرفی نامه
۱۳۹۵/۱۲/۱1305فروشگاهخ جيحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمتاهل8/30الي 13/30130پاره وقت قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۲/۱1303دفتر كارکشوریكارشناس فروشلیسانسمهم نيست هر دومهم نیست8الی 1730238سلامت جسمی و روحیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۸1294دفتر كارخ امام خميني مترجمی زبان انگليسیلیسانسزبان وادبیات انگلیسیزنمهم نیست8 الي 17130آشنائي با كامپيوتر ومكاتبات بازگاني قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۸1292رستورانخ مشتاقصندوقداردیپلم......زنمجرد8 الي 161300قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۷1291فروشگاه بزرگ شهرپل وحيد حسابدارآقا / خانم (دونفر )فوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135تسلط به نرم افزار هاي متداول حسابداريقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۷1290كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت حسابدار خانم /آقا فوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135تسلط به نرم افزار آساقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۷1289دفتر كارشهر اصفهان بازرسي وكنترل فوق دیپلم / ليسانسمهم نيست مردمتاهل8 الي 17035 بازرسي وكنترل ترازوهاي ديجيتال حقوق بستگي به تعداد بازرسيها دارد بالاتر از قانون كار نداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۷1288كارخانهشهرك صنععتي سگزي حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 16135مسلط به نو آوران قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶1287دفتر كارخیابان آتشگاهحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 16233مسلط به نرم افزار پارسیان ، امور مالیاتیقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۵1285كارخانهخ جي- پشت كارخانه قند جوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الي 18 1300قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۵1284كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتحسابدارآقالیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17130تسلط به نرم افزارهاي متعارفقانون كارداردامام خميني دارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۵1283كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد كارپرداز( تحصيلدار )دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17150بازنشسته - داراي موتور - چهت اموربانكي قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۵1282كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 17135آشنايي با فرايند ساخت تابلو برققانون كارداردخ امام خميني ندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۵1281دفتر كارخ طالقانيحسابدار خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تا 12335حتما مديريت مالي ومالي باشد/ محل مصاحبه خ طالقاني قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۴1280كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت نقشه کش صنعتی دونفرفوق دیپلم مکانیک / ساخت وتوليد مردمهم نیست8 الي 17 پنج شبنه ها تعطيل135مسلط به نقشه كشي كتياقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۴1279كارخانهاتوبان فرودگاه كارگر خط تولید ظروف آلومينيم10نفردیپلم......مردمهم نیست8 الي180350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۱1278فروشگاهخ طالار كارمند فروشلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 14035آشنائي به كامپيوتر وثبت سفارشات قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۱1277كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتاپراتور سی ان سی / انيورسالدیپلمفني مردمهم نیست8 الي 17135داشتن مدرك فني وگواهي حسن كار از محل قبلي قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۱1276كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتریخته گر قطعات چدندیپلممواد و متالورژیمردمهم نیستشيفت گردشي (دو شيفت 12)135داشتن گواهي حسن انجام كار از محل قبلي بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۱1275كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتكوره بان ( كارگر ساده )دیپلممهم نيست مردمهم نیستشيفت گردشي (دو شيفت 12)1304 روز كار 2روز استراحت بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۱1274كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتنگهبان ( انتظامات )دیپلم......مردمهم نیستشيفت گردشي (دو شيفت 12)135داشتن سابقه نگهباني .ارائه گواهي حسن انجام كار از محل قبلقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۰1273كارگاهپل تمدن / 6 راهتميز كار قطعات فلزي- صنعتيدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17130تميز كاري وپليسه گيري قطعات صنعتي قبل از رنگقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۰1272كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتفرزکار - بورينگ كاردیپلم......مردمهم نیست8 الي 16130داراي سابقه كار وترجيحا ساكن شاهين شهرقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۲۰1271كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیزنمهم نیست7.30الی15.30130مسلط به نرم افزار کتیا قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۹1270كارخانهاصفهانفرزکار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الی 171040فرزکار با تجربه و سابقه بالا داشته باشدبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۹1269كارخانهاصفهانتراشکار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الی 171040تراشکار با تجربه و سابقه بالا باشدبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸1267دفتر كاراصفهانمدیر فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمردمهم نیست8.30 الی 16.30330نداردبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸1266سايرسیمینصندوقداردیپلم......هر دومهم نیست10 الی22140محدوددروازه شیراز-و بوستان سعدی قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸1265دفتر كاراصفهانطراح گرافیک فوق لیسانسگرافیکمهم نیستمهم نیستآزاد335بصورت پروژه ای قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۸1264سايرسیمینحسابدارلیسانسحسابداریهر دومهم نیست8 الی 20535انجام پروژه سراسر اصفهانبالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۴1263شركت مهندسي توليد نرم افزارخ آمادگاه منشی فوق دیپلممهم نيست زنمجرد8 الي 17) پنجشبه تعطيل130داشتن روابط عمومي و اعتماد به نفس وخوش بيانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۲1262كارگاهارغوانبهپیستوله کار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الی 17340نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۲1261كارخانهخ صائبتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۲1260كارخانهخ صائبكارشناس كامپيوتر (نرم افزار ) لیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كارقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۲1259كارخانهخ صائبكارشناس الكترونيك لیسانسالكترونیکمردمهم نیست8 الي 17135داشتن تخصصهاي مورد نياز شركتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۲1258معدن سيرجان 10نفر راننده (پایه 1 )حداقل سيكل مهم نيست مردمهم نیست8 الي 20150عدم اعتياد - سابقه كار با كاميون ده چرخ- 2 ميليون داردنداردشام+ ناهار + صبحانه واسكان دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1257دفتر كارخ سجاد كارشناس امور بازرگانی لیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 15240كارشناس بازرگاني آشنا به واردات وصادرات مواد نفتي ومعدني بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1255دفتر كارخ شيخ مفيد كمك حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد9تا 13و17تا 19130داشتن فن بيان خوب جهت پيگيري مطالبات وثبت قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1254كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدار خانم لیسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17235مجرب و مسلط به پارسيان؛ قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1253كارگاهخ امام رضا طراح گرافیک وفتوشاپفوق دیپلم / ليسانسگرافیکمهم نیستمهم نیست8 الي 17135مسلط به طراحي با فتوشاپقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1252كارگاه چاپخ احمد آباد اپراتور دستگاه چاپفوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8تا 12-16تا20135تونايي كار با دستگاه چاپقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1250فروشگاهخ احمد آباد نسخه پیچفوق دیپلم / ليسانسمرتبط با عنوان شغليزنمهم نیست8 الي 17135آشنائي با خواص داروهاي گياهي قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۰1249كارگاهخ امام رضاكارمند امور اداریلیسانس......زنمهم نیست8 الی 17135تسلط به رایانه واشنایی با حسابداری امور اداریقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۰1248كارگاهخ امام رضاكارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 17135نداردبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۱۰1247كارگاهدفترحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الی 14240توافقیقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۷1246كارخانهناحيه صنعتي المهدي نجاردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17145تسلط به برشكاري چوب و اتصالاتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۶1245كارگاهناحيه صنعتي دولت آبادپرسکار دیپلممهم نيستمردمهم نیست8 الي 17135نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۶1244كارگاهناحيه صنعتي دولت آبادكارگر فني ( 10 نفر)دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۴1243دفتر كارمیدان جمهوریحسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی16335مسلط به حسابداری پیمانکاری و امور مالیاتی(صورت معاملات فصلی،اظهارنامه ارزش افزوده)قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۱/۳1242كارخانهشهرك صنعتي سروش بادگان طراح گرافیک فوق دیپلم / ليسانسگرافیکمهم نیستمهم نیست8 الي 17135مسلط به فتوشاپ وكرلقانون كاردارددارددارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان