مشروح مطلب
 
کد مطلب:170
موضوع:حسود چه نشانه هایی دارد ؟
تعداد بازدید:1530
   
1- حسود از رفاه وآسایش دیگران در رنج وعذاب است . 2-حسود از بدبختی مردم ومصیبت وگرفتاری آنها شادمان است 3-حسود زوال و نابودی هر نعمتی را برای دیگران آرزو می کند.4- حسود همیشه اندوهگین است . 5- حسود همیشه ناله وشکوه وگلایه می کند . 6- حسود از لذتهای دنیا کمترین بهره را می برد . 7- حسود نسبت به عدالت خداوند نیز معترض است وسهم بیشتری را می خواهد . 8- حسود خود را دانانتر از دیگران می داند . 9- حسود از خدا بیشتر طلب شر می کند تا خیر . 10- حسود دشمن نعمتهای الهی وخشمناک از تقدیر است. 11- حسود دشمن و دوست نمی شناسد و برای اوفرقی ندارد . 12- حسود از تحقق آرزوی دیگران ناراحت می شود ودوست دارد همیشه خودش مقدم باشد . 13- حسود همواره از رسیدن به یک مقام ومرتبه نسبت به رقیبان خود , در اضطراب است . 14- حسود متکبر است ونگران است دیگران تحمل تکبر او را نداشته باشند . 15-حسود همواره از شایستگی دیگران وخبرهای خوش اظهار تعجب می کند ؛درواقع انتظار شنیدن آنرا ندارد. 16- حسود خوبی های دیگران را کم اهمیت جلوه می دهد . 17- حسود حاضر نیست موفقیتهای دیگران را به زبان بیاورد . 18- حسود جز خودش ؛ دیگران را دوست ندارد . 19- حسود برخلاف میل باطنی خود ؛ از خوبی دیگران یاد می کند . 20- حسود خوبی های خود را بیشتر نقل می کند تا خوبی دیگران 21- حسود پشت سر افراد غیبت می کند و ربروی آنها تملق . 22- حسود تا به مقصد وهدفش نرسد آرام نمی گیرد . 23-حسود زودخشمگین می شود و دیر کینه از دلش بیرون می رود . 24- حسود بدنی فرسود ه وخسته و ناتوان دارد . 25- حسود به ندرت نسبت به فروتنی وتواضع دیگران واکنش نشان می دهد . منبع : تلخیص یک مقاله از نشریه خوبان
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن