تاریخ ثبت نامآقا/خانمنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۲خانمصالحیحسابداریلیسانسپاسارگادحسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۲خانمدلیران فیروز موزنایعلوم تجربیدیپلمخ کاوهدستیار دندانپزشك رزومه تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۱خانمسینائی مهندسی کامپیوترلیسانسخاقانيبرنامه نویس رزومه تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۹آقایواعظکامپیوتردیپلمکاخ سعادت آباد مکانیک خودرو سبک رزومه تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۵خانمامانی بختیاروندادبیاتدیپلمامام خميني اپراتور تولید رزومه تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۳خانمرضاييمعماریلیسانسخميني شهرمهندس معماری رزومه تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۳خانمکریمی رزوه طراحی لباس وپارچهلیسانسخ 15 خردادمنشی شركت رزومه تلفن
۱۴۰۰/۲/۷آقایقصاب ......زیر دیپلمخ امام خميني اپراتور جرثقیل رزومه تلفن
۱۴۰۰/۲/۷خانمفلاح اقتصاددیپلمخ کاوهکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۴۰۰/۲/۱خانمبیضائی فیزیکفوق لیسانسنواب صفوي تكنسین علوم آموزشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۰/۲/۱خانمحبیبی زادهعلوم تربیتیلیسانسدرچهکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱خانممهتر حاجی خیاطیدیپلمخ حي منشي مطب رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۰خانمنیک نشانمدیریت کسب و کارلیسانسخيابان جيکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۰خانمفتحی پور علوم انسانیدیپلمخ کاوه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹خانمایزدیشهرسازیلیسانسهشت بهشت شرقي مهندس محاسب رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹خانمدهدار کامپیوترلیسانسشاهين شهرکارمند اداری رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴آقایمولوی زاده برقلیسانسخ سروشمهندس برق رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳خانمنادی ......زیر دیپلمخ معراجکارگر ساده رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸آقایمطلبی فشارکی چاپدیپلمکاوهاپراتور cnc رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸خانممحمدی کمال آبادیادبیاتدیپلمهمدانيانکارگر بسته بندي رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶خانمباقریعلوم و صنایع غذاییلیسانسبراآن شمالي  رزومه تلفن
۱۴۰۰/۱/۸آقایمالکیبرقفوق دیپلمسه راهي سيمين ... رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۷آقایکاوئیمکانیکلیسانسخ عبدالرزاق مهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۶خانماحمدی هرندیمدیریت کسب و کارفوق لیسانسخ معرفت مدیر استراتژی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۶آقایبوجاری مکانیکلیسانستوحيد شرقي  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۶خانمصدیقی نقشه كش ساختمانفوق دیپلمدشتستان جنوبي نقشه كشی و طراحی ساختمان رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۶خانمفاتحی کامپیوترفوق دیپلمخ کاوه دستیار دندانپزشك رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۵خانمجلالی راد ادبیاتدیپلمپل تمدندستیار دندانپزشك رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۱۷خانمصادقی حسن آبادی مکانیکلیسانسحسن آبادمهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۱۲خانمباقرنیاصنایع شیمیاییلیسانسآبشار سومتکنسین کنترل کیفیت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۱۲خانمصمدی بروجنیمهندسی کامپیوترفوق دیپلماصفهان  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۴خانمیزدانیحسابداریلیسانسرزمندگانحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۳خانممحمد زاده محمد آبادی زمین شناسیفوق لیسانسجي کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲خانمآقا نژاد......زیر دیپلمزينبيه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲خانمعنوانیزبان وادبیات انگلیسیلیسانسجيکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲خانمکریمی شیمیفوق لیسانسعسکريهمهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۹آقایجویره ادبیاتدیپلمبزرگمهر - کارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۹خانمفتحی کامپیوتردیپلمهزرار جريب اپراتور تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایرضاییبرقدیپلممعراجنگهبان شرکت/ کارخانه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقاینوراللهی کامپیوترفوق دیپلمبازارچه کافی من رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایسلطانی تیرانچی حسابداریلیسانسچمران حسابدار ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷خانمامیدی آب و هواشناسیفوق لیسانسجي کارشناس هوا شناسی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷خانمامیدی قلعه محمدی آب و هواشناسیفوق لیسانسجيکارشناس هوا شناسی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایرحیمی مهندسی شیمی فوق لیسانسگلزار مهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷خانمسعادتی نواز مهندسی شیمی فوق لیسانسگلزار مهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۷آقایقیصری حسابداریلیسانسجي حسابدار ارشد( رییس حسابداری) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایمحبی ......زیر دیپلمحصه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایدری برقلیسانسرباط دوم تكنسين تاسيسات رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶آقایملک محمدی نجف آبادی ادبیاتدیپلمکاوه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶خانمعطائی نیاادبیاتدیپلمکاوه منشي مطب رزومه تلفن
12345678910...
 

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۳ ارديبهشت
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان