لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۸ پنج شنبه ۵ ارديبهشت
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۸/۲/۴2820كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری خانم فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / زنمجرد8الی 17135تسلط به امور اداری کامپیوتر قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۲/۳2819كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریاقامهم نیست8 تا 17135تسلط به امور حسایداری ونداشتن اعتیاد- سلامتی جسمیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۲/۳2818دفتر كارمجتمع کوثرحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17135تسلط به امور حسابداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۳2817دفتر كارمجتمع کوثرکارمند اداری خانم لیسانسعلوم اداری / کامپیوترزنمهم نیست8الی 17135تسلط به امور اداری وکامپیوتر قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲2816كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس صنایع لیسانسصنایعمردمهم نیست7/30تا 16035نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲2815كارخانهشهرک صنعتی جیپاشش کار رنگ دیپلم......مردمهم نیست7/30 تا 161350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲2814كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیک لیسانسمکانیکمردمهم نیست7/30تا 162350بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۹2813فروشگاهرهنانکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 15 و یا 15 الی 23035نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۹2812كارخانهشهرک صنعتی رازیاپراتور تولید دیپلماظهار نشدهمردمهم نیست8 الی 17340سلامت کامل عدم استعمال دخانیاتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2811كارگاهخ معراجحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16/30135مسلط به کلیه امور حسابداری ونرم افزار سپیدار- ترجیحا ساکن خ معراجقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2810كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16/30235مسلط به کلیه امور حسابدراری ونرم افزار الماسقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2809رستورانشهرک صنعتی جیکارگر ظرف شودیپلم......مهم نیستمهم نیست8الی 17035شستن ظروف رستورانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2808رستورانشهرک صنعتی جینظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مهم نیستمهم نیست8الی 16135نظافت محیط رستورانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2807رستورانشهرک صنعتی جیآشپززیر دیپلم / دیپلم......مردمهم نیست8الی 23540داشتن تجربه در پخت انواع غذاهابالاتر از قانون كارداردداردناهار وشام
۱۳۹۸/۱/۲۷2806كارگاهخ امام خمینی کارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17035انجام مسئولیت در محل کارقانون كار+ پورسانتداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2805كارگاهخ مصلی مامور (مدير)خريد " بازنشسته دیپلم......مردمهم نیست8الی 17145حتما بازنشسته جهت ثبت واخذ سفارشات شرکت ودارای گواهی نامهتوافقی نداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2804كارگاهخ مصلی 5 نفرخانم خط تولید روشناییدیپلم......زنمهم نیست8الی 17030حداکثر سن 30قانون كاربیمه حوادثنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2803كارخانهخ معراجکارگر شستشوئی فرشدیپلم......مردمجرد8 تا 12030جوان + سلامت جسمی+ بنیه قویقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۵2802دفتر كارخ نیکبخت رواشناسی / عمومی / بالینیلیسانسروانشناسیزنمهم نیست8الی 16140قبولی در مصاحبه قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۵2801كارخانهشهرک صنعتی جیاپراتور تولیدلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17030نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۴2800كارخانهشهرک صنعتی جیتکنسین کنترل کیفيت فوق دیپلممواد و متالورژیمردمهم نیست8الی 16335دیپلم یا فوق دیپلم مواد متالورژی / ریخته گری وتسلط به کامپیوتر واکسل وحداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با عنوان شغلی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۴2799كارخانهشهرک صنعتی جیمكانیك صنعتیفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8الی 16635داشتن مدرک فوق دیپلم یا لیسانس/ حدا قل 6 سال سابقه کارمرتبط با عنوان شغلی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۴2798كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداریفوق دیپلمآمارمردمهم نیست8الی 16330داشتن 3 سال سابقه کار + فارغ التحصیل در یکی از رشته های علوم اداری - آمار - ریاضی ومسلط به افیس و اشنا به قوانین کار وتامین اجتماعیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۴2797كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8الی 16635داشتن 6 سال سابقه کار در زمینه خرید خارجی - آشنا به قوانین ومقررات بازرگانی _ تسلط به زبان ورابط عموم ی بالابالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۴2796كارخانهسراسر کشورکارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمردمجرد8الی 16335امکان سفر به شهرستان هاقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۲2795فروشگاهخ فرشادیکارمند اداریفوق دیپلم /لیسانسلیسانس کامپیوتر / علوم اداری /زنمجردپاره وقت 130تسلط به کامپیوتر وامور اداری وترجیحا نزدیک محل کار توافقی داردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۲2794كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد پرسکار دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه پرسکاری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2793كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیستمهم نیست7 الی16230پاره وقت. دو روز در هفتهبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2792سايراستانبازاریاب فوق دیپلممحیط زیستمهم نیستمهم نیستپاره وقت140آشنا با برق و تاسیساتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2791كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابداری انبار ( آقا )فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17135تسلط به حسابداری انبار وساکن محدوده دروازه تهران قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2790كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابدار ارشد ( خانم )فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمجرد8الی 17230تسلط به نرم افزار آسا وترجحا ساکن محدوده خ امام خمینی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2789كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادصافكار اتومبيلدیپلم......مردمهم نیست8الی 17140تسلط به صافکاری خودرو 70درصد سهم صافکار30درصد کارفرماداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2788كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری خانم فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزنمجرد8الی 13 یا 8 تا 17135تلسط به کامییوتر وامر اداری - فن بیان قویقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2787كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی (خانم )فوق دیپلم /لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیزنمتاهل8الی 17135تسلط به اتوکد - کتیا- و..قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2786كارگاهارغوانیهکارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2785دفتر كار۳۳ پل ، ابتدای چهارباغ بالاحسابدار لیسانسحسابداریزنمجرد۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر130مسلط به عملیات حسابداری، مالیات، بیمه ، امور بانکی و نرم افزارهای office قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۰2784كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس برنامه ريزي لیسانسصنایعهر دومهم نیست7:30 الی 16335-قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۰2783دفتر كارسعادت آبادکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17135تسلط به زبان وآشنا به عرصه نفت وگاز قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۰2782دفتر كارخ پروین حسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۰2781دفتر كارخ آیت الله کاشانیکارمند فروشفوق دیپلم......مهم نیستمهم نیست8الی 17035علاقمندی وتوانای انجام کاردر زمینه جی پی اس قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۰2780فروشگاهفرح آباد فروشنده آقا ( بازنشسته )دیپلم......مردمهم نیست8الی تا 13 - 16تا 20040داشتن توانائی کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۰2778كارخانهمنطقه صنعتی مبارکهحسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی16135آشنا به نوآوران وداشتن یک سال سابقه کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۸2777كارگاهشهرک علمی و تحقیقاتی مهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه در زمینه ساخت قطعات صنعتی - ماشین کاری - آشنا به قالبهای صنعتی - تزریق پلاستیک - تسلط به سطح سازی ونقشه کشی کتیا وداشتن روبط اجتماعی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۸2776كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستشیفت 24 ساعته گردشی135داشتن گواهینامه و تعهد به انجام سایر فعالیتهادر کارخانهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۸2775فروشگاهخ سجاد حسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8تا 19135مسلط به حسابداری وآشنا به نرم افزار شایگان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۸2774دفتر كاراصفهانکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیهر دومهم نیست8: 30 الی 16:30235تلفنی و حضوری حقوق ثابت اداره کار+پورسانتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۸2773كارخانهابتدای جاده مرغ حسابدارفروش فوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8الی 17235حتما سابقه حسابداری فروش داشته باشد در شرکتهای پخشقانون كارداردنداردحق ناهار
۱۳۹۸/۱/۱۸2771كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمونتاژکاردیپلم......مردمهم نیست7.30الی15.30235مسلط به جوش co2جهت مونتاژکاری دستگاه ارهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۱۷2770كارخانهشهرک صنعتی سگزینگهبان دیپلم......مردمهم نیست24 ساعت کار 24 ساعت استراحت135داشتن سابقه نگهبانی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۷2769كارخانهاتوبان فرودگاهکارمند اداری (خانم )لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمهم نیست7/30 تا 16130تسلط به امور اداری - کامپیوتر - هماهنگی کننده واحد جهت اجرای امور قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۷2768كارخانهاتوبان فرودگاهحسابدارخانم 2 نفر فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست7/30 تا 16230حتما مسلط به پارسیان وکار بلد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۷2765كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرفروشندهدیپلم......زنمجرد8الی 17130داشتن سابقه کار فروشندگی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۸2764دفتر كاراصفهانمنشی شركتدیپلماظهار نشدهزنمجرد۹ الی ۱۴ و یا ۱۶ الی ۲۰050یکی از شیفت های کاری به انتخابقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۵2763كارگاهعسلویه مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی17235مسلط به نرم افزار های تخصصی مکانیک مانند aksCariamaCad...بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۴2761دفتر كارشهرک ولی عصر(ع)منشي مطبلیسانسعلوم تجربیزنمهم نیست۳تا ۱۱ شب437اخلاق و سطح هوشی بالاقانون كارداردنداردندارد