لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۶/۱/۷1339دفتر كارخیابان مسجد سیدكارشناس فروشلیسانسبازرگانیهر دومهم نیست8 الی 17245مسلط به امور فروش و بازاریابی وترجیحا در زمینه فروش دوربین و لپ تاپ های صنعتی...بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۷1338دفتر كارداخل شهر آبدارچی دیپلماظهار نشدهزنمهم نیست8الی 17230نداردقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۱/۷1337دفتر كارداخل شهر حسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17330نداردقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۱/۷1336دفتر كارمرکز شهرمنشی لیسانساظهار نشدهزنمهم نیست8الی 17330نداردقانون كارداردندارددارد