لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۶/۵/۲۳1673دفتر كاراصفهانبازاریاب لیسانسمدیریت بازرگانیمردمهم نیست8 ساعت کاری135نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۲۲1671كارخانهخ بسیجكارشناس معماري خانملیسانسمعماریزنمهم نیست8 الی 17030نرم افزار موردنیاز کارخانه آموزشی داده میشود ، سه ماه کارآموزیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۲۲1670دفتر كارمسجد سیدفتوشاب كار فوق دیپلمگرافیکزنمجرد8الی17135کارمند دفتری مسلط به فتوشاپ با روابط عمومی بسیار بالا و پر انرژیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۲۲1669كارخانهشهرك صنعتي جي اپراتور سی ان سی دیپلم فني فني مردمجرد8 الي 17130حتما ساكن خ جي ؛ خورسگان ؛ ارغوانيهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۲۱1668دفتر كاراصفهانكارشناس فروشلیسانسمهم نیستمهم نیستمهم نیست8الی17130قدرت بیان _ روابط عمومی و فن مذاکره قوی ، سابقه مرتبط قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۲۱1667دفتر كاراحمد اباد بازاریاب دیپلم......زنمهم نیست9 الی 14030مهم نیستقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۱۹1666دفتر كارخیابان کهندژكمك حسابدارلیسانسحسابداریزنمجرد8 الی 13032روابط عمومی قوی وآْشنابه Officeقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۵/۱۹1665مغازهجىفروشندهفوق دیپلم......هر دومهم نیست٧ الى ١٣ و ١٦ الى ٢٠130.قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۱۸1664كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 16030حتما فارغ التحصيل دانشگاه دولتي قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۵/۱۸1663كارخانهپايانه شرق اصفهانجوشکار آرگوندیپلم......مردمتاهل8 الي 171350بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۵/۱۸1662دفتر كارخ مسجد سيدحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17335تسلط كامل به امور حسابداري ، ماليات ، بيمه و....بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۱۸1661كارگاهشهرك صنعتي مورچه خورتحسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيان و هلوقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۵/۱۷1660كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مترجمي زبان روسيلیسانسمترجمی زبان روسیمردمهم نیست8 الي 16135حتما مسلط به مكالمه ومترجمي روسيبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۵/۱۷1659امور بازنشستگانخ صفهكارشناس علوم اجتماعي /مديريت دولتيلیسانسعلوم اجتماعی / مديريت دولتيمردمهم نیست8 الي 14030 اگرفارغ التحصيل دانشگاه دولتي است با معدل بالاي15 واگردانشگاه آزاد است معدل بالاي16قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۱۶1658رستورانارغوانيهكارگر رستوران ( خانم)سيكل / دیپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17140جهت توليد سالاد ونظافت قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۵/۱۶1657كارخانهشهرك صنعتي جي كارمند امور اداری (خانم )لیسانسترجيحا كامييوتر / علوم اداري زنمهم نیست8 الي 17235داشتن سابقه كار امور اداري وتسلط به كامپيوترقانون كارداردپل چمران به شركتندارد
۱۳۹۶/۵/۱۵1656كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17130 داشتن يك قطعه عكس - قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۱۵1655كارخانهخ مشتاق اول حسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17435حداقل 4 سال سابقه كار وآشنا به حسابداري صنعتي بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۱۵1654كارخانهشهرک صنعتی بزرگ شرق (سجزی)كارشناس کنترل کیفيت فوق دیپلم......مردمهم نیست7 الی 17335توانایی نقشه خوانی و کنترل ابعادی قطعاتقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۵/۱۴1653دفتر كارشهيد خرازي كارمند امور اداریلیسانسکامپیوترزنمجرد8 الي 17130تسلط به كامپيوتر واينترنت واشنا به امور اداري قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۱۴1652كارخانهشهرك صنعتي رازيراننده پایه 2دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17130خودرو مزدا تحويل وي جهت تحويل كالا از شركت به بيمارستانهاقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۵/۱۴1651كارگاه طلاي سازيبازار اصفهانمهندس شيمي اقالیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17130داشتن معرف معتبر قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۳1650كارخانهاردستان كارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135حتما تضمين كيفيت و ايزو كار كرده باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۵/۳1649كارگاهخ مسجد سيدكارگر چاپخانهدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235حتما چاپخانه كار كرد باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۳1648كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس برنامه ريزي توليدلیسانسمهندس صنایعمهم نیستمهم نیست8 الي 17335حتما سابقه كاردر زمينه برنامه ريزي توليد داشته باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۵/۳1647كارخانهشهرك صنعتي سگزيانبارداردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235سپردن وثيقه سفته ضمانت كار - شبكاريقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۵/۲1646دفتر شركتمشتاقنيروي خدماتيدیپلم مهم نيست مردمهم نیست8 الي 17130داشتن بنيه بدنيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۲1645كارخانهحبيب آبادنقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17130تسلط به ساليد ورك - كت- وكتياقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۲1644دفتر كارخ شمس آبادي مهندس شيمي اقالیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 16130حتما اهل اصفهانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۲1643كارخانه خ معراجكارگر توليد گز خانم دیپلم......زنمجرد8 الي 14130دااشتن سابقه كاردر توليد گزقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۲1641دفتر كارخ شيخ ابوالحسن حسابدارلیسانسحسابداریزنمجرد8 الي 16 پنجشنبه تعطيل130تسلط به نرم افزار امينقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۵/۲1640دفتر كارشهرك صنعتي محمود آباد كارمند امور اداریلیسانس......زنمجرد8 الي 17130آشنا به وزبان كامپيوتر جهت جستجوي نياز شركت دراينترنت قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۵/۱1639دفتر كارکلیه امور ساختمانیمعمارلیسانسمعماریمهم نیستمهم نیستازاد00تمامی شرایط توافقی میباشد.پروژه اي داردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۳۱1638كارگاهاصفهانبرقکار صنعتی دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 17240مهارت در طراحی و ساخت المنتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۷1637كارخانهشهرك صنعتي جياپراتور ( كارگر )خط توليد ( 10 نفر)دیپلممهم نيست مردمجردشيفتي 6 صبح تا14 و 14تا 22 و22تا6 صبح030يك هفته آموزش بدون حقوق قانون كارداردلاله / پروين /جيندارد
۱۳۹۶/۴/۲۷1636كارخانهشاهپور جديدطراح صنعتي ( خانم )لیسانس مكانيك ساخت وتوليد / طراحي صنعتي خانم مهم نیست8 الي 17235داشتن سابقه كار وتسلط به طراحي صنعتيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۷1635كارخانهشهرك صنعتي سگزيانبارداردیپلم / فوق ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17235داشتن سابقه كار وتسلط به نرم افزار انبارداري ؛ سپردن وثيقه الزامي استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۷1634كارخانهشهرك صنعتي سگزيمديردفترمديرعامل فوق دیپلمکامپیوتر/ آي تي / علوم كامپيوترزنمهم نیست8 الي 17135حتما سابقه وتجربه مدير دفتري مدير عاملي شركتها كار كرده باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۵1633دفتر كاراصفهانبازاریاب لیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17235آشنا به شبکه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۴1632كارگاهخ دانشحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130حتما مسلط به پارسيانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۴1631دفتر كارزردنجانمهندس معماري لیسانس/ فوق ليسانس ( 10 سال سابقه كار )معماریمردمهم نیست8 الي 17104010سال سابقه كار وتجربه در خصوص طراحي پرو‍‍ژه هاي صنعتيبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۴/۲۴1629دفتر كارخ فلاطوريحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به پارسيا يا امينقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۴1627فروشگاه8 بهشت مدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستسه روز در هفته240جهت بررسي وكنترل حسابها بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۴1626دفتر كارخ بسيجحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16135حتما حسابدار شركتهاي پخش دارويي كار كرده باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۴1625كارخانهشهرك صنعتي جي كارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135ترجيحا در شركتهاي خودرويي كار كرده باشدقانون كارداردداردصبحانه
۱۳۹۶/۴/۲۴1624كارخانهشهرك صنعتي جي انباردارلیسانسمرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17235داشتن اطلاعات در زمينه قطعات خودروقانون كارداردداردصبحانه
۱۳۹۶/۴/۲۴1623كارخانهشهرك صنعتي كمشچهبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرق صنعتيمردمهم نیست8 الي 17135داراي تجربه قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۲1622فروشگاهنظر میانی +سیتی سنتر+چهارباغمدیر منابع انسانی لیسانسمدیریت بازرگانیهر دومهم نیست09:00الی19:00232سابقه کار در این زمینه+روابط عمومی بالا+ظاهر مناسببالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۲1621فروشگاهنظر میانی +سیتی سنتر+چهارباغمدیر فروشلیسانسبازرگانیهر دومتاهلتمام وقت235روابط عمومی بسیار بالا و سابقه مدیریت و ارتباط مشتری قویبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۲1620فروشگاهنظر میانی +سیتی سنتر+چهارباغفروشندهدیپلممهم نيستهر دومهم نیستتمام وقت132روابط عمومی بالا و ظاهر ومناسب بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۰1619دفتر كارچهار راه رودكيحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الي 13 و15تا 19135آشنايي به پارسيان وامور اداري حتما ساكن اطراف رودكي و خ وحيد باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۰1618كارخانهخ امام رضاحسابدار آقا فوق دیپلم / ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۲۰1616دفتر كارشهرك علمي تحقيقاتي اصفهانكارشناس کنترل کیفيت لیسانس صنایعزنمهم نیست8 الي 17035ساكن شاهين شهر يا خ امام خميني محل مصاحبه خ 22بهمنقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۹1615دفتر كارخیابان سجادبازاریاب دیپلممهم نيست هر دومهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۹1614دفتر كارخیابان سجادكارشناس فروشدیپلممهم نيست هر دومهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۸1611كارخانهشاهپور جديد كارگر بسته بندي خانم دیپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۸1610كارخانهشاهپور جديد كارشناس تضمين كيفيتلیسانسمهندس مکانیکمردمهم نیستشيفتي ( 6صبح تا6 عصر) وبالعكس135تسلط به نقش ه كشي ونقشه خوانيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۸1609كارخانهشاهپور جديد مهندس صنايع (كارشناس برنام ريزي توليد)لیسانسمهندس صنایعمردمهم نیست8 الي 16135داراي سابقه برنامه ريزي توليد بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۸1608كارخانهشهره صنعتي سه راه مباركهجوشکار co2دیپلم فنيمرتبط با شغل مردمهم نیستسه شيفت كاري135داشتن مدرك فني وحرفه اي وسابقه كاربالاتر از قانون كارداردداردناهار وشام
۱۳۹۶/۴/۱۸1607دفتر كارخ رباط فوق ديپلم برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست19 الي 23 شب035جهت اپراتوري آبنماي پاركهاي شهرياداره كارنداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۸1606كارخانهشهرك صنعتي رازيحسابدار خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16235تسلط تحرير دفاتر قانون - ماده 169- امور ماليات و...بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۴/۱۸1605كارخانهشهرك صنعتي رازيمهندس صنايع غذايي "خانم "لیسانس/ فوق ليسانس علوم و صنایع غذاییزنمهم نیست8 الي 16335داشتن حداقل 3 سال سابقه كاردرزمينه غذاهاي آمادهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۴/۱۷1603دفتر كاركيلو متر 4 جاده حبيب آبادكارمند امور اداریفوق دیپلممرتبط با شغل زنمهم نیست8 الي 16135جهت ثبت حواله جات فروش در كامپيوتر قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۴/۱۷1602كارگاهشاهپور جديد رنگ كار استاتيك دیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمتاهل8 الي 16 135مسلط به رنگاري استاتيكقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۷1601كارگاهشاهپور جديد كارمند امور اداریفوق دیپلم / ليسانسمهم نيست زنمهم نیست8 الي 16235اشنا به امور اداري وكامپيوتر قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۵1600كارگاهمحمو ابادكارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعزنمجرد8.30الی 15025فارغ تحصیل قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۵1599دفتر كارخ شيخ صدوقحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 16135مسلط به نوآورانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۵1598كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17235داشتن تجربه كاريقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۴/۱۵1597فروشگاهخ شهيد دكتربهشتي ( شاهپور قديم )حسابدارفوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17235مسلط به نرم افزار پارسيانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۴1596دفتر كاراصفهان و جنوب کشوركارمند فروشلیسانس......زنمهم نیستاز 9تا 3335فن بیان بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۴1595خانه سالمندمركز شهرپرستار سالمندسيكل / ديپلم......زنمهم نیستشيفتي ( 8 صبح تا8 عصر) وبالعكس140داشتن تجربه نگه داري سالمند وعلاقه مندي به كارقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۴/۱۴1594دفتر كارخ شيخ صدوقكارشناس بازرگاني لیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الي 17235تسلط به زبان انگليسي وامور ترخيص كالابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۴1593دفتر كارخ شيخ صدوقآبدارچی دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17040تميز كار و باپرستيژ باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۴1592كارگاهارغوانیهام دی اف كار دیپلم......مردمهم نیست7 الی 15135کارگر نیمه ماهرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۲1591دفتر كار4 راه جهاد سازندگي مهدس علوم وصنايع غذاييفوق دیپلم / ليسانسعلوم و صنایع غذاییزنمهم نیست8 الي 14035بعد از سه بيمه ميشود ؛ يكماه دروه آموزشي با هزينه شركتقانون كاردارد نداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۲1590كارخانهشهرك صنعتي نهضت آبادانباردارفوق دیپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17235ترجيحا ساكن محدوده نجف آبادقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۲1589كارخانهشهرك صنعتي نهضت آبادمهندس علوم صنايع غذاييلیسانسعلوم و صنایع غذاییزنمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كار توليد ترشيجات قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۲1588دفتر كارخ خواجه عميدحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17235تسلط به همكاران سيستم بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۲1587دفتر كارخ خواجه عميدحسابدار خانم ( پاره وقت )فوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست9 الي 14135حتما مسلط به پارسيان توافقينداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۱1586كارخانهشهرك صنعتي سگزيراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235داشتن گواهينامه وسابقه كار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۱1585دفتر كارفلكه دانشگاه صنعتي اصفهانحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به نرم افزارپارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۱1584دفترهواپيماييخ شيخ صدوقحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به نرم افزار فراسو وداراي سابقه كار در آژانس قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۱1583كارخانهشهرك صنعتي مباركهحسابدارفوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8 الي 17035حتما ساكن بهرستانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۱1582كارخانهخ توحيدحسابدارخانم /آقا فوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17235تسلط بهحقوق ودستمزد - ارزش افزوده - ماليات قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۱1581كارگاهخ شهيد خزاييحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17135حتما مجرد - اضافه كاربا حقوق قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۴/۱۱1580كارخانهشهرك صنعتي كمشچهحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17335داشتن سابقه كا روتسلط به نرم افزار آساقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۱1579كارخانهشهرك صنعتي مباركهحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235تسلط به نرم افزار الماس وداشتن دو سال سابقه كارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۱۱1578كارخانهفلكه دانشگاه صنعتي اصفهانحسابدارآقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17235تسلط به حسابداري فروش و اكسلقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۸1577دفتر شركتخ هشت بهشتحسابدار آقا لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17535تسلط به حسابداري بازرگاني واردات وامور جاري بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۸1576شركت عمرانيشاهين شهركارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17235تجربه كافي در زمينه كنترل كيفيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۸1575شركت عمرانيشاهين شهرمهندس عمران ( سمت مديريت فني) لیسانسعمرانمردمهم نیست8 الي 17235تسلط به به نرم افزار هاي تخصصي وبوي| اجراي سازه هاي فلزيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۸1574شركت عمرانيشاهين شهرراننده جرثقیلسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 172450بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۴/۸1573كارخانهشهرك صنعتي سگزيمهندس صنايع (كارشناس تضمين كیفیت)لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135حتما تضمين كيفيت كار كرده باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۴/۸1572كارخانهشهرك صنعتي كمشچهمهندس صنايع لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135اشنا به امور اجرائي واداري مرتبط با رشته تحصيلي قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۴/۷1571دفتر كارانقلاببازاریاب فوق دیپلمبازرگانیهر دومهم نیست10-18140فن بیان بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۳۰1570دفتر كارخ شيخ ابوالحسن كارشناس مديرت صنعتيلیسانسمدیریت صنعتیمهم نیستمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۳۰1568كارخانهشهرک صنعتیفروشندهدیپلم......هر دومهم نیست8-17145.بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1567دفتر كارخیابان سجادبازاریاب دیپلم......مهم نیستمهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1566دفتر كارخیابان سجادكارشناس فروشدیپلم......مهم نیستمهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1565كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارخانملیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135تسلط به زبان انگليسيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1564فروشگاهخ پروين حسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیستتوافقي1350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1563كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمدیر مالی( رئيس حسابداري) لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17535آشنانه به خزانه داري بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1562كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتانبارداردیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17535داشتن سابقه كار وتوانايي قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1561كارخانهشهرك صنعتي رازيانبارداردیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17335داشتن سه سال سابقه ومسلط به نرم افزار نوآوران وكامپيوتربالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1560دفتر كارخ آپادانامدیر مالی‌( رئيس حسابداري) لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 171035داشتن 10سال سابقه الزامي استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1559كارگاهناحيه صنعتي دولت آبادحسابدار خانم ( پاره وقت )لیسانسحسابداريزنمهم نیست8 الي 14030داشتن سابقه كار الزامي است قانون كاردارد00
۱۳۹۶/۳/۲۹1558كارخانهاصفهاندارو سازدكترادارو سازيمردمهم نیست8 الي 16/30030بدون سابقه كاربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1557كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازطراح گرافيكلیسانسگرافيك مردمهم نیست8 الي 16/30030داشتن خلاقيتبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1556كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازجامعه شناسلیسانسجامعه شناسي يا علوم اجتماعيمردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1555كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازرئيس روابط عمومیلیسانسروابط عمومی / روابط بين الملل / علوم سياسيمردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1554كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازمدير توسعه بازارلیسانسمدیریت بازرگانی / شيمي مردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1553كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازمديرواحد ظروف داروئيلیسانسصنایع/ مديريت / مكانيكمردمهم نیست8 الي 16/30535داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۴1552كارخانهشهرك صنعتي سگزينقاش خودورسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17235تسلط به نقاشي با پيستولهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۴1549كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس ایمنی صنعتيلیسانسمرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۲1548دفتر كاراصفهانبازاریاب فوق دیپلمبازرگانیمهم نیستمهم نیست8:30 الی 14:30140نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۲1547دفتر كاراصفهانطراح گرافیک لیسانسارتباط تصویری (گرافیک)مهم نیستمهم نیست8:30 الی 14:30140نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۲1546كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارآقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل030آشنايي با ماده 169قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۲1545كارخانهشهرك صنعتي سگزيانباردارصنعتيدیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 172350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۲1544كارخانهشهرك صنعتي سگزينگهبان (بازنشسته )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست48 ساعت كار 24 ساعت استراحت045حتما بازنشسته باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۱1543دفتر كارمیدان احمد آبادطراح گرافیک فوق دیپلم......زنمهم نیست8الی 13و15الی18/30135.طراحی corel draw آموزش داده ميشودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۱1542دفتر كارمیدان احمد آبادمنشی فوق دیپلم......زنمهم نیست8الی13و15الی18135روابط عمومی بالا-اخلاق خوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۰1540دفتر كارزرين شهركارمند امور اداریلیسانسمهم نيستزنمهم نیست8 الي 16035تسلط به كامپيوتر وداشتن روابط عمومي خوب وترجيحا ساكن زرين شهرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۰1539دفتر كارزرين شهرمهندس برق 3نفرلیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 16035ترجيحا ساكن زرين شهرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۸1538فروشگاهدروازه تهران یا خانه اصفهانفروشندهفوق دیپلم......زنمجرد8 الی 1 و 3الی 8230داری فن بیان و روابط عمومی خیلی خوب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۷1537كارخانهخ بسيجكارگر فني ( 2 نفر )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۷1535كارخانهخ بسيجحسابدارخانم فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيان وآفيسقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۶1534دفتر كاراصفهان وهمجواربازاریاب فوق دیپلمبازرگانیمردمجرد8-6130نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۶1533دفتر كارخ کهندژحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الی 17135مسلط به پارسیان و دارای سابقهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۶1531دفتر كارخ حمزه اصفهانيكارمند فروش خانم 10 نفر دیپلممهم نيست زنمجرد8 الي 16030داشتن فن بيان وروابط عمومي خوبقانون كار وبيمهداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۲1530دفتر كارچهارباغ بالاآرشيتكتلیسانسمعماریزنمجرد۸الی۱۶029انجام امور اداري وآرشیتکتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۱1529دفتر كاراصفهان. پروینحسابدارلیسانسحسابداریزنمتاهل8:30 الی 16330آشنا به نرم افزار الماسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۰1528دفتر كارخیابان امام خمینیكارمند فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 17128دارای سابقه فروش در زمینه آهن آلات آهن و مصالح ساختمانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۸1524دفتر كارخ هشت بهشتكارشناس بازرگاني لیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8-17260روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۸1522كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست7/30 الي17135آشنا به امور خريد وفروشقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۸1521دفتر شركتخ شريعتي انباردارلیسانسمهم نيست مردمهم نیست8 الي 17335مسلط به كامپيوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۷1520شركتشهرك علمي تحقيقاتي اصفهانمهندس مواد ومتالورژي ( خانم )لیسانس / فوق ليسانسمواد و متالورژیزنمهم نیست8 الي 16030ترجيحا مسلط به زبان وآشنا به امور بازرگاني بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۷1518كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر فني 2نفرفوق دیپلممکانیک / ساخت وتوليد/ ماشين ابزارمردمتاهل8 الي 17130داشتن پايان خدمت الزاميقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۷1517كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر خط تولید ( 10 نفر )دیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمتاهل8 الي 171250قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۶1516دفتر كارخ مصليكارمند فروشفوق دیپلم......هر دومهم نیست8/30الی17140ارتباط عمومی و فن بیانآشنایی با سیستم و آفیسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۴1515كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارمند امور اداری آقالیسانسکامپیوترمردمجرد8 الي 17130مسلط به ورود واكسل جهت ثبت اسنادوگزارشات قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۴1514دفتر كارپل وحيد حسابدارخانم /آقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135مسلط به نو آورانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۴1513دفترشركتخ شيخ بهاييحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135آشنابه امور مالياتي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۴1511دفتر شركتروبروي شهرك آزمايشمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17535داشتن 5 سال سابقه كار وتسلط به آفيسبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۴1510دفتر كارهشت بهشت شرقیمنشی لیسانسبازرگانیزنمجرد8 تا 4235مسلط به فروش- روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۳1509كارخانهشهرك صنعتي نجف آباد كارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الي 17135داشتن روابط عمومي بالابالاتر از قانون كارداردهزينه اياب وذهابندارد
۱۳۹۶/۳/۳1508كارگاهفلاورجان چرخكار ماهر ونيمه ماهر10نفر (خانم )سيكل / ديپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17135ترجيحا ساكن فلاورجانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲1505كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارمند امور اداری آقالیسانس......مردمهم نیست8 الي 17135آشنا به كامپيوترو سابقه كار استقانون كارداردداردندارد