لیست بازار کار هفتگی ۱۴۰۰ دوشنبه ۳۰ فروردين
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۴۰۰/۱/۲۹6287صنعتیشهرک صنعتی رازیکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی صنعتیمهم نیستمجردتمام وقت240حداقل لیسانس ایمنی یا HSE دارای حداقل 2 سال سابقه کار حداکثر سن 40 سال بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۹6286صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت237آشنا به امور تضمین کیفیت و نت قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۹6285صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادسرپرست کارگاهفوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت337ترجیحا با سابقه کار در صنعت لاستیک و پلاستیکبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۹6283صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادکارمند اداری لیسانس......مهم نیستمهم نیستتمام وقت137مسلط به کامپیوتر بخصوص ورد و اکسلبازنشسته با روابط عمومی بالا نیز مشکلی نداردقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۹6282صنعتیشهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریزنمجردتمام وقت235ترجحا مجرد - سرویس از خ جیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6281خدماتی خ باهنرمهندس برقلیسانس......مردمهم نیستتمام وقت137شناس برق الکترونیک سابقه کار: حداقل 4 سال مرتبط مهارت و تخصص: مسلط به سیستم اعلام و اطفاء حریق و AutoCAD، Excelقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6280خدماتی خ باهنر مهندس مکانیک لیسانس ......مردمهم نیستتمام وقت137حداقل 4 سال مرتبط مهارت و تخصص: مسلط به سیستم اعلام و اطفاء حریق مسلط به AutoCAD، Excelقانون کار وبیمه فاقد اطلاعات0فاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6279صنعتیفلکه دانشگاه صنعتی کمك انبار داردیپلم......مردمهم نیستتمام وقت1372 نفر کمک انبار دار نیاز است قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6278صنعتیفلکه دانشگاه صنعتی کمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریمردمهم نیستتمام وقت1374 نفر کمک حسابدار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6277صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مسئول دفتر مدیر عامللیسانس......زنمتاهلتمام وقت230متاهل حداکثر سن: 30 سال مدرک تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: مرتبط حداقل دو سال سابقه کار مرتبط تسلط به نرم افزار های office آشنا به مکاتبات اداری تسلط بر تایپ محل سکونت: ترجیحاً شاهین شهر یا اصفهانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6276خدماتیخ رودکی حسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت230 بین 24 تا 30 سال رشته حسابداری و حسابرسی با حداقل 2 سال سابقه کار و ترجیحا آشنا به حسابداری پیمانکاری و قوانین مالی و مالیاتیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6275خدماتیخ رودکی حسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت230 بین 24 تا 30 سال رشته حسابداری و حسابرسی با حداقل 2 سال سابقه کار و ترجیحا آشنا به حسابداری پیمانکاری و قوانین مالی و مالیاتیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6273صنعتی خ فرایبروگمهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیست مهم نیستتمام وقت130 تمام وقت تسلط به نرم افزارهای ورد و اکسل آشنا با مفاهیم مهندسی صنایع توانمند در گزارش نویسیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعات0فاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6272فروشگاه مواد غذاییخ جابر انصاریکارمند فروشگاهدیپلم / فوق دیپلممهم نیست اقامهم نیستتمام وقت150نظم انضباط پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه داردبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6271صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانی بین‌المللزنمهم نیستتمام وقت150نظم انضباط پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6270صنعتیشهرک صنعتی سجزیمدیر مالی لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت250نظم انضباط پیگیر مسئولقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6269صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارمند اداری لیسانسزبان وادبیات فارسیزنمهم نیستتمام وقت150منظم مسئول و پیگیرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6268صنعتیشهرک صنعتی سجزیمدیر بازرگانی لیسانس......زنمهم نیستتمام وقت140نظم و انضباط و پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6267صنعتیبرج جهان نماحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت237تسلط به امور حسابداری ساعت کار 8 تا 16قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6266صنعتیمنطقه صنعتی سجزیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزنمهم نیستتمام وقت138داشتن تجربه کاری دراولویت است- نج شنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5267صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسعلوم آزمایشگاهیزنمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کار دراولویت است - پنجشنبه تعطیل است قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5266صنعتیشهرک صنعتی سجزیانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت239داشتن تجربه وتسلط به نرم افزارهای تخصصی/ پنج شنبه ها تعطیل است قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5265صنعتیشهرک صنعتی سجزیجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت140نداردبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5264صنعتیشهرک صنعتی سجزیمهندس مواد و متالورژِیفوق دیپلممواد و متالورژیمردمهم نیستشیفت 12 ساعته140ملکشهر چمران لالهبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5263صنعتیشهرک صنعتی سجزیمكانیك صنعتیدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته140آشنا به کوره های القاییبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5262صنعتیشهرک صنعتی سجزیآنالیزور ( آزمایشگاه صنعتی )دیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته140آشنا به کوانتومتر و آنالیزبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5261کشاورزیمحمد آباد جرقویهمهندس صنايع غذاييلیسانسعلوم و صنایع غذاییمردمهم نیستتمام وقت537سابقه کاری 5 سال دارای کارت پایان خدمت محل کار محمدآباد جرقویه قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5260تجاریچهار باغ خواجوحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت137آشنایی با قانون کار، حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی داشتن سابقه کار در شرکت های بازرگانی و تولیدی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5259خدماتیپایانه امیر کبیرفن آوري اطلاعات itلیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)مردمهم نیستنیمه وقت137حداقل یک سال کار شبکه وکابل کشی و مدیریت شبکه - ساعت کار اداری از 8 تا 14 - قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5258خدماتیخ امام خمینی کارگر انباردیپلم......مردمهم نیستتمام وقت137علاقه مندی به کار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5257تجاریحکیم نظامیکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت337تجربه امور اداری- تایپ - روابط عمومی بالا - قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5256صنعتیارغوانیه جوشکار برقدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت1370قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5255تجاریسه راه سیمین کارمند اداری لیسانسبازرگانیزنمهم نیستتمام وقت137انجام امور اداری وفروشقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5254صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت237دارای روابط عمومی بالا دارای سابقه کار با نرم افزار راهکاران یا مشابه حداکثر سن 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5253تجاریکنار گذر شهید خرازی حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237آشنا به امور مالی، اداری و حسابداری مسلط به Office خصوصا word و Excel سن: حداکثر 30سال قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5252تجاریخ امام خمینیکارمند اداری خانم لیسانس کامپیوتر - علوم اداریزنمهم نیستتمام وقت235مهارت کار با کامپیوتر و فعالت فضای مجازی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعات0فاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5251صنعتیشهرک صنعتی سروش بادرانحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت235مهارت کار با کامپیوتر و نرم افزار حسابداریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5250صنعتیشهرک بزرگ صنعتی اصفهان انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)فوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت337سه سال سابقه مرتبط آشنا به اصول و مفاهیم انبارداری - فرایند دریافت کالا - کدگذاری- برچسب گذاری و چیدمان انبار- - انبارگردانی و سازماندهی انبار- ثبت ورود و خروج کالا در انبار -مسلط به آفییس و ترجیحا ساکن شاهین شهر بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5249خدماتیراه آهن جوشکار برق و co2دیپلم......مردمجردتمام وقت137داشتن تجربه کار در الویت است بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتهزینه وایاب ذهاب و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5248خدماتیراه آهن راننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت239داشتن گوهینامه وتجربه کاربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتهزینه ایاب وذهاب و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5247صنعتیمنطقه صنعتی حبیب آباد کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت137داشتن تجربه کاری وتسلط به انگلیسی در اولویت استقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپورسانتفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5246تجاریخ رزمندگانمهندس صنايع لیسانسصنایعهر دومهم نیستتمام وقت233داشتن تجربه وتسلط به برنامه ریزی تولید وکنترل موجودی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5245صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت انباردار سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کار انبار داری وترجیحا ساکن شاهین شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5244صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد منشی شركتلیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت235داشتن سابقه منشی گری مدیر عامل شرکت وآشنا به کامپیوتر قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5243صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت235حداکثر سن نگهبان 35قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5242صنعتیخ سعادت آبادکمك حسابدارلیسانسحسابداریزنمجردتمام وقت225غ التحصیل از دانشگاه معتبر حداقل دو سال سابقه کار در زمینه حسابداری مسلط به نرم افزار پارسیان تسلط به ICDL آشنا به امور قوانین ارزش افزوده و گزارشات فصلی 169 محدوده سنی 20 تا 25 سالقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5241صنعتیشهرک صنعتی محمودآبادتراشکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیستتمام وقت530دائم روزکار 6.30 الی 14.30قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5240صنعتیشهرک صنعتی محمودآبادفرزکار دیپلمصنایع فلزیمردمهم نیستتمام وقت530دائم روزکار 6.30 الی 14.30قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5239صنعتیشهرک صنعتی محمودآبادپرسکار دیپلمفلزکاریمردمهم نیستتمام وقت530دائم روزکار 6.30 الی14.30قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5238صنعتیشهرک صنعتی محمودآبادتكنسين برقدیپلمبرقمردمهم نیستتمام وقت230دائم روزکار 6.30 الی14.30قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5236صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترمردمهم نیستتمام وقت237ترجیحا آقا ودارای تجربه کار اداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5235صنعتیشهرک صنعتی محمودآبادتكنسين مكانيكدیپلممکانیکمردمهم نیستتمام وقت230دائم روزکار فاقدشیفتقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5234صنعتیشهرک صنعتی محمود اباد حسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت237مسلط به نرم افرار امینقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5233صنعتیشهرک صنعتی سجزیمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیستتمام وقت23910 نفر مهندس نیاز استقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5232صنعتیشهرک صنعتی سه راه مبارکهحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت337ارسال معاملات فصلی و ارزش افزوده، بیمه، حقوق با سابقه 3 سالقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5231صنعتیشهرک صنعتی مبارکهکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کار اداری وتسلط به کامپیوتر قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5230صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد پرسکار دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت337تسلط وتجربه کافی در پرسکاری بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5229صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد پرسکار دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت537داشتن تجربه خوب - محل سرویسدروازه تهران لاله - خانه اصفهان - سه راه سیمین - کاوه و...بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5228صنعتیشهرک صنعتی کوهپایه کارگر ساده آقا 10نفر دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت038 10 نفر کار گر ساده با سرویس از منطقه لاله - جی زینبیهقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5227صنعتیشهرک صنعتی سروش بادران پ10کارگر ساده آقا 10نفر دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت14010 نفر کارگر مرد جهت کاردر کارخانه موادغذایی سرویس از لاله - زینیه - ارغوانیه- جی - خوراسگانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس- صبحانه و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5226صنعتیشهرک صنعتی جی مهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت537 5 سال سابقه مرتبط با برنامه ریزی تولید و مواد نظارت و کنترل موجودی انبار و BOM محصول طراحی LAYOUTبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5225صنعتیشهرک صنعتی جی مدیر تضمین كیفیتلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت337سلط بر استانداردهای تولید و فرایند تولید سابقه حداقل 5 سال رییس کنترل کیفیت و اشنایی به سیستم های مدیریت کیفیت و مستندات مربوط به استانداردهای کیفیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5224صنعتیشهرک صنعتی جی مدیر تولیدلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت537تسلط به فرایند تولید و سابقه حداقل 5 سال سرپرستی خط تولیدبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5223صنعتیشهرک صنعتی سجزی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت237آشنا به تزریق پلاستیکو فرایند تولید لوازم خانگی و نقشه خوانی و نرم افزارهای مربوطهآشنایی کافی به تحلیل مکانیکالبالاترازقانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5222صنعتیشهرک صنعتی نجف آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237ترجیحا ساکن محدوده فعالیت شرکتقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5221صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت137تسلط به کامپیوتر وامور اداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5220صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت137تسلط به کامپیوتر وامور اداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5219صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237مسلط به نرم افزار راه کاران واکسل قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5218صنعتیشهرک صنعتی منتظریه نجف آبادمهندس برقلیسانسبرقمردمهم نیستتمام وقت545 حداقل 3 تا 5 سال سابقه طراحی و رفع اشکال تابلو برق های صنعتی و آشنا با نرم افزار Auto cad یا Eplan ومسلط به مونتاژ تابلو فرمان و المان های الکترونیک صنعتی آشنا با برنامه نویسی PLCو HMI توانایی سایزینگ کابل و تجهیزات تابلو برق سن زیر 45 سال بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5217صنعتیخ اربابحسابدار انبارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت5375 سال سابقه کار تولیدی و صنعتی آشنا به بهای تمام شده آشنایی کامل به اکسل داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5216صنعتیخ اربابحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت337مسلط به قوانین حسابداری حقوق و دستمزد بیمه و مالیات و امور پیمانکاری/مشاوری آشنا به نرم افزار مالی "آسا"و دیگر نرم افزارهای حسابداری داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبطقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5215صنعتیشهرک صنعتی سجزیحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت337آشنا با نرم افزار حسابداری ترجیحا نوآوران قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5214صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت235دارای حداقل سه سال سابقه کار در انبار آشنایی کامل با فرآیندهای انبارداری و آشنایی با حداقل یک نرم افزار انبارداری آشنایی با مفاهیم اولیه کنترل موجودی و فرمها، شمارش و طبقه بندی کالا توانائی جسمی و سلامت کامل دارای کارت پایان خدمت سن زیر 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5213خدماتیخمینی شهرحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237حداقل دو سال سابقه کار در واحد حسابداری پیمانکاری ترجیحا آشنا با برنامه ی آسا سیستم مسلط به امور مالیاتی، اصول حسابداری حقوق دستمزد و بیمه افراد نزدیک به محل کار در اولویت قرار دارندقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5212تجاریمنطقه صنعتی مرغکارگر انباردیپلمعلوم تجربیمردمجردتمام وقت137داشتن سابقه کار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5211تجاریمنطقه صنعتی مرغراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیستتمام وقت137داشتن گوتهی نامه پایه یک وکارت هوشمند قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5210تجاریمنطقه صنعتی مرغحسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت137مسلط به کامپیورتر وحسابداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5209صنعتیمنطقه صنعتی قهدریجانمدیر تولیدلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت1040مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات یا ساخت و تولید مسلط به کلیه امور اجرایی و کارگاهی با حداقل ده سال سابقه کار مدیریتی جهت سمت مدیر تولید بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5208صنعتیمنطقه صنعتی قهدریجانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت235مسلط به نرم افزار پاورمیل و کتیا حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط حداکثر سن 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5207صنعتیمنطقه صنعتی قهدریجانحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت337مسلط به نرم افزار نوآوران وکلیه امور مالیاتی اعم از گزارشات فصلی،مالیات بر ارزش افزوده ، اظهار نامه عملکرد، تحریر دفاتر قانونی و ... بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5206صنعتیشهرک صنعتی رازیکارگر فنیدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیستتمام وقت13710نفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5205صنعتیشهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیستتمام وقت137دونفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5204صنعتیشهرک صنعتی رازیمهندس سرامیک لیسانسسرامیکمردمهم نیستتمام وقت137دونفر نیاز است و ترجیحا سکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5203صنعتیشهرک صنعتی رازیمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیستتمام وقت137دونفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5201صنعتیسپاهان شهرمهندس الکترونیکلیسانسالكترونیکمهم نیستمهم نیستتمام وقت137آشنا به بردهای الکترونیکی ونرم افزارهای تخصصی , ترجیحا ساکن محدوnه سپاهان شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5200صنعتیخ پروین کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمجردنیمه وقت137مجرد - مسلط به کامپیوتر و word- exelو امو اداریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5199تجاریخ امام رضا (ع)فروشنده خانم دیپلم......زنمجردشیفت 8 ساعته130روابط عمومی خوب سابقه فروشندگیروزهای تعطیل مشغول بکار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5198خدماتیاتوبان چمرانمهندس عمرانلیسانسعمرانمردمهم نیستتمام وقت137دارای پروانه نظارت باشدبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5197تجاریخ بزرگمهر کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت137داشتن تجربه کاری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5196صنعتیشهرک صنعتی سجزیمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت537 حداقل 5 سال سابقه کار آشنا به امور بودجه بندی ترجیحا مسلط به نرم افزارهای پارسیان و نوآوران، آفیس بخصوص اکسل مسلط به امور اداره دارایی و تامین اجتماعی و قوانین اداره کار جهت امور حقوق و دستمزد و بیمه ای مسلط به گزارش های مالی و حسابداری مسلط به امور بایگانی اسناد مالیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5195صنعتیشهرک صنعتی اشترجانحسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت337آشنا به حسابداری مالی و صنعتی و حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط ؛آشنایی با officeآ و امور بیمه ، دارائی ، صورت معاملات فصلی ، ارزش افزودهبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5194خدماتیشهرک صنعتی اشترجان نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمهم نیستتمام وقت137داشتن تجربه کار در اولویت است قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5193خدماتیشهرک صنعتی اشترجان جوشکار co2دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیستتمام وقت137داشتن تجربه کار یقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5192خدماتیشهرک صنعتی اشترجاندنده زنی ( هاپ کار )دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کاری در اولویت استقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5191خدماتیشهرک صنعتی اشترجانبرقکار صنعتی دیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کار در الویت است بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5190خدماتیشهرک صنعتی اشترجانمونتاژکاردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیستتمام وقت237تجربه ی ساخت مخارن بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5189صنعتیجاده قله سرخکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت137قوه بینه باشدقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5188صنعتیشهرک صنعتی جی مدیر تولیددیپلم......مردمهم نیستتمام وقت337داشتن تجربه کاریدر زمینه چاپقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5187صنعتیشهرک صنعتی جی نگهبان کارخانه /شرکتدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته145شیفت 8 شب تا 8 صبح + مکان استراحت + قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5186صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس الکترونیکفوق لیسانسالكترونیکمردمتاهلتمام وقت235حداکثر سن 35 سال ، پر انرژی مدرک لیسانس به بالا ( مهندسی برق ) تسلط بر میکروکنترلرهای ARM و برنامه Keil و Altium آشنایی با مدارهای تغذیه ، نوییز گیر ، آنالوگ به دیجیتالبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5185صنعتیشهرک صنعتی سجزیحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کار وتسلط به انجام حسابداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5184صنعتیشهرک صنعتی اشترجانکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیزنمهم نیستتمام وقت237داشتن دوسال سابقه کار مرتبط واشنابه به قوانین بیمه - کار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5183صنعتیشهرک صنعتی اشترجانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت237داشتن دوسال سابقه تولید -مسلط به کتیاقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5182صنعتیشهرک صنعتی اشترجانانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت237داشت دوسال سابقه کار وتسلط به امور انبار داری صنعتیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5181صنعتیخ امام خمینی 12 بهمنانباردار سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت237داشتن 2 سال سابقه کار در زمینه آهنقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5180صنعتیشهرک صنعتی سجزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیستتمام وقت137آشنایی به امور عمومی برق صنعتی ورفع مشکلات برق دستگاههای صنعتی کارحانهبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5179صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کاری وتسلط به امورادار یقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5178صنعتیشهرک صنعتی سجزیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیستتمام وقت140در قیال واگذاری خودرو وثیقه اخذ میشودقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5177صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارگر خط تولیددیپلم......هر دومهم نیستتمام وقت037فعالیت در فرایند بسته بندی کالاقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5176صنعتیشهرک صنعتی سجزیمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردمهم نیستتمام وقت337تجربه تعمیرونگهداری ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5175صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیمردمهم نیستتمام وقت237سابقه کار در زمینه کارگزینی وامور انسانی - اطلاع از قوانین کار- بیمه و تسلط به اموراداری بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5174صنعتیشهرک صنعتی سجزیراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت240داشتن گواهی نامه وسابقه کارقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5173صنعتیشهرک صنعتی اشترجانتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردمهم نیستتمام وقت235دیپلم و یا فوق دیپلم مکانیک (فنی) دارای حداقل 2 سال و بیشتر سابقه کار در زمینه مکانیک صنعتقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5172صنعتیشهرک صنعتی اشترجانمهندس برقلیسانسبرقمردمهم نیستتمام وقت335 لیسانس برق قدرت دارای حداقل 3 سال و بیشتر سابقه کار در زمینه مونتاژ و نصب تابلو برق های صنعتیشناخت کامل المانهای برقیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5171صنعتیشهرک صنعتی اشترجانانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلممکانیک و..مردمهم نیستتمام وقت335دیپلم و یا فوق دیپلم مکانیک (فنی)دارای 3 سال و بیشتر سابقه کارآشنا به سیستم های انبارداری و انبار گردانیمسلط به ارائه انواع گزارشات دوره ای انبار از جمله گردش کالا و موجودی انبارقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5170صنعتیشهرک منتظریه نجف آباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت235آشنا با اصول حسابداری و انبارداری و نرم افزار انبار و حسابداری و مدیریت وصول مطالبات تسلط کامل به نرم افزار office به ویژه excelقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5169خدماتیخ باغ فردوس آشپزدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت245ساعت کار از 10 صبح یا 14 و18 تا 23بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5168صنعتیشهرک صنعتی جی کارگربافندهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت130سرویس از خ جی و لاله قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۱5167صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مدیر داخلی لیسانسمدیریت دولتیمردمهم نیستتمام وقت237تسلط به امور اداری - واتوماسیون - آفیس و5 سال سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۱5166صنعتیشهرک صنعتی سروش بادران مهندس صنايع غذاييلیسانسعلوم و صنایع غذاییزنمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کنترل کیفی وسابقه کار در واحد های صنعتی ومقید به الزامات سارمان غذا وداروقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۱5165خدماتی4 راه وفاییمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیستپاره وقت237تسلط به امور مالیاتی وحسابداری واردات وصادرات بصورت پاره وقت توافقیفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۰5164صنعتیشهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت335مسلط به طراحی صنعتی و نرم افزارهای رایج مسلط به بازرسی و کنترل کیفیت دارای حداقل 3 سال سابقه کار محل سکونت محدوده امام خمینی و خانه اصفهانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۰5163صنعتیشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمجردتمام وقت535مجرد حداقل لیسانس حسابداری دارای حداقل 5 سال سابقه کار محل سکونت محدوده امام خمینی و خانه اصفهانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۰5162صنعتیشهرک صنعتی رازیمهندس شيمي لیسانسمهندسی شیمی زنمهم نیستتمام وقت135ترجیحا ساکن بهارستان- شهرضا - سپاهان شهر جهت سرویس قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۰5161صنعتیشهرک صنعتی جیکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیستتمام وقت035ساکن لاله زینبیه و کلا شمال شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۸5160صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت335مسلط به نرم افزار Inventor یا Catia آشنایی با سیستم ISO آشنا با فرآیند های ساخت مسلط به نقشه کشی صنعتی دارای سلامت جسمی وسه سال سابقه کارقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۸5159تجاریشهرک صنعتی صفهانباردار سادهدیپلم......مردمتاهلشیفت 8 ساعته135شیفت گردشی 8 ساعتهقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۷5158صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانکارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیستتمام وقت135توانایی مستندسازی- ممیزی داخلی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۲/۲۷5157خدماتیخ شمس آبادی دستیار دندانپزشك فوق دیپلم......زنمهم نیستتمام وقت235داشتن تجربه دستیار دندانپزشک قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۲/۱۱5118تجاریخ کاوهحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت337حداقل سه سال سابقه کار مفیدمسلط به ماهیت حسابها و ارزش افزوده و معاملات فصلی و لیست بیمه و حقوق و دستمزد مسلط به نرم افزارهای آفیسقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۲/۵5085صنعتیجاده اصفهان دولت آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت137مسلط به نرم افزار طراحی وتحلیل بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۲/۴5080صنعتیشهرک صنعتی شماره دومهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت235ترجیحا ساکن نجف اباد - خمینی شهر - فلاورجان - فولاد شهر وتسلط به کتیابالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات