لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۷ دوشنبه ۳ ارديبهشت
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۷/۲/۲2050كارخانهشهرك صنعتي جيكارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانی و...مردمهم نیست8 الي16/30135آشنايي با زبان انگليسيبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲2049كارخانهشهرك صنعتي جيكمك حسابدارخانملیسانسحسابداریزنمجرد8 الي 16/30135حتما مجرد باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲2048كارخانهشهرك صنعتي جيكارمند اداری خانم لیسانسعلوم اداری / كامپيوتر و...زنمهم نیست8 الي 16135مسلط به فتوشاب؛ تايپ ونامه نگاري؛ وداراي دقت وروابط عمومي بالاقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۲/۱2047كارخانهشهرك صنعتي جيمونتاژکار تابلوي برقديپلم / فوق دیپلمبرقمردمهم نیست7 الي 16135سلامت جسمي - عدم سوئ پيشينه -قانون كاردارداكثرنقاط مهم شهردارد
۱۳۹۷/۱/۲۷2046دفتر كارخ جي شرقيكارمند اداريديپلم / فوق دیپلم......زنمهم نيست(9الی17)135روابلط عمومي بالا وتوانايي پاسخ گوي تلفني به مشتريانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۲۳2045كارگاهشهرک صنعتی مبارکهریخته گردیپلم......مردمجرد8الی 17225قالب گیریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱/۲۲2043دفتر كارمدیریت مدیر فروشلیسانسمدیریت کسب و کارزنمهم نیست8.30الی4430روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۲۱2042كارگاهشاپور جدیدمنشی شركتفوق دیپلممهم نيستزنمتاهل۹ صبح تا ۱ بعدازظهر045نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۲۱2040كارگاهشاهپورجديد تعمير كار الكترونيكلیسانسالكترونیکمردمجرد8 الي 18135مسلط به تعمير الكترونيك وبردهاي الكترونيكيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۲۱2039كارگاهشاهپورجديد كارشناس فروشلیسانسبازرگاني و...مردمهم نیست8 الي18135داشتن سابقه كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۲۱2038كارخانهاطراف ذوب آهن تكنسين فوريتهاي پزشكيفوق دیپلم /ليسانسفوريتهاي پزشكيمردمهم نیست ( شيفتي 24-24گردشي)135حتما از دانشگاه علوم پزشكي مدرك داشته باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱/۲۱2037كارخانهاطراف ذوب آهن تكنسين بيهوشيفوق دیپلمبيهوشيمردمهم نیست ( شيفتي 24-24گردشي)135حتما از دانشگاه علوم پزشكي مدرك داشته باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱/۲۱2036كارخانهاطراف ذوب آهن راننده لیفتراکدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 15/30 135داشتن گواهينامه ويژهبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱/۲۱2035كارخانهاطراف ذوب آهن راننده جرثقیلدیپلم......مردمهم نیست8 الي 15/30135داشتن گواهينامه ويژهبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱/۲۱2034كارخانهشهرك صنعتي رازيانباردارآقادیپلم / فوق ديپلم مرتبط باشغلمردمهم نیست8 الي 16/45135آشناي با كاميوتر ونرم افزار هاي مرتبط وترجيحا در مسير سرويس ساكن باشدقانون كاردارددروازه شيرازبه كارخانهندارد
۱۳۹۷/۱/۲۱2033رستورانخ رودكيظرف شو رستورانسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17040علاقه مند به كارقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۱/۲۱2032مغازهخ رودكيصندوقدارخانم دیپلم /فوق ديپلم مهم نيست زنمهم نیست9 ص الي 16135داشتن تجربه صنداق داري وكار با نرم افزار اختصاصي رستورانها قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۱/۲۰2031كارگاهامام خمینیاپراتور تولیددیپلم......هر دومجردبصورت شیفتی030نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۲۰2030كارگاهخ جی روبروی سروستان کارگر ساده خانم دونفرسیکل ......زنمجرد14لغایت 20 شب035،روزانه 30 هزار توماننداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۲۰2029كارگاهاصفهانفرزکار دیپلم......مردمجرد8الی 17240خدمت سربازی رفته باشد ترجیها مجردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۹2028دفتر كارخ 8 بهشت كارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانی ومديريت و.. مهم نیستمجرد9 الي 17135تواناي وتسلط در گفتگو با مشتريان وروابط عمومي مناسبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۹2027كارگاهفلكه احمد آباد كارگرصنايع دستيسيكل / ديپلم......مرد مهم نيست9الي 19135توانايي چرخ كار- پيستوله - قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۹2026دفتر كارخ مولوي مامور خريد لوازم خانگيدیپلم......مردمهم نیست8 الي 13 و 16 تا 20030داشتن موتور الزامي استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۹2025كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارگر خط تولید لوله واتصالات 4 نفردیپلم /فوق ديپلم ......مردمتاهلسه شيفت گردشي135 جسمي سالم - متاهل - محدوه سكونت امام خميني قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۸2024فروشگاهخ 8 بهشت كمك حسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست9الي14030بدون سابقه كار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۸2023فروشگاهخ 8 بهشت حسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست9الي 14235تسلط كامل به امور حسابداري - بيمه وماليات قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۸2022سايرخ شيخ ابوالحسن دستیار دندانپزشك لیسانس......زنمجرد8 الي 14 يا 14تا 20125داشتن سابقه دستياري دندانپزشكي موثرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۸2021سايرخ شيخ ابوالحسن پذيرشگر كلينك /درمانگاهلیسانسعلوم اداریزنمهم نیست8 الي 14 يا 14تا 20135داشتن آشنائي با كامپيوتر وامور اداريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۸2020سايرخ شخ ابوالحسن خدماتيدیپلم......مردمهم نیستشيفتي8صبح تا 10شب140فني وآشنائي به امور تاسيسات محيطهاي اداري قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۸2019دفتر كارخ احمد آبادكارمند اداری خانم لیسانسکامپیوترزن مجرد8 الي 16135تسلط به كامپيوتر وامور اداري ؛ روابط عمومي خوب و رعايت شئونات كاريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۸2017فروشگاهخ جيراننده نيسان جهت پخش مرغدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17140سپردن سفته به مبلغ 30 ميليون تومان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۶2016دفتر كارسه راه حکیم نظامی ابتدای ارتشكارمند بيمهلیسانسمدیریت بیمههر دومهم نیست8الی 16130نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۶2015دفتر كارخ محتشم كاشانيحسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17130مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۴2013دفتر كارشهر اصفهانمنشی شركتلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17235مسلط به زبان انگلیسی توانایی انجام اضافه کاری در صورت لزومقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۱۴2012كارگاهجزیره کیشمهندس ناظرلیسانس عمرانعمرانهر دومهم نیست8الی 16348کارشناسی و بالاتر با گرایش عمران عمران جهت کادر اجرایی و معماری جهت دفتر فنیبالاتر از قانون كار مكان اقامت وبلیط هواپیماداردندارددارد
۱۳۹۷/۱/۱۴2011دفتر كارخیابان امام خمینیبازار ياب مواد غذاييدیپلممهم نیستهر دومهم نیست8الی 16130دقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱/۷2009كارخانهشهرک صنعتی اشتر جان كارمند اداریلیسانسعلوم کامپیوتر ،علوم اداری ، زنمهم نیست7 الی 17330تسلط، به ورد اکسل اتوماسیون اداریقانون كاردارددارددارد