لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۵/۱۲/۷1310دفتر كارشهرك صنعتي جي حسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 14135داشتن سابقه كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۲/۷1309كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارگر خط تولید ( 20 نفرخاتم )سيكل / ديپلممهم نيست زنمهم نیست3عصرالي 9 شب045تواناي كارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۲/۴1308كارخانهشهرك صنعتي سگزيمهندس مكانيك / صنايع / شيمي لیسانس/ فوق ليسانس مکانیک/ صنايع / شيمي مردمهم نیست8 الي 171300بالاتر از قانون كارداردخ جيندارد
۱۳۹۵/۱۲/۳1307فروشگاهخ طالقاني تعمير كار کامپیوتر فوق دیپلم / ليسانسکامپیوتر/ الكترونيكزنمهم نیست9 الي 20135آشنائي به تعمير كامپيوتر و الكترونيكقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۲/۱1305فروشگاهخ جيحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمتاهل8/30الي 13/30130پاره وقت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۲/۱1303دفتر كارکشوریكارشناس فروشلیسانسمهم نيست هر دومهم نیست8الی 1730238سلامت جسمی و روحیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۸1294دفتر كارخ امام خميني مترجمی زبان انگليسیلیسانسزبان وادبیات انگلیسیزنمهم نیست8 الي 17130آشنائي با كامپيوتر ومكاتبات بازگاني قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۸1292رستورانخ مشتاقصندوقداردیپلم......زنمجرد8 الي 161300قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۷1290كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت حسابدار خانم /آقا فوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135تسلط به نرم افزار آساقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۷1289دفتر كارشهر اصفهان بازرسي وكنترل فوق دیپلم / ليسانسمهم نيست مردمتاهل8 الي 17035 بازرسي وكنترل ترازوهاي ديجيتال حقوق بستگي به تعداد بازرسيها دارد بالاتر از قانون كار نداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۷1288كارخانهشهرك صنععتي سگزي حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 16135مسلط به نو آوران قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۶1287دفتر كارخیابان آتشگاهحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 16233مسلط به نرم افزار پارسیان ، امور مالیاتی ودارارئي - ماده 169قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۵1285كارخانهخ جي- پشت كارخانه قند جوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الي 18 1300قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۵1283كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد كارپرداز( تحصيلدار )دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17150بازنشسته - داراي موتور - چهت اموربانكي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۵1282كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 17135آشنايي با فرايند ساخت تابلو برققانون كارداردخ امام خميني ندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۵1281دفتر كارخ طالقانيحسابدار خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تا 12335حتما مديريت مالي ومالي باشد/ محل مصاحبه خ طالقاني قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۴1280كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت نقشه کش صنعتی دونفرفوق دیپلم مکانیک / ساخت وتوليد مردمهم نیست8 الي 17 پنج شبنه ها تعطيل135مسلط به نقشه كشي كتياقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۴1279كارخانهاتوبان فرودگاه كارگر خط تولید ظروف آلومينيم10نفردیپلم......مردمهم نیست8 الي180350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۱1278فروشگاهخ طالار كارمند فروشلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 14035آشنائي به كامپيوتر وثبت سفارشات قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۱1277كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتاپراتور سی ان سی / انيورسالدیپلمفني مردمهم نیست8 الي 17135داشتن مدرك فني وگواهي حسن كار از محل قبلي قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۱1276كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتریخته گر قطعات چدندیپلممواد و متالورژیمردمهم نیستشيفت گردشي (دو شيفت 12)135داشتن گواهي حسن انجام كار از محل قبلي بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۱1275كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتكوره بان ( كارگر ساده )دیپلممهم نيست مردمهم نیستشيفت گردشي (دو شيفت 12)1304 روز كار 2روز استراحت بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۱1274كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتنگهبان ( انتظامات )دیپلم......مردمهم نیستشيفت گردشي (دو شيفت 12)135داشتن سابقه نگهباني .ارائه گواهي حسن انجام كار از محل قبلقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۰1273كارگاهپل تمدن / 6 راهتميز كار قطعات فلزي- صنعتيدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17130تميز كاري وپليسه گيري قطعات صنعتي قبل از رنگقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۰1272كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتفرزکار - بورينگ كاردیپلم......مردمهم نیست8 الي 16130داراي سابقه كار وترجيحا ساكن شاهين شهرقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۲۰1271كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیزنمهم نیست7.30الی15.30130مسلط به نرم افزار کتیا قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۹1270كارخانهاصفهانفرزکار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الی 171040فرزکار با تجربه و سابقه بالا داشته باشدبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۹1269كارخانهاصفهانتراشکار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الی 171040تراشکار با تجربه و سابقه بالا باشدبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۸1267دفتر كاراصفهانمدیر فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمردمهم نیست8.30 الی 16.30330نداردبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۸1266سايرسیمینصندوقداردیپلم......هر دومهم نیست10 الی22140محدوددروازه شیراز-و بوستان سعدی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۸1265دفتر كاراصفهانطراح گرافیک فوق لیسانسگرافیکمهم نیستمهم نیستآزاد335بصورت پروژه ای قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۸1264سايرسیمینحسابدارلیسانسحسابداریهر دومهم نیست8 الی 20535انجام پروژه سراسر اصفهانبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۴1263شركت مهندسي توليد نرم افزارخ آمادگاه منشی فوق دیپلممهم نيست زنمجرد8 الي 17) پنجشبه تعطيل130داشتن روابط عمومي و اعتماد به نفس وخوش بيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۲1262كارگاهارغوانبهپیستوله کار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الی 17340نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۲1261كارخانهخ صائبتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۲1260كارخانهخ صائبكارشناس كامپيوتر (نرم افزار ) لیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۲1259كارخانهخ صائبكارشناس الكترونيك لیسانسالكترونیکمردمهم نیست8 الي 17135داشتن تخصصهاي مورد نياز شركتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۲1258معدن سيرجان 10نفر راننده (پایه 1 )حداقل سيكل مهم نيست مردمهم نیست8 الي 20150عدم اعتياد - سابقه كار با كاميون ده چرخ- 2 ميليون داردنداردشام+ ناهار + صبحانه واسكان
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1257دفتر كارخ سجاد كارشناس امور بازرگانی لیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 15240كارشناس بازرگاني آشنا به واردات وصادرات مواد نفتي ومعدني بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1255دفتر كارخ شيخ مفيد كمك حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد9تا 13و17تا 19130داشتن فن بيان خوب جهت پيگيري مطالبات وثبت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1254كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدار خانم لیسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17235مجرب و مسلط به پارسيان؛ قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1253كارگاهخ امام رضا طراح گرافیک وفتوشاپفوق دیپلم / ليسانسگرافیکمهم نیستمهم نیست8 الي 17135مسلط به طراحي با فتوشاپقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1252كارگاه چاپخ احمد آباد اپراتور دستگاه چاپفوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8تا 12-16تا20135تونايي كار با دستگاه چاپقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۱1250فروشگاهخ احمد آباد نسخه پیچفوق دیپلم / ليسانسمرتبط با عنوان شغليزنمهم نیست8 الي 17135آشنائي با خواص داروهاي گياهي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۰1249كارگاهخ امام رضاكارمند امور اداریلیسانس......زنمهم نیست8 الی 17135تسلط به رایانه واشنایی با حسابداری امور اداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۰1248كارگاهخ امام رضاكارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 17135نداردبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۱۰1247كارگاهدفترحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الی 14240توافقیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۷1246كارخانهناحيه صنعتي المهدي نجاردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17145تسلط به برشكاري چوب و اتصالاتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۶1245كارگاهناحيه صنعتي دولت آبادپرسکار دیپلممهم نيستمردمهم نیست8 الي 17135نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۶1244كارگاهناحيه صنعتي دولت آبادكارگر فني ( 10 نفر)دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۱/۴1243دفتر كارمیدان جمهوریحسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی16335مسلط به حسابداری پیمانکاری و امور مالیاتی(صورت معاملات فصلی،اظهارنامه ارزش افزوده)قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۵/۱۱/۳1242كارخانهشهرك صنعتي سروش بادگان طراح گرافیک فوق دیپلم / ليسانسگرافیکمهم نیستمهم نیست8 الي 17135مسلط به فتوشاپ وكرلقانون كاردارددارددارد