لیست بازار کار هفتگی ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۴۰۱/۱۱/۱۱8520خدماتیشهرک صنعتی جی کارگرساده/ خط تولید دیپلم......هر دومهم نیستتمام وقت025سرویس از فلکه احمد اباد-پروین-ابر-گورت-شهرک صنعتی جیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۱/۵8519صنعتیخ بسیج مکانیک صنعتیدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت239توانایئ تعمی رونگهداری تجهیزات صنعتی ترجیحا ساکن خ امام خمینیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتهزینه ایاب وذهابفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۱/۵8518صنعتیخ بسیج کارپرداز دیپلم یا فوق دیپلممهم نیست مردمهم نیستتمام وقت039داشت سابقه کار وترجیحا ساکن محدوده امام خمینی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۱/۵8517صنعتیخ بسیج مونتاژکارفوق دیپلم / لیسانسالكترونیکزنمهم نیستتمام وقت039مونتاژ کارث الکترونیک ترجیحا ساکن امام خمینیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۱/۵8516صنعتیخ بسیج کارمند فروشلیسانسصنایعزنمهم نیستتمام وقت139رشته های فنی در اولویت اندقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۱/۵8515صنعتیخ بسیج کارگر فنیدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت139داشتن مهارت جوشکاری برش ورق وسایر مواردقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۱/۵8514صنعتی دفتر شرکت مجتمع پارککارشناس فروش و بازاریابیلیسانس......زنمهم نیستتمام وقت239داشتن سابقه کاربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۱/۵8513صنعتیشهرک صنعتی جی کارشناس فروش و بازاریابیلیسانسبازرگانیزنمهم نیستتمام وقت137داشتن سالبقه کار فروش درشرکتهابالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۱/۴8512تجاریاصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیرتكنسين برقدیپلمبرق مردمهم نیستتمام وقت145همکاری در زمینه تعمیر دستگاه تزریق پلاستیک (بخش خدمات پس از فروش) تجربه کار در زمینه تعمیرات، نصب و راه اندازی دستگاه تزریق و برق صنعتیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۲۶8511صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد مدیر تولیدلیسانسبرق یا مکانیکمردمهم نیستتمام وقت239داشتن سابقه کار مدیرت تولید در واحادهای صنعتی بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتهزینه ایاب وذهابفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۲۶8510صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت239داشتن سابقه کار وتسلط به سیستم انبار داری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتهزینه ایاب وذهابفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۲۵8509تجاریشرق اصفهانکارگر انباردیپلم......مردمهم نیستتمام وقت139کارگر انبار جهت فروشگاه مواد غذایی از ساعت 6/30تا 14/30 همراه با اضافه کاری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس ویک تا دومیلیون حق بهره وری و کمک های معیشتیفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۲۵8508تجاریخ آتشگاهحسابدار ارشد/خبرهلیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت239تسلط کامل به امور حسابداری - حقوق توافقیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۲۴8507صنعتیخیابان صغیراصفهانیکارگر انباردیپلمفنی وحرفه ایهر دومهم نیستشیفت 8 ساعته045مهم نیستقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۱۹8506تجاریچهار باغ بالاحسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 تا 16235حسابدار خانم 30تا 34 ساله دارای سابقه کار حسابداری پخش مواد غذایی وبهداشتی با نرم افزار پارسیان از ساعت 8 تا 16قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۱۷7323خدماتیخ فردوسیپذيرشگر لیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیستمهم نیستتمام وقت037تسلط به زبان انگلیسی دارای فن قوی و روابط عمومی بالا و ظاهری آراستهقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۱۷7322خدماتیخ فردوسیانباردار سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت135انباردار آقا مسلط به نرم افزار ابنار وداری سابقه کار مرتبط قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۱۷7321خدماتیخ فردوسیکارشناس بهداشت محیطلیسانسبهداشت مدارسزنمهم نیستتمام وقت035کارشناس بهداشت مسلط به زبان انگلیسی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۱۷7320صنعتیشاپورجدیدتراشکار دیپلم......مهم نیستمهم نیستتمام وقت555تراشکار مسلط به دستگاه های روس و تبریز ؛ بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۱۱7319صنعتیکیلومتر 45 جاده مبارکه مهندس شیمیلیسانس/ فوق لیسانسکامپیوترمردمهم نیستتمام وقت039 حداکثر سن 39 گرایش شیمی مهم نیست جهت فعالیت در واحد تولیدبالاتر از قاون کار وبیمهفاقد اطلاعاتداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۱۰7318خدماتیخ چمران خ اشراق شمالی کارمند اداری لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت139آشنا به امور حسابداری وثبت اسناد واموراداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۷7317صنعتیشهرک صنعتی سه راهی مبارکهکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت امور اداریمردمهم نیستتمام وقت239رشته تحصیلی مرتبط وداشت سابقه در امور کارگزینی وپرسنلی وساکن محدوده بزرگمهر - دروازه شیراز - میدار ا حمد آباد قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۷7316صنعتیخ سعادت آبادحسابرس لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کار حسابرسیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۷7315صنعتیخ سعادت آبادمنشی شركت /ادارهلیسانسکامپیوترزنمجردتمام وقت130تسلط به تایپ واشتن روابط عمومی بالا ترجیحا رشته های فنی باشد حداکث ر30 سال سنقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۷7314صنعتیخ سعادت آبادمترجم زبان چینیلیسانسمترجمی زبان چینیمهم نیستمهم نیستتمام وقت139تسلط به زبان چینی داشته باشدبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۷7313صنعتیپارک علم وفن آوری دانشگاه صنعتی اصفهانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت139یکی از گرایشهای ساخت وتولید یا ماشین ابزاربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۷7312صنعتیپارک علم وفن آوری دانشگاه صنعتی اصفهانمهندس برق الکترونیکلیسانسبرق مردمهم نیستتمام وقت137داشتن سابقه کارد اولویت استبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۵7311صنعتیکیلومتر 45 جاده مبارکهمهندس شيمي لیسانسشیمیمردمهم نیستتمام وقت139ارسال رزومه از طریق روبیکابالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۵7310صنعتیشهرک صنعتی سه راهی مبارکهمونتاژکارفوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت250.قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۱7309صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد مهندس مکانیکلیسانسمکانیکزنمهم نیستتمام وقت139تسلط به نرم افزارهای مهندسیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۳۰7308صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد کارمند اداری لیسانس......زنمهم نیستتمام وقت239داشتن سابقه کاردرشرکتهای معتیر وتسلط کامل به امر اداری واکسل - ورود- وتایپ وروابط عمومی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۳۰7307صنعتیشهرک صنعتی سگزینت ( نگهداری وتعمیر)فوق دیپلممکانیکمردمهم نیستتمام وقت139داشتن سابقه کارقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۳۰7306صنعتیشهرک صنعتی سگزیبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرق مردمهم نیستتمام وقت139داشتن سابقه کار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۳۰7305صنعتیشهرک صنعتی سگزیکارشناس کنترل کیفيت لیسانسشیمیمردمهم نیستتمام وقت239داشتن سابقه کار در اولویت استقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۲۷7303خدماتیکاوه- گلستان- بهارستان- هسامنشی شركت /ادارهدیپلم......زنمهم نیستشیفت 8 ساعته140تسلط به امور دفتری تسلط به آفیس(ورد ،اکسل، پاورپوینت و ...) روحیه کار تیمی و همکاری مستمر با پرسنل قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپورسانتفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۲۷7302خدماتیخيابان جىکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت125سن ٢٠الى٢٥قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۲۳7301صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد کارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت139سایر رشته های صنایع - متالوژی -مکانیک جهت تصدی شغل بلامانع است قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۲۳7300صنعتیخ تالارکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت035سن 25 تا 35قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۲۳7299صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت برق صنعتی دیپلم / فوق دیپلم / لیسانسبرق مردمهم نیستتمام وقت135تسلط به دلتا و زیمنس و plcتوافقی وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۲۳7298صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلم / لیسانسمکانیک صنعتیمردمهم نیستتمام وقت135 مکانیک صنعتی آشنا به پنماتیک وتعمیر ونگهداری دستگاههای صنعتی واحد های تولیدی توافقی وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۲۳7296صنعتیمیدان امام اصفهانکارگر طلا وجواهردیپلم......مردمهم نیستتمام وقت035سن بین 26 تا 35قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۲۳7295صنعتیمیدان امام اصفهانکارشناس آزمایشگاهلیسانسشیمیمهم نیستمهم نیستتمام وقت139عیارسنجی طلا وخلوص یابی با استفاده از مواد شیمایی بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۱۶7294صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار فروشلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت235داشتن حداقل سابقه حسابداری فروشبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۱۵7293تجاریخ جیحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست9 تا 16239توانائی انجام کلیه امور حسابداری وکار باسیستمبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۱۴7292خدماتیخ آیت الله خادمی کارمند اداری خانمفوق دیپلم / لیسانسکامپیوتر/ علوم اداری وسایر رشته هازنمهم نیست8تا 13 یا 13تا 19 ویا 8 تا 16137آشنا به امور اداری وکار باسیستم قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۱۳7291تجاریبلوار کشاورز حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیستپاره وقت240انجام امور حسابداری شرکت بصورت پاره وقت وحقوق توافقی ساعت کار 8 تا 13 و16 تا 19جهت انبار باطری ع ترجیحا در محدوه فروشگاه ساکن باشدبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۱۳7290تجاریبلوار کشاورزکارگر انباردیپلم......مردمهم نیستتمام وقت040ساعت کار 8 تا 13 و16 تا 19 جهت انبار باطری ع ترجیحا در محدوه فروشگاه ساکن باشدقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۱۳7288صنعتیسپهدقرنی کارگر ساده 10 نفردیپلم......مهم نیستمهم نیستتمام وقت040آموزش چرخ دوزی - چسب کاری - دوخت - منگنه زنی- وسایر موارد در کارگاه داده میشودقانون کار وبیمه و اضافه کارفاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۹7287صنعتیشهرک صنعتی جی کارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعزنمهم نیستنیمه وقت139ساعت کار8 صبح تا 14 باسرویس از فلکه احمد آباد/ جیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۸7286کشاورزیمنطقه صنعتی امیر کبیرحسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت139آشنائی با حسابداری وامور اداری وبانکی ؛ سرویس فقط از شاهین شهر ؛ تمامی مزایا طبق قانون کار با اضافه کاری - ساعت تماس با شرکت 8 تا 12قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۸7285تجاریمنطقه صنعتی امیر کبیرویزیتور میدانیدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت139ویزیتور میدانی با موتور یا ماشین جهت پخش روغن صنعتی در سطح شهر بین مشتریان ثابت؛ سرویس فقط از شاهین شهر ؛ تمامی مزایا طبق قانون کار با اضافه کاری - ساعت تماس با شرکت 8 تا 12قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۸7284تجاریمنطقه صنعتی امیر کبیرراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیستتمام وقت140جهت پخش روغن صنعتی در سطح شهر بین مشتریان ثابت؛ سرویس فقط از شاهین شهر ثابت ساعت تماس 8 تا تمامی مزایا طبق قانون کار با اضافه کاری - ساعت تماس با شرکت 8 تا 12قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۵7283صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت نقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتیزنمهم نیستتمام وقت135تسلط به نقشه کشی صنعتی سرویس از سه راه ملک شهربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۵7282صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیک خانم / آقالیسانس......هر دومهم نیستتمام وقت139استخدام خانم وآقا سرویس از سه راه ملک شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتهزینه ایاب وذهابفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۵7281صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت کارگر فنیدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت139داشتن تسلط به تراشکاری یا دستگاه فرز و دستگاه cnc سرویس از سه راه ملک شهربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۵7280صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مدیر برنامه ریزی تولیدلیسانسمدیریت صنعتیمردمهم نیستنیمه وقت139داشتن سابقه کار - سرویس از سه راه ملک شهربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۵7279خدماتیخ بزرگهمرکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت139داشتن خودرو جهت انجام امور اداری شرکت وتحویل تجهیزات به مسئول پروژه وماموریتهای خارج از استان با هزینه شرکتقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتهزینه ایاب وذهابفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۱7278صنعتیشاپور جدیدجوشکاردیپلم......مردمهم نیستتمام وقت040توانایی جوشکاری ورق های دومیلمتری را داشته باشدبالاتر ازقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات