لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۸/۶/۲۷3152كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت15 نفر کارگر جوان 20تا 25دیپلم......مردمجرد8 تا 19025 یکماه روزمزد درصورت توافق قراداد بلند طبق قانون کاراداره کاربعداز یکماهدارددارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3151كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......زنمهم نیست7/30الی 17135آگاهی از تکنیکهای برخورد برای وصول مطالبات شرکتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3150كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3149كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8الی 171354 ساعت اضافه کار داردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3148كارخانهشهرک صنعتی جیتزریقکار دیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته بصورت هفتگی135داشتن سابقه کارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3147دفتر كارخ باهنر مترجم زبان عربيلیسانسمترجمِی زبان عربزنمهم نیست8الی 17135تسلط به زبان عربی وکامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۷3146كارگاهناحیه صنعتی دولت آباد10 نفرتراشکار دیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8الی 17140تسلط به ماشینهای لهستانی قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۶/۲۴3145دفتر كارجیکارمند كافي منلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8الی16135با ماموریت خارج از استان مشکل نداشته باشهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۴3144دفتر كارپروینحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی16235آشایی با امور دارائی و مالیاتیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3143فروشگاهسپاهان شهر12 نفر فروشنده لوازم آرایشی خانم دیپلم / فوق دیپلممهم نیستزنمجردشیفت 9 تا 16/30 یا 16/30تا 23035روزهای تعطیل باز است1300+ پورسانتداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3142سی سنتر سپاهان شهرسوپروایزرحراست دیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسمهم نیستمردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي 8 تا 16 ؛ 16 تا 24؛ 24 تا 8 صبح135مسلط به زبان انگلیسی وتوانائی مدیریت بر نگهبانانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3141كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد5 نفر دیپلم یا فوق دیپلم عمراندیپلم / فوق دیپلمعمرانمردمهم نیست7الی 14135نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3140موسسه حقوقیشهرک صنعتی محمود آبادکارمند اداری (خانم )فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمهم نیست8 تا 14/30135نداردقانون كارطبق میزان کارکردداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3139دفتر كارخ توحید میانی کارشناس حقوقلیسانسحقوقمهم نیستمهم نیست8الی 16035انجام امور مشاوره اعم ارحضوری / غیر حضوریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3138كارگاهمیدان امامحسابدار خانم پاره وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی13135نیاز به تسلط کامل به حسابداری نداردقانون كاربراساس ساعت موظف کار براساس ساعت موظف کاربیمه می شودنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3137كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردار( دارای لسیانس حسایداری)لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی18135حتما لیسانس حسابداریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۲۱3136كارخانهشهرک صنعتی سگزی10نفرکارگرخط تولید ظروف دیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8 تا 18/30040شرایط تحصیلی ندارد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۹3135دفتر كاراصفهانمترجم زبان عربيلیسانسزبان وادبیات عربیزنمهم نیست۸:۳۰ الی ۵:۳۰040مسلط به زبان عربی و اینترنتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۴3133كارخانهشهرک صنعتی رازی تكنسين مكانيكفوق دیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته145آشنائی به تعمیر قطعات تزریق - ترجیحا ساکن شهرضا - وآشنا به تزریقات - برق صنعتی وتمیر قالبهای تزریق بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۴3131فروشگاهصمدیهکارشناس فروشدیپلم......مردمتاهل8 الی 17040اخذ سفارش از مشتریان وتامین توسط شرکت بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۴3130مجتمع تجاریخ وحیدنگهبان سیکل یا دیپلممهم نیست مرد مهم نیست12 ساعت کار 12 ساعت استراحت235نگهبانی مجتمع تجاری وانجام امور نظافتیک میلیون 300 هزار تومان000
۱۳۹۸/۶/۱۴3129كارخانهشهرک صنعتی جیطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزنمهم نیست8الی 16235تسلط کامل به فتوشاپ وگرافیکقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۴3128كارخانهخ بسیج کارشناس برنامه ريزي ( مهندس صنایع )لیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه در زمینه کنترل کیفیت یا برنامه ریزی تولیدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3127كارگاهبازار میدان امامحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17240تسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3126كارگاهبازار میدان امامحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17240تسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3125دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست9الی 17135ترجیحادر زمینه نساجی اطلاعات داشته باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3124دفتر كارخ پاسدارانکارشناس صنایع دستیلیسانسصنایع دستیزنمهم نیست8/30 تا 16/301350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3123شرکتمیدان انقلابکارمند اداری / دفتری(خانم )لیسانس یا فوق لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزنمهم نیست8/30تا 17/30135داشتن سابقه کاریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3122دفتر كاراصفهانتکنسین معماریفوق دیپلممعماریزنمهم نیست8الی 17135*قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3121دفتر كاراصفهانطراح داخلي صنعتی فوق دیپلم /لیسانسمعماریزنمهم نیست8الی17135*قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3120دفتر كاربزرگمهرکارشناس فروشلیسانسشیمیمردمجرد8-16.30137نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3119دفتر كاراصفهانطراح گرافیک خانم فوق دیپلم / لیسانسگرافیکزنمهم نیست8الی17135*قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3118كارگاهرازیبازرس جوش فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8الی17135*قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3117كارگاهجوزداناپراتور cncدیپلم......مردمهم نیست8الی17335*قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۱۳3116كارگاهجوزدانتراشکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیست8الی14035*قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3115دفتر كارخ قائم مقامحسابدار خانملیسانس حسابداریزنمهم نیست٨:٣٠ الي ١٦:٣٠160اشنا ب نرم افرار حسابداري اساقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3114كارخانهشهرک صنعتی اشترجاننگهبان دیپلم......مردمهم نیست8الی 171400قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3113كارخانهشهرک صنعتی اشترجانانبارداردیپلم / فوق دیپلممرتبط باشغلمردمهم نیست8الی 17135تسلط به نرم افزار انبارداری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3112كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیک خانم (کارشناس كيفي ) لیسانسمکانیکزنمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 2350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3111كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس ایمنی صنعتيفوق دیپلمایمنی صنعتی مردمهم نیست8الی 16/30 پنج شنبه تعطیل 235دوره آموزش عمومی مسئول ایمین وشناسائی خطرات وارزیابی ریسک را گذارنده باشد بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3110كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار خانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 16/30235تسلط به نوآورانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۱۲3109كارخانهشهرک رازیکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمهم نیست8الی 16/30135تسلط به کامپیوتر -وامور اداری وحداقل دوسال کار ترجیحا ساکن سپاهان شهر وبهارستان قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۹3108كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار co2دیپلم......مردمجرد8الی 17135داشتن تجربه کاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۷3107كارگاهچهار باغفروشنده کفش( آقا )دیپلممهم نیستمردمهم نیست8تا 17130حتما سن کارجو 30 سال به پایین باشد قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۶/۷3106کارگاهچهار باغ بالامسئول دفتر آشنا به امور اداری وتایپ لیسانسکامپیوتر / حسابداری / علوم اداریزنمجرد 8 الی 17130داشتن شرایط لازم وحداکثر 30 سال سن / روابط عمومی بالاقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۷3105كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس خوراک دام وطیورلیسانس/ فوق لیسانسکشاورزی/ علوم دامیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن شرایط لازم قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۷3104كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بازرگاني داخلي خانملیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیزنمهم نیست8الی 17235داشتن سابقه کار در زمینه بازرگانی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۷3103كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزنمهم نیست8الی 17135آشنائی به امور اداری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۷3102كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر/ حسابداریزنمهم نیست8 تا 17135آشنا به امور حسابداری واداریقانون كاردارداکثر نقاط مهم شهردارد
۱۳۹۸/۶/۷3100كارگاهچهار باغکارگر ساده 5 نفردیپلم......مردمهم نیست8الی 17030حداکثر سن 30 سال قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۶/۵3099كارگاهشاپور جدیدکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8الی17135-قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3098کارگاهچهارباغانباردار کارگاه کفشدیپلم/ فوق دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 تا 17135مسلط به پارسیانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۶/۴3097كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتزریقکار دیپلمبرق - مکانیکمردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت235ترجحا سان بهارستان - سپاهان شهر ومحدوه شهرک رازیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3096كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار - اعتماد به نفس - آشنا به امور فروش قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3095فروشگاهشاهین شهر واصفهانحسابدار خانم / آقا لیسانسحسابداریهر دومهم نیست8الی 17135حتما لیسانس حسابداری غ آقایان حتما کارت پایان خدمتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3094كارخانهشهرک صنعتی جیجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3093دفتر كارمیدان بزرگمهر کنترل پروژهلیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17335داشتن سابقه کار الزامی استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3092كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیزنمهم نیست8الی 16135داشتن ومهارت وسابقه کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۶/۴3091كارگاهبروان شمالی کارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135آچار بدست وفنی باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3090كارگاهشهرک علمی تحقیقاتیمونتاژکارخانم وآقادیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای هر دومهم نیست8الی 17135سابقه کار فنی داشته باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3089كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابداری انبار ( آقا )لیسانس......مردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار حسابداریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3088كارگاهشهرک صنعتی اشترجانتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی 16235سابقه کاربا دستگاه منوال قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3087كارگاهخ بسیججوشکار co2 وبرقدیپلم / فوق دیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 17235تسلط به هردو مهارت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3086كارگاهخ بسیج برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار وتجربهقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3085كارگاهخ بسیج ورقکار دیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کافی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۳۰3084فروشگاهخ آتشگاه حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار قانون كارداردنداردحق ناهار
۱۳۹۸/۵/۳۰3083كارگاهشهرک علی وتحقیقاتی اصفهان حسابدار نیمه وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمتاهل8 تا 13135تسلط به امور حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3082كارخانهشهرک صنعتی سگزینقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمهم نیستمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3081دفتر كارخ شمس آبادی مدير آموزشلیسانسآموزشمردمهم نیست9 تا 20235آشنا به امور اداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3080دفتر كارخ شمس آبادی مدیر فروشلیسانسبارزگانی مردمهم نیست9 تا 20135آشنا به امور بازاریابی وتبلیغاتیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3079دفتر كارخ شمس آبادی کارشناس امور بین للمل لیسانسروابط بین المللمردمهم نیست9 تا 20135تسلط به زبان وکامپیوتر الرامی است قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3078دفتر كارخ شمس آبادی مسئول نشر وپژوهشلیسانسگرافیکزنمهم نیست9 تا 20135تسلط به کامپیوتر وفتوشاپقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3077دفتر كارخ استانداری طراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزنمهم نیست8الی 16235داشتن سابقه کار مرتبط با شغل الزامی استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3076كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3075كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت135نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3074كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردارفوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 17535مسلط به نرم افزار ن آورانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3073كارخانهشهرک صنعتی سگزیمترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیستمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3072كارخانهشهرک صنعتی سگزیمترجم زبان عربيلیسانسمترجمِی زبان عربمردمهم نیست8الی 17235تسلط به عربی اعم از مکالمه وقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3071كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده تراكتوردیپلم......مردمهم نیست8الی 17235داشتن گواهینامه مهم نیست قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۸3070كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراک دیپلم......مردمهم نیست8الی 17035داشتن گواهی مهم نیستقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۷3069دفتر كاراصفهانحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الی1702525 الی 40بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۷3068فروشگاهخ رباطفروشندهدیپلم......مردمهم نیست9 صبح تا 13 و16 تا 22 032ظاهر آراسته ومرتب ؛ انجام امور تخلیه و اداری وثبت اسناد در سیستم قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3067كارگاهخ جهاد گران حسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 20135آشنا به نرم افزار آسا ؛ ترجحا ساکن امام خمینی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3066كارخانهشهرک صنعتی رازیبرنامه نويس وبلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8الی 17535آشنائی کامل به پایگاه داده - سرور وهمکاران سیستم بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3065دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانس......زنمجرد8 الی 16:30235کارشناس فروش حضوری-مسلط به مذاکره حضوری-توانایی رفتن به ماموریت های خارج از استان-پر انرژی و مسئولیت پذیر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3064كارخانهشهرک صنعتی رازیکارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17335ایزو 14001 و18001 کارکرده باشد حتما ساکن بهرستان یا سپاهان شهربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3063دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمجرد8 الی 16:30235کارمند فروش حضوری-مسلط به مذاکره حضوری-توانایی رفتن به ماموریت های خارج از استان-پر انرژی و مسئولیت پذیر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۶3062دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطهر دومجرد8 الی 16:30235آشنا به مباحث فروش و بازاریابی-مسلط به مذاکره تلفنی-پر انرژی و مسئولیت پذیرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۲3061كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cncدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135آشنا به نرم افزار پاورمیلقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۵/۲۲3060كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی 17130داشتن تجربه کار فنیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۲3059دفتر كارخ پروین مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزنمهم نیست8الی 17135تسلط به کامپیوتر +فتوشاپ + امور اداری + تایپ قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۲3058سايرشهرک سلامت تایپیست / فارسی /لاتیندیپلم / فوق دیپلممهم نیستزنمهم نیست10الی 14135تسلط به تایپ سریعقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲۰3057كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکنترل پروژهلیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کنترل پروژه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۷3056كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتپیستوله کار دیپلم......مردمهم نیست8الی 18135داشتن کارت پایان خدمت - سکونت در محدوده گز - برخوار - شاهین شهر واصفهانبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۱۷3055فروشگاهخ کاشانی پشتيبان سايتلیسانسکامپیوترمهم نیستمجرد8الی 16135توانائی پشتیبانی سایت وتولید محتوا قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۷3054كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمهم نیستمهم نیست8الی 17135توانائی مونتاژ dip- smdقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۷3053كارخانهشهرک صنعتی جیخدماتي شرکتدیپلم......زنمهم نیست8الی 17035توانایئی وعلاقممندی انجام امور خدماتی محیط شرکتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۷3052فروشگاهخ هاتف فروشندهدیپلم......مردمهم نیست8الی 12140داشتن سابقه فروش - دورزو درهفته ساعت کار 8 تا 16قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۴3051دفتر كاراصفهانکارمند اداری ، دفتریلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزنمهم نیست8 الی 4عصر00ترجمه ،مکالمه ،نوشتن زبان انگلیسی عالی باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۴3050دفتر كارخ سجادمهندس الکترونیکلیسانس یا فوق لیسانسبرق والکترونیک مردمهم نیست8الی 17235طراح دیجیتال -آنالوگ وریز پردازه - arm-abr - تسلط به بردهای smdبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۳3049كارگاهاتش نشانیکارمند فروش خانم دیپلمبازرگانیزنمهم نیست8الی14235توافقیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۳3048كارگاهاتش نشانیجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی17240توافقیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱۲3047دفتر كارخمینی شهرکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسشیمیزنمهم نیست8الی 17:30330.قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3046دفتر كارشیخ صدوق شمالیحسابدار خانمفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8الی 16135اضافه کاری با حقوق داردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3045كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادجوشکار co2سیکل یا دیپلم مهم نیستمردمهم نیست8الی 17237داشتن تجربهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3044كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتجوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته235ساعت کارشیفتی استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۹3043كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمونتاژکاردیپلم فنیدیپلم فنی مردمهم نیست8الی18135داشتن دیپلم فنی ویک سال سابقهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۹3042كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتراننده لیفتراکدیپلم فنیفنی وحرفه ای مردمهم نیست8الی 17335داشتن مدرک فنی وگواهینامهبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۹3041كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتاپراتور cncفوق دیپلم مکانیک......مردمهم نیست8الی 18335حرفه ای وحداقل سه سال سابقه کار با مدرک فوق دیپلم فنی وتسلط به نرم افزار پاور میلبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۹3040سايردرچهمکانیک خودرو سبکدیپلم / فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8الی 18135داشتن تجربه در اولویت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3039دفتر كاردرچهانباردارفوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 18135داشتن سابقه انبار داری در نمایندگیه در اولویت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3038نمایندگی خودرودرچهکارشناس فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 18135داشتن تجربه کاری د راولویت است ترجیحا ساکن محدوده درچه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3037فروشگاهدروازه تهرانتحصيلدار( کار پرداز)دیپلم......مردمهم نیست9الی 13 و17تا 20135داشتن مور سیکلت وگواهینامه جهت وصول مطالبات وتحویل اجناس به مشتریانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3036دفتر كارخ اتشگاهراننده ایسوزو دیپلم......مردمهم نیست7الی 14135سپردن چک یا سفته 30 تا 50 میلیون + داشتن ضامن معتبر کارمند یا کاسب + گواهینامه وکارت سلامت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3035دفتر كارپروین -شیخ طوسیخدماتي / امور نظافت شرکت خانم دیپلم......زنمهم نیست8الی13 و 16.30الی20.3000با ظاهری مناسب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3034كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر ريسندگي 10 نفردیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت135داشتن مدرک دیپلم قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3033كارخانهشهرک صنعتی جیانباردارلیسانس......مردمهم نیست8الی 17135داشن سابقه کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3032كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه کافی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۹3031كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس بازرگاني داخلي خانملیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 17135آشنا به انگلیسی وتسلط به کامپیوترقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۷3030كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8 الی 17240مسلط به کامپیوتر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۷3029كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمهم نیست8 الی 17140مسلط به نقشه کشی صنعتی و ترجیحا آشنا به تراشکاری یا فرزکاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۷3028كارگاهاستان اصفهانراننده پایه 2دیپلم......مردمتاهل8الی 16232استخدام راننده با وانت (پراید، آریسان، مزدا) که اتاق عقب محفوظ باشد - هزینه خودرو جدا پرداخت می شودبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۷3027كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 17335داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۷3026كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمکانیک صنعتیفوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 335داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۷3023دفتر كارپل شهرستانکارمند اداری آشنا به حسابداریفوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زنمهم نیست8الی 17235کارند دفتری آشنا به حسابدار وپیگیر امور اداری شهرداری -قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۷3022كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد حسابدارخانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17235حتما مسلط به پارسیان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۶3021كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر انبارو تسلط به رانندگی لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه انبار داری و لیفتراک قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۶3020كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلمفنی وحرفه ای مردمتاهل8الی 17135حتما متاهل - 35 سال سن - داشتن کارت پایان خدمت- حتما ساکن خ امام خمینی یا شاهین شهر قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۵/۳3018دفتر كاربرنامه نویسیپشتيبان نرم افزارلیسانسکامپیوترمردمجرد7:30 الی 19030دارای مزایابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۵/۲3017كارخانهدولت ابادکارمند فروشلیسانسبازرگانیهر دومهم نیست8تا5135نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۵/۱3016دفتر كارخیابان امام خمینیکارشناس فروشلیسانس......مهم نیستمهم نیستاداره کار240اداره کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۳۱3015دفتر كارهشت بهشتبرنامه نویس لیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17000قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۳۱3014كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای.مردمهم نیست8الی 17335داشتن سابقه کار الزامی استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۳۰3013كارخانهشهرک صنعتی برق الکترونیک خمینی شهرکارشناس کنترل پروژهلیسانسصنایعمردمهم نیست7/45 تا 16/45140داشتن سابقه کار در زمینه کنترل پروژهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۳۰3012كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فني 10 نفردیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست7/40تا 16/30030داشتن مدرک فنی + کارت پایان خدمت +قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۹3011كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ماهر کارتن سازیدیپلم / فوق دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135ترجحا ساکن خوراسگان باشند جهت استفاده از سرویسقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۹3010فروشگاهخ باباگلیفروشندهسیکل یا دیپلم مهم نیستمردمهم نیست8الی 17140داشتن خودرو شخصی اعم از سواری یا وانت جهت توزیع روغن صنعتی به مشتریان ثابت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۹3009كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیست8الی 17035ترجحا ساکن خ امام خمینیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۷3008دفتر كارخ امام خمینی کارشناس خرید خارجيلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8الی 16/30235تسلط به زبان الزامی استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۷3007دفتر كارخ امام خمینی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانی - عمران - معماری و..مهم نیستمهم نیست8الی 16/30235فارغ التحصیل در یکی از رشته های مدیریت بازرگانی - عمران - معماری _mbaقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۷3006دفتر كارخ اما خمینی حسابدار خانم / آقافوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 16/30 پنج شنبه تعطیل 135تسلط به کلیه امور حسابداری ارزش افزوده - مالیات و... ونرم افزازر آسا وآرابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۷3005كارخانهچمران - خ اشراقحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیستپاره وقت135تسلط به نو آورانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۶3004دفتر كارخ شمس ابادی دونفرحسابدار خانم مسلط به پاسیانفوق دیپلم /لیسانسحسابداری زنمهم نیست8الی 16235تسلط به کلیه امور حسباداری - ارزش افزوده - مالیات - خزانه داری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۶3003كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادحسابدارخانم لیسانسترجیحا فارغ لتحصل مواد و متالورژیزنمهم نیست8الی 16/30134ترجیحا فارغ التحصیل رشته مواد ومتالورژیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۴/۲۶3002دفتر كارخ کاوه مراقب بیمار/ سالمند دیپلم......مهم نیستمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت135دارای بیمه مسئولیت -1تا 1/5 میلیونداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۶3001كارخانهشهرک صنعتی برق الکترونیک خمینی شهرکارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی 16/30135تسلط بخه جوشکاری ونقشه خوانی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۶3000كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتانتظامات کارخانهدیپلم......مردمهم نیست24 ساعت کار 24 ساعت استراحت135داشتن پایان خدمت - عدم اعتیاد - داشتن دیپلم قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۲۵2999كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست8الی /16/30134داشتن مدرک فنی وحرفه ایقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۳2998كارخانه40 کیلومتری یاصفهانمهندس برق - کنترل لیسانس یا فوق لیسانسبرقمردمهم نیست8الی 17235حتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی باشد بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۲۳2997كارگاهخ طالقانی تكنسين الكترونيك دیپلمالكترونیکزنمجرد9تا 13 و 5تا 20130مجرد + داشتن مدرک الکترونیکقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۳2996كارخانهخ بسیج مهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17335مسلط به نقشه کشی با اینوینتورقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۳2995كارخانهخ بسیج انبارداردیپلم / فوق دیپلمحسابداری/ بازرگانی و..مردمهم نیست8الی 17235تسلط به انبارداری با سیستم + حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲۱2994كارخانهاصفهانتكنسين برقلیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 17030دانش آموخته دانشگاه های معتبر دولتیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۱۹2993كارخانهاشترجانمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست7-4145پاره وقتبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۹2992كارخانهریخته گری کارشناس كنترل كيفيتلیسانسمدیریت تکنولوژیمهم نیستمهم نیست7-4145تو زمینه ریخته گری اشنایی داشته باشد بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۷2991كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الی 17135تسلط کامل به کلیه امور حسابداری با نرم افزار پارسیان : امور بیمه ؛ ارزش افزوده ؛ مالیات ودارائی و..بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۷2990كارخانهشهرک صنعتی سگزیتزریقکار سیکل یا دیپلم ......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت135ترجحا جهت استفاده از سرویس ساکن محدود خ جی وخوراسگان قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۷2989كارگاهشهرک صنعتی سجزیکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 7صبح تا 7 شب وبلاعکس135کار جویان ترجیحا ساکن محدوده جی وخوراسگان باشند قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۷2988سايرچهار باغ بالا پشتيبان كارتخوانفوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر/ علوم کامپیوترمردمهم نیست8الی 17035علاقمندی به پشتیبانیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2987فروشگاهگلزارجنوبیکارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8 تا 22135توانائی بدنی جهت حمل وچیدمان کالا د رقفسه هاقانون كار+ اضافه کارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2986كارخانهدولت آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمهم نیستروزکار026سلامت جسمانی کامل- عدم سو پیشینه قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2985شرکت تولید نرم افزارخ شیخ صفاییبرنامه نویس تحت وب لیسانس یا فوق لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 تا 17135سلامت جسمانی کامل وتسلط به php- پایگاه داده - توسعه مدیر محتوا -جملا - قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2984دفترکارشرکتدخ بعثتمهندس کامپوتر نرم افزار آقا لیسانس کامپیوترمردمهم نیست8 تا 14130سلامت جسمانی کامل نداشتن سوئ پیشینهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2983كارخانهدولت آبادکارگر سادهدیپلم / فوق دیپلممکانیک ؛ برق مردمهم نیست6 تا 14- 14 تا 22- و22 تا 6 صبح دورزو استراحت026سلامت جسمانی کامل وداشتن پایان خدمت قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۱۶2982كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهان حسابدار خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 تا 18035سلامت جسمانی کامل ؛ وتسلط به کلیه امور حسابدار بجز مالیات قانون كاردارددارد0
۱۳۹۸/۴/۱۵2981كارخانهصنعتیتراشکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیست06:30 تا 18:00235اضافه کار دادردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۱2980دفتر كارخمینی شهرکارشناس فروشلیسانسمهندسی شیمی مهم نیستمهم نیست8الی 17:30540روابط عمومی بالا-آشنایی کامل با ICDL- اشنایی با شبکه های اجتماعیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۰2979كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادراننده لیفتراک تسلط به انبار داریدیپلم......مردمهم نیست8الی 17140داشتن گواهی نامه رانندگی و انجام امور انبارداریتوافقی داردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۰2978كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ساده{چیدمان سنگ تزئینی)دیپلم......هر دومتاهل8الی 19132چیدن مان سنگ های تزئینی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۰2977كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركت فوق دیپلمعلوم کامپیوتر , کامپیوتر و....زنمجرد8الی 17132تسلط به امور اداری واپراتوری کامپیوتر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱۰2976كارخانهشهرک صنعتی جیپیستوله کار( نقاش صنعتی ) دیپلم......مردمهم نیست8الی 18340نقاش صنعتی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۶2975كارخانهشهرک صنعتی رازی برق صنعتی دیپلم / فوق دیپلمبرق صنعتی مردمجرد8الی 17 135شناخت از برق سه فاز - مجرد - عدم اعتیاد به سیگار وسلامت جسمیقانون كارصفه - فلاورجان سه راه سیمیندارددارد
۱۳۹۸/۴/۶2974كارخانهشهرک صنعتی نجف آّباد-کارشناس ایمینی صنعتیلیسانسبهداشت حرفه ایمهم نیستمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 235داشتن سابقه کار در اولویت استخدام است قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۶2973كارخانهشهرک صنعتی نجف آّباد-نقشه کش صنعتی لیسانس یا فوق لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیمردمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 235تسلط به نرم افزار سالید ورد؛ کتیا و...قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۵2970كارخانهشهرک صنعتی نجف آبادکارشناس بازرگاني خارجيلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 235آشنا به امور صادرات و مسلط به زبان قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۵2969كارگاهفلکه دانشگاه صنعتی کارگر آبکاری فلزات 5 نفر دیپلم......مردمهم نیست8الی 17140ترجیحا ساکن محدوده خ امام خمینی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۵2968كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس كنترل كيفيتلیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8الی 17235حتما گرایش پلیمر ودارای تجره کنترل کیفی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۴/۵2967كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تا13235داشتن تجربه کاری مرتبط قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۵2966كارخانهشهرک صنعتی نجف آبادتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی 16235آشنا به برنامه نویسی وزیمنس وپاورمیل قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۵2965كارخانهشهرک صنعتی نجف ابادخدماتي وآبدار چی کارخانهدیپلم......مردمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 1350قانون كاردارداز پل چمران به نجف آبادندارد
۱۳۹۸/۴/۴2964كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتسرایدارونگهبانی شرکت ( بازنشسته )دیپلم......مردمهم نیست8الی 17150حتما بازنشسته باشد1500000نداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۴2963كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135تسلط وتجربه کافی داشته باشد بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۴2962كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردمهم نیست8الی 17135مسلط به تعمیر سیستمهای هیدرولیکی وجکهابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۴2961كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتحسابدار خانم مسلط به پاسیانفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135تسلط به نرم افزار پارسیان کلیه امور حسابدار ی- معاملات فصلی - ارزش افزوده و...بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۴2960كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس كنترل كيفيتلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8-17235آشنایی به مفاهیم ایزوقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۴2959كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای هر دومهم نیست8-17235دو سال سابقه کار تتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲2957كارگاهخمینی شهر - میدان صنعتبرشكار فلزاتدیپلمفنی وحرفه ای و..مردمهم نیست8الی 17235برشکار cnc وهوا برش وجوشکاری تسلط داشته باشد وترجیحا ساکن محدوده قائمیه وسه راه سیمین وخ کشاورز باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲2956دفتر كارخ پروین تكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي دیپلمتاسیساتمردمهم نیست8الی 17240توانائی سرویس انواع وسایل سرمایشی وگرمایشی ( پکیج - کولر آبی یا گازی -اسپیلت و..)را داشته بشدبالاتر از قانون كاریا درصدیداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۲2955كارخانهخ امام خمینی تعمیر كار الکتروموتوردیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست8الی 17 پنجشنبه تا 13135داشتن تجربه کار در زمینه تعمیر انواع الکتروموتورها وشناورها وسیم پیچی الزامی اسبالاتر از قانون کارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2954كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارآقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17535تسلط به کلیه امور حسابداری ومالیاتی وپارسیان بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2953كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهان10 نفر کارگر سادهدیپلممهم نیست مردمهم نیست8الی 17135جهت استفاده از سرویس حتما ساکن محدوده شمال اصفهان خیابان چمران باشد( خ کاوه - ملک شهر و.. قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2952دفتر كارخ مفتح حسابدار مسلط به پارسیان فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست9لی 19135تسلط به حسابداری ونرم افزار پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2951دفتر كارخ مفتح کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسحقوق و...مردمهم نیست9الی 19135ترجیحا آشنا به امور انبارداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2950كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس مواد ومتالورژی لیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست8 ال16/0 پنچشنبه تعطیل335داشتن حداقل سه سال سابقه کار در زمینه ریخته گری الزامی - ترجیحا سکن محدوده خ کشاورز- سه راه سیمن - دروازه شیرازبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2949فروشگاهمیدان امام فروشندهدیپلم......مردمهم نیست8تا 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۴/۱2948فروشگاهخ کاوهفروشنده آقا دیپلم......مردمهم نیست9تا 16/30 یا 16/30تا 23135ساعت کار نوبت کاری / انتخاب یکی از دو تایمقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۳۰2947دفتر كاراصفهانتكنسين الكترونيك لیسانسالكترونیکمهم نیستمهم نیست9 الی 600آشنا با زبان برنامه نویسی C و نرم افزار Code Vision ، و پروگرام کردن میکروهای AVRقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۳۰2946دفتر كاراصفهانتكنسين الكترونيك لیسانسالكترونیکمهم نیستمهم نیست9 الی 600آشنایی با نرم افزارهای Altium , Protel و طراحیPCB مدارهای چاپیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۳۰2945دفتر كاراصفهانبرنامه نویس لیسانسمهندسی کامپیوترمهم نیستمهم نیست9 الی 600پردازش تصویر آشنا به با matlab و open CVقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۳۰2944دفتر كاراصفهانبرنامه نویس لیسانسمهندسی کامپیوترمهم نیستمهم نیست9 الی 600آشنایی به زبان های برنامه نویسی ++C# , C , Cقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۹2943كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فنیدیپلم......مردمهم نیست8الی 17130داشتن سابقه کار فنی وترجیحا اشتغال در واحدهای تولیدی فوم وابر اسفنجیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۹2942كارخانهشهرک صنعتی مبارکهلمینت کار دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن آشنائئ به لمینت و سابقه کار در واحدهای تولیدی داشتن سابقه کار در تولید ظروف یکبار مصرف قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2941كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادبرشكارسنگ دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن قدرت بدنی جهت برش سنگقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2940فروشگاهخ احمد آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست9الی19135تسلط به حسابدار ی خرید وفروش قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2939كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیربرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 17135آشنائی با برنامه نویس cnc وتابلوی برق قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2938كارخانهشهرک صعتی جیاپراتور تولیدفوق دیپلمکامپیوترمردمهم نیست8الی 17135جهت کار بسته بندی ودستگاه نخقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2937دفتر كارمیدان امام علی مدیر روابط عمومیلیسانسروابط عمومی مردمهم نیست8الی 173300قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2936دفتر كارمیدان امام علی حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8تا 17230تسلط به ÷ارسیان کلیه امور مالیاتی وارزش افزوده و... قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۸2935دفتر كارمیدان امام علی مدير فنيلیسانسمکانیکمردمهم نیست9 الی 17140شرایط خاصی نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2934كارگاهشهرک صنعتی دولت ابادقالب ساز صنعتی - پلاستیكدیپلمطراحی صنعتیمهم نیستمهم نیست8الی 17130نداردقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2933كارگاهشهرک صنعتی دولت ابادقالب ساز صنعتی - پلاستیكدیپلمطراحی صنعتیمهم نیستمهم نیست8الی 17130نداردقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2932دفتر كارخیابان شمس آبادیاپراتور فروش لیسانس......زنمجرد8الی 5 130روابط عمومی خوب آشنا به کامپیوتر واینترنتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2931دفتر كارمیدان عتیقطراح گرافیک اقا دیپلم / فوق دیپلمگرافیکمردمهم نیست9 الی 17135تسلط کامل به طراحی گرافیکقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2930دفتر كاررباط اولکارمند اداری ، دفتری خانم فوق دیپلم /لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زنمهم نیست9 تا 14135آشنا به کامپیوتر وامور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2929كارگاهخ عبد الرزاقکارگر طلا سازيدیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسمهم نیستمردمهم نیست8الی 18035داشتن انگیزه کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2927دفتر كارخ میر کارشناس بازرگاني خارجي/ برقلیسانس یا فوق لیسانسمدیریت بازرگانی ویا برق مردمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل 135تسلط به زبان ؛داشتن سابقه کار ؛بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۶2926دفتر كارشیخ صدوق جنوبیکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..مهم نیستمهم نیست8الی 16135اشنائی با امور اداری وپذیرش ماموریت خارج از استان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۳2925كارگاهاصفهانحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17533ندارمقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۲2924كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ساده آجر نسوزدیپلم......مردمجرد8الی 17130علاقه مند به در زمینه پرس وبسته بندی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۲2923كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8الی 17135حتماگرایش شیمی پلیمر باشد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۱2922كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارگرفنیدیپلمفنی وحرفه ای و..مردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته بصورت هفتگی130داشتن پایان خدمت - عدم معافیت پزشکی - قبولی در طب صنعتی - توانائییهای فنی وحرفه ای قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲۱2921كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم کامیبوتر - علوم اداری ورشته های مرتبط زنمهم نیست8الی 17125داشتن تسلط به امور اداری - کامپیوتر - ورود - اکسل - پاور پوینت و روابط عمومی خوبقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۲۱2920كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمردمهم نیست8الی 16135داشتن سابقه فروش لوازم خانگیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۲۰2919كارگاهمبارکهکارگر مرغداریدیپلم......مردمتاهلشبانه روزی 045کارگر جهت مرغداری به صورت شبانه روزی با جای خواب وغذاقانون كارنداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۸2917كارخانهشهرک صنعتی سجزیمكانیك صنعتیفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 16:301354 نفر مکانیک حرفه ای جهت ریخته گریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۸2916كارخانهشهرک صنعتی سجزیبرقکار صنعتی فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 16:30135نیروی برقکار حرفه ای جهت کوره القایی در ریخته گریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۸2915دفتر كارخ احمد آبادکارمند اداری ، دفتریلیسانس یا فوق لیسانسمترجم زبان روسی / عربی / ترکیزنمهم نیست8الی 17135حتما مسلط به یکی از زبانهای مورد نیاز قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2914كارخانهکیلومتر 2 جاده نجف آباد مهندس مکانیک جامداتلیسانسمکانیکمردمهم نیست7تا 14/30135جهت اپراتور دستگاه قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2913كارخانهکیلومتر 2 جاده نجف آباد مهندس مکانیک سیالاتلیسانسمکانیکمردمهم نیست 7تا 14/30135جهت اپراتور دستگاهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2912دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس توليد محتوالیسانسکامپیوترهر دومهم نیست8 الی 17135کارشناس و کارآموز دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا : علاقه به شبکه‌های اجتماعی و تسلط به زبان انگلیسی؛ ترجیحا آشنا با مفاهیم برندینگ و بازاریابیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2911كارخانهشهرک صنعتی اشترجانریخته گردیپلمساخت و توليدمردمهم نیست7 الی 17135دارای سابقه کار با دستگاه دایکست قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2910كارخانهشهرک صنعتی اشترجانفرزکار دیپلممکانیکمردمهم نیست7 الی 17135مسلط به کار با دستگاه فرز و فرز Cnc قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2909كارخانهشهرک صنعتی اشترجانتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست7 الی 17135 آقا، دارای سابقه در حوزه تعمیرات برق، ترجیحا دارای سابقه کار در زمینه تاسیسات و جوشکاریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2908كارخانهشهرک صنعتی اشترجاننقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکمردمهم نیست7 الی 17135نقشه کش صنعتی: آقا، دارای سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2907دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیمدير پروژهلیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 17135کارآموز برق الکترونیک: آقا، مسلط به سیستمهای کنترلی و هوشمندقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2906دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیمعمارلیسانسمعماریهر دومهم نیست8 الی 17135کارآموز معماری یا طراحی شهری: علاقه مند به طراحی نورپردازیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2905دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیبرنامه نویس لیسانسکامپیوترهر دومهم نیست8 الی 17135کارشناس CRM : کارشناسی یا کارشناسی ارشد صنایع و IT، آشنا با زبانهای برنامه نویسی، وب و فرآیند CRMبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2904دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیطراح گرافیک لیسانسگرافیکمهم نیستمهم نیست8 الی 17135مسلط به نرم افزارهای گرافیکیبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2903دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس فروشلیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 171355- کارشناس پروژه: کارشناسی یا کارشناسی ارشد برق و مسلط به زبان انگلیسیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2902كارخانهشهرک صنعتی اشترجانحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریهر دومهم نیست8 الی 17135دارای سابقه کار در حوزه حسابداری صنعتی و بهای تمام شده بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2901دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس صادراتلیسانسبرقهر دومهم نیست8 الی 17135کارشناسی مهندسی برق یا MBA ، مسلط به زبان انگلیسی؛ ترجیحا دارای سابقه کار در حوزه صادراتبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۳2900دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمدیریت بازرگانیهر دومهم نیست8 الی 17135تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با امور گمرکی و وارداتبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۲2899كارخانهدولت ابادکارمند اداری ، دفتریلیسانس کامپیوتر / علوم اداری / ,..مرتبط باشغلزنمهم نیست8الی17:30335 ضریب هوشی بالا وترجیحا ساکن دولت آباد - محدوده چمران - آل محمد وبعثت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۱۲2898كارگاهچهارراه شریفحسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیستمجرد8الی 16135حتما با نرم افزار سپیدار اشنا باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2897دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس تحقيقات بازارلیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 17135روابط عمومی بالا و دارای سابقه کار در حوزه فروش و بازاریابیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2896دفتر كارخ وحید فروشندگی اینترنتی مبل دیپلم / فوق دیپلم......زنمهم نیست9الی 17135تسلط به اینترنت - نداشتن لهجه - کاربا کامپیوتر- خوش بیان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2895كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مدیر برنامه ريزي تولید لیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه مدیر برنامه ریز تولیدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2894فروشگاهخ کهندژ حسابدارنیمه وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 تا 12135تسلط به ارزش افزوده - مالیات - جهت چهار ساعت کارطبق قانون کار داردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2893كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولید لوله دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135جهت مونتاژ قطعات پی وسی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱۱2892كارگاهفلکه دانشگاه صنعتی جوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی 17- پنج شنبه تا 12235تسلط به منوتاژ هم داشته باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۸2891كارخانهشهرک صنعتی رازی مهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست3 شیفت438با تجربهقانون كارداردداردهزینه ناهار
۱۳۹۸/۳/۸2890كارخانهشهرک صنعتی رازی حسابدار صنعتیلیسانسحسابداریهر دومهم نیست07.40-16 به غیر از پنجشنبه237آشنایی به حسابداری صنعتی و انبار و اموالقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۸2889كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مونتاژکارخانم دیپلمبرق / فنی زنمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه کار درواحدهای تولیدی الزامی استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۸2888كارخانهانتهای زینبیهحسابدار فوق دیپلمحسابداریمردمتاهل8الی 17235داشتن تجربه قابل قبولقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۷2887كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنگهبان / انتظامات کارخانهدیپلم......مردمتاهلشیفتی - گردشی 24 ساعت140داشتن سابقه کار متناسب ؛ پایان خدمت ؛ منظم و خوش برخوردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۷2886كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلمتراشکاریمردمتاهل1140داشتن سابقه کار متناسب در تراشکاری کاسه چرخ کامیون پایان خدمتبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۷2885كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارگر ريخته گريدیپلممواد و متالورژیمردمتاهل8 الی 17140داشتن تجربه کاری متناسب با نشاط عدم اعتیاد به هرگونه دخانیات و مواد مخدر پایان خدمت نه هر نوع معافیت باهوش و یادگیری مناسب اهل کار و منظمبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۷2884كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکوره باندیپلممواد و متالورژیمردمتاهلشیفتی140داشتتن سابقه کار متناسب بانشاط یادگیری و هوش مناسب پایان خدمت نه انواع معافیت اهل کار و تلاشبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۵2883كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار/ بویرینگ کار / فرزکار دیپلم / فوق دیپلمدیپلم فنی مردمهم نیست7/30 تا 18/30335داشتن سابقه کار 3 تا 4 سال الزامی استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲2882دفترشرکتمیدان احمد آبادراننده ایسوزو دیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 16135چک 50 میلیون + سفته 50میلیون به امضای ضامن کارمند جهت تحویل خودرو لازم است قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۳/۲2881كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان / انتظامات کارخانهدیپلم......مردمهم نیست7شب تا 7 صبح140باز نشسته یا غیر بازنشسته فرق ندارد یک میلیون وپانصدداردداردندارد
۱۳۹۸/۳/۱2880كارخانهنرسیده به ذوب آهنمهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 16335داشتن سه سال سابقه + تسلط به نقشه کشی تخصصی ونرم افزارهای مرتبطتوافقیدارداکثر نقاط مهم شهر به کارخانهدارد
۱۳۹۸/۳/۱2879كارخانهنرسیده به ذوب آهنمهندس برق قدرتلیسانسبرق - قدرت مردمهم نیست8الی 16435داشتن سابقه کار وتسلط به نرم افزار های تخصصی توافقی دارداکثر نقاط مهم شهر به کارخانهدارد
۱۳۹۸/۳/۱2878دفتر كارخ شیخ صدوق جنوبی کارشناس بازرگاني داخليلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 16235تسلط به زبان و آشنا به امور بازرگانی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۳/۱2877دفترشرکتخ شیخ صدوق جنوبی حسابدارخانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 16135تسلط به امور حسابداری - ورد واکسلقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۲/۳۱2876كارخانهاصفهانمكانیك صنعتیدیپلم......مردمهم نیست8الی17535سابقه کار در کارخانه اجرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۳۱2875دفتر كارخ نیکبخت کارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم /لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زنمجرد8الی 17135انجام امور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۳۱2874كارخانهدولت آبادفرزکار دیپلم......مردمهم نیست7.30 الی 18135اضافه کاری دارد ، شیفت دارد و کار در روزهای تعطیل بنا به درخواست کارفرماقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۳۱2873كارخانهدولت آباداپراتور cncدیپلم......مردمهم نیست7.30 الی 18135اضافه کاری و شیفت ؛کار در روزهای تعطیل به درخواست کارفرماقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۳۰2872دفتر كارمیدان انقلابکارشناس بيمهدیپلم......زنمهم نیست8-16.30235صدور بیمه اموال ،اتومبیل ( ثالث و بدنه ) مسئولیت ، آتش سوزی ، باربری و غیره ، روابط عمومی بالا ، اینترنت ، آفیس ، حداقل دو سال سابقه کارمرتبط قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۹2870دفتر كاراستان اصفهانبازاریاب دستگاه کارت خواندیپلم......هر دومهم نیست8:30 الی 18:300480بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۶2869كارخانهبعد از پاسگاه سگزیحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17235تسلط کامل به کلیه امور حسابداری شامل حقوق ودستمزد - بهای تمام شده کالا- انبار گردانی بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۶2868كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانس یا فوق لیسانسآمارزنمهم نیست8الی 17135تسلط به زبان انگلیسی وفرانسهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۶2867كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرمدیر كنترل كیفیت ( مهندس مکانیک )لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه کنترل کیفیت بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۶2866كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135تسلط به پارسیان یا نوآورانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۶2865كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید دیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی17/30135داشتن سابقه کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۴2864كارخانهشهرک صنعتی رازی2 نفرمکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای و..مردمهم نیست8الی 17232داشتن 3 سال سابقه کارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۴2863كارخانهشهرک صنعتی سگزی3 نفر تزریقکاردیپلممهم نیستمردمهم نیستشیفت گردشی 8 ساعته235حتما دیپلم وسابقه کار داشته باشد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۳2862كارگاهشاهپور جدیدجوشکار co2دیپلمجوشکاریمردمهم نیست8 الی 17120مسلط در جوشکاری و آبندیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۳2861كارخانهشهرک صنعتی جیانباردارآشنا با ابزارالات صنتعیدیپلم / فوق دیپلممرتبط باشغلمردمهم نیست8الی 17135تسلط به انبار داری با سیستم وآشنا به قطعات صنعتیبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۲/۲۳2860كارگاهخ بسیج کارگر سادهدیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 17035جهت تولید قطعات لاستیکی واورینگقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۳2859شرکتنظر غربیحسابدار ارشد خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135تسلط کامل به امور حسابداری ، گزارش فصلی ؛ حقوق ودستمزد مالیات ودارائی بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۳2858دفتر كارخ میرمنشي مرکز سلامتفوق دیپلم......زنمهم نیست8الی 16030آشنابه اصطلاحات پزشکیحقوق ثابت +پورسانت داردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۳2857دفتر كاربزرگمهرکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیستمجرد9-17133سابقه فروش تلفنی داشته باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۲2856كارخانهشهرک صنعتی نجف آباد 2اپراتور، تراشکار cncدیپلم......مردمهم نیست8445به برنامه نویسی cnc تسلط داشته باشدقانون كاردارداز فلاورجان-فولادشهرندارد
۱۳۹۸/۲/۲۱2855كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمدیر تولیدلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست8الی 17235داشتن سابقه کار در کارگاه تولید وسرپرستی بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۱2854دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادکارمند اداری (خانم )فوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زنمهم نیست8الی 17135تسلط به کامپیوتر جهت ثبت بارنامه وترجحا ساکن خ بعثت ودولت آبادیک میلیونداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲۱2853كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان دیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت335حتما سابقه نگهبانی در شرکتها را داشته باشد قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۲/۱۸2852كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهانحسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 18135تسلط به پارسیان وترجیحا ساکن شاهین شهرقانون كارداردسه راه ملک شهر - شاهین شهرندارد
۱۳۹۸/۲/۱۸2850كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کاریقانون كارداردسه راه ملک شهرندارد
۱۳۹۸/۲/۱۸2849كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16135آشنابه ارزش افزوده ومالیات بالاتر از قانون کاردارد سه راه ملک شهرندارد
۱۳۹۸/۲/۱۷2847كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم /سیکلمهم نیستمردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت032یک هفته 8صبح تا 8 شب - یک هفته 8شب تا 8 صبحقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۷2846كارخانهشهرک صنعتی سگزیجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کاریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۷2845كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت10 نفرمونتاژکارخانمدیپلم......زنمجرد8الی 16032حتما مجرد وساکن اطراف خ امام خمینی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۶2844كارخانهشهرک صنعتی سگزیمونتاژکاردیپلم......مردمهم نیست8الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۶2843دفتر كارخ هشت بهشت غربیبرنامه نویس حرفه ای لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8الی 16135تسلط به برنامه نویسی سی شارپ و تحت وبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۶2842فروشگاهخ گلستان کارمند اداریفوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زنمجرد8الی 16135حتما مجرد وآشنا به امور اداری وحسابداردر حد متوسط قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۵2841دفتر كاررباط سوم کارمند اداریفوق دیپلم / لیسانسمهم نیستزنمجرد8الی 14135آشنا به امور اداری وثبت فاکتور وسندقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۵2840دفتر کاررباط سوم بازار ياب مواد غذاييدیپلم......مردمهم نیست8الی 17140توانائی بازار یابی وفروش مواد غذائی قانون كار+ پوسانتداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۵2839كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنقاش صنعتی دیپلمنقاشیمردمهم نیست7.30الی15.30240نقاش ماهر به رنگ آمیزی دستگاه های صنعتیبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۲/۱۵2838كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلم......مردمهم نیست7.30الی15.30240سن و مدرک مهم نیست تجربه برای شرکت مهم می باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۲/۱۴2835فروشگاهخ غرضی حسابدار خانم / آقا فوق دیپلمحسابداریمهم نیستمجرد9 تا 13 و 3 تا 9شب135مسلط به پارسیان ودفتر نویسی وترجیحا ساکن خ کاوه -غرضی وشهرک میلادقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۴2834كارگاهخ بسیج حسابدار ارشد خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمجرد / بدون فرزند9الی 16335تسلط به امور دارائی - مالیات - تامین اجتماع - وکلیه امور حسابداری بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۲2833كارگاهشهرک علمی تحقیقاتیقالب ساز صنعتی - فلزات لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 17235تسلط کامل به نقشه کش صنعتیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۲2832دفتر كارخ نظر شرقیکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطهر دومهم نیست8الی 17135روابط عمومی بالا وداشتن سابقه فروشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۱2831كارخانهشهرک صنعتی جیمدیربرنامه ریزی تولیدلیسانسصنایعمردمهم نیست8الی 16134تسلط به افیس+ اکسل قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۲/۱۰2830كارخانهخ رزمندگانراننده نیسان با خودروی یخچال داردیپلم......مردمهم نیست4 صبح تا 12 ظهر040دارای خودروی نیسان یخچال دار جهت پخش محصولات لبنی در سطح شهر-داشتن ضامن کارمند - ضمانت 20تا 30 میلیون لازم است درصدی ( حدود 2 تا 5 میلیون)داردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۱۰2828دفتر كارخ هزار جریبکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8/30 تا 16/30135تسلط به زبان - ثبت سفارش گمرک و..بالاتر از قانون كارداردنداردصبحانه
۱۳۹۸/۲/۹2827دفتر كارشهرک امیرکبیرمرتبط با رشته / مهارتلیسانسبازرگانیزنمجرد8:30-16:30030مسلط به نرم اقزار های اداری (آفیس) قابلیت ارتباط خوب با مشتریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۹2826نمایندگی خودروخ ارتشکارمند فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 13 و15/30تا 18/30135داشتن تجربه فروش خودروقانون كار+ پورسانتداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۷2825فروشگاهخ کمال اسماعیل کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 17140داشتن وسیله نقلیه الزامی قانون كار+ هزینه خودروداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۷2824فروشگاهخ کمال اسماعیل کارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه فروش وروابط عمومی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۷2823كارخانهشهرستان خمین مهندس شيمي خانم / آقا لیسانسشیمیهر دومهم نیست8540منظم-دقیق -با حضور در کارخانه مشکل نداشته باشد - بیمه و مزایا و پاداش بالاتر از قانون كار+پاداشدارددارددارد
۱۳۹۸/۲/۵2822دفتر كارخ فروغیحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الی 17140تسلط به نو آورانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۵2821دفتر كارخ فروغیجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135تسلط به جوشکار و تعهد به ماموریت خارج از شهرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۴2820كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری خانم فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / زنمجرد8الی 17135تسلط به امور اداری کامپیوتر قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۲/۳2819كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریاقامهم نیست8 تا 17135تسلط به امور حسایداری ونداشتن اعتیاد- سلامتی جسمیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۲/۳2818دفتر كارمجتمع کوثرحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17135تسلط به امور حسابداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۳2817دفتر كارمجتمع کوثرکارمند اداری خانم لیسانسعلوم اداری / کامپیوترزنمهم نیست8الی 17135تسلط به امور اداری وکامپیوتر قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲2816كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس صنایع لیسانسصنایعمردمهم نیست7/30تا 16035نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲2815كارخانهشهرک صنعتی جیپاشش کار رنگ دیپلم......مردمهم نیست7/30 تا 161350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۲/۲2814كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیک لیسانسمکانیکمردمهم نیست7/30تا 162350بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۹2813فروشگاهرهنانکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 15 و یا 15 الی 23035نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۹2812كارخانهشهرک صنعتی رازیاپراتور تولید دیپلماظهار نشدهمردمهم نیست8 الی 17340سلامت کامل عدم استعمال دخانیاتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2811كارگاهخ معراجحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16/30135مسلط به کلیه امور حسابداری ونرم افزار سپیدار- ترجیحا ساکن خ معراجقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2810كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16/30235مسلط به کلیه امور حسابدراری ونرم افزار الماسقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2809رستورانشهرک صنعتی جیکارگر ظرف شودیپلم......مهم نیستمهم نیست8الی 17035شستن ظروف رستورانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2808رستورانشهرک صنعتی جینظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مهم نیستمهم نیست8الی 16135نظافت محیط رستورانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2807رستورانشهرک صنعتی جیآشپززیر دیپلم / دیپلم......مردمهم نیست8الی 23540داشتن تجربه در پخت انواع غذاهابالاتر از قانون كارداردداردناهار وشام
۱۳۹۸/۱/۲۷2806كارگاهخ امام خمینی کارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17035انجام مسئولیت در محل کارقانون كار+ پورسانتداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2804كارگاهخ مصلی 5 نفرخانم خط تولید روشناییدیپلم......زنمهم نیست8الی 17030حداکثر سن 30قانون كاربیمه حوادثنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۷2803كارخانهخ معراجکارگر شستشوئی فرشدیپلم......مردمجرد8 تا 12030جوان + سلامت جسمی+ بنیه قویقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۵2801كارخانهشهرک صنعتی جیاپراتور تولیدلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17030نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۴2800كارخانهشهرک صنعتی جیتکنسین کنترل کیفيت فوق دیپلممواد و متالورژیمردمهم نیست8الی 16335دیپلم یا فوق دیپلم مواد متالورژی / ریخته گری وتسلط به کامپیوتر واکسل وحداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با عنوان شغلی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۴2799كارخانهشهرک صنعتی جیمكانیك صنعتیفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8الی 16635داشتن مدرک فوق دیپلم یا لیسانس/ حدا قل 6 سال سابقه کارمرتبط با عنوان شغلی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۴2798كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداریفوق دیپلمآمارمردمهم نیست8الی 16330داشتن 3 سال سابقه کار + فارغ التحصیل در یکی از رشته های علوم اداری - آمار - ریاضی ومسلط به افیس و اشنا به قوانین کار وتامین اجتماعیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۴2797كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8الی 16635داشتن 6 سال سابقه کار در زمینه خرید خارجی - آشنا به قوانین ومقررات بازرگانی _ تسلط به زبان ورابط عموم ی بالابالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۴2796كارخانهسراسر کشورکارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمردمجرد8الی 16335امکان سفر به شهرستان هاقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۲2795فروشگاهخ فرشادیکارمند اداریفوق دیپلم /لیسانسلیسانس کامپیوتر / علوم اداری /زنمجردپاره وقت 130تسلط به کامپیوتر وامور اداری وترجیحا نزدیک محل کار توافقی داردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۲2794كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد پرسکار دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن سابقه پرسکاری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2792سايراستانبازاریاب فوق دیپلممحیط زیستمهم نیستمهم نیستپاره وقت140آشنا با برق و تاسیساتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2791كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابداری انبار ( آقا )فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی 17135تسلط به حسابداری انبار وساکن محدوده دروازه تهران قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2790كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابدار ارشد ( خانم )فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمجرد8الی 17230تسلط به نرم افزار آسا وترجحا ساکن محدوده خ امام خمینی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2789كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادصافكار اتومبيلدیپلم......مردمهم نیست8الی 17140تسلط به صافکاری خودرو 70درصد سهم صافکار30درصد کارفرماداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2788كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری خانم فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزنمجرد8الی 13 یا 8 تا 17135تلسط به کامییوتر وامر اداری - فن بیان قویقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2787كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی (خانم )فوق دیپلم /لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیزنمتاهل8الی 17135تسلط به اتوکد - کتیا- و..قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۱2786كارگاهارغوانیهکارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی 17135نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۰2783دفتر كارسعادت آبادکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17135تسلط به زبان وآشنا به عرصه نفت وگاز قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۸/۱/۲۰2782دفتر كارخ پروین حسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۰2781دفتر كارخ آیت الله کاشانیکارمند فروشفوق دیپلم......مهم نیستمهم نیست8الی 17035علاقمندی وتوانای انجام کاردر زمینه جی پی اس قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۰2780فروشگاهفرح آباد فروشنده آقا ( بازنشسته )دیپلم......مردمهم نیست8الی تا 13 - 16تا 20040داشتن توانائی کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۲۰2778كارخانهمنطقه صنعتی مبارکهحسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی16135آشنا به نوآوران وداشتن یک سال سابقه کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۸2777كارگاهشهرک علمی و تحقیقاتی مهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه در زمینه ساخت قطعات صنعتی - ماشین کاری - آشنا به قالبهای صنعتی - تزریق پلاستیک - تسلط به سطح سازی ونقشه کشی کتیا وداشتن روبط اجتماعی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۸2776كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستشیفت 24 ساعته گردشی135داشتن گواهینامه و تعهد به انجام سایر فعالیتهادر کارخانهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۸2775فروشگاهخ سجاد حسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8تا 19135مسلط به حسابداری وآشنا به نرم افزار شایگان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۸2774دفتر كاراصفهانکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیهر دومهم نیست8: 30 الی 16:30235تلفنی و حضوری حقوق ثابت اداره کار+پورسانتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۸2773كارخانهابتدای جاده مرغ حسابدارفروش فوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8الی 17235حتما سابقه حسابداری فروش داشته باشد در شرکتهای پخشقانون كارداردنداردحق ناهار
۱۳۹۸/۱/۱۸2771كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمونتاژکاردیپلم......مردمهم نیست7.30الی15.30235مسلط به جوش co2جهت مونتاژکاری دستگاه ارهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۱۷2770كارخانهشهرک صنعتی سگزینگهبان دیپلم......مردمهم نیست24 ساعت کار 24 ساعت استراحت135داشتن سابقه نگهبانی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۷2769كارخانهاتوبان فرودگاهکارمند اداری (خانم )لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمهم نیست7/30 تا 16130تسلط به امور اداری - کامپیوتر - هماهنگی کننده واحد جهت اجرای امور قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۷2768كارخانهاتوبان فرودگاهحسابدارخانم 2 نفر فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست7/30 تا 16230حتما مسلط به پارسیان وکار بلد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۸/۱/۱۷2765كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرفروشندهدیپلم......زنمجرد8الی 17130داشتن سابقه کار فروشندگی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۸2764دفتر كاراصفهانمنشی شركتدیپلماظهار نشدهزنمجرد۹ الی ۱۴ و یا ۱۶ الی ۲۰050یکی از شیفت های کاری به انتخابقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۸/۱/۵2763كارگاهعسلویه مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی17235مسلط به نرم افزار های تخصصی مکانیک مانند aksCariamaCad...بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۸/۱/۴2761دفتر كارشهرک ولی عصر(ع)منشي مطبلیسانسعلوم تجربیزنمهم نیست۳تا ۱۱ شب437اخلاق و سطح هوشی بالاقانون كارداردنداردندارد