لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۷/۷/۲۲2403كارخانهشهرک صنعتی سگزیكارشناس برنامه ريزي / مهندس صنایع لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار در زمینه ، مدیریت برنامه ریزی تولید در واحدهای تولیدی تسلط،به آفیس،، اکسل ، نرم افزار mis, ،بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۲2402كارخانهشهرک صنعتی جیانتظامات کارخانهدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت135داشتن سابقه کار انتظامات الزامی استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۱2401كارخانهشهرك صنعتي سجزيراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت داشتنقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۱2400كارخانهشهرك صنعتي سجزيكارگر فنيفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت در كارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۱2399كارخانهشهرك صنعتي سجزيبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت در كارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۱2398كارخانهشهرك صنعتي سجزيكار شناس شبکهلیسانسكامپیوترمردمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت كافيقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۱2397كارخانهشهرك صنعتي سجزيمكانیك صنعتیفوق دیپلم مکانیکمردمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت كافي دز زمینه مکانیک صنعتی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۱2396كارخانهشهر ك صنعتي سجزيراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17535تجربه كافي داشته باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۱2395كارخانهاصفهانكارشناس برنامه ريزي ( مهندس صنایع )لیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8الی17140تسلط به افیس - اکسل - نرم افزار mis- روشهای تحقیق درعملیات - دارای یک سال سابقه در واحدهی تولید صنعتی - وآشنا به برنام ریزی تولید قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۸2394كارگاهشهرک صنعتی محمود آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمهم نیست8 الی 17030اشنا به اتوکد کتیا و لیدورکسقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۱۷2393كارخانهنجف آباداپراتور cncفوق دیپلم......مردمهم نیستشیفت 035نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۶2392كارخانهشهرک صنعتی سجزیراننده پایه 2 جهت ایاب وذهاب کارکناندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن گواهی نامه وسپردن 20 میلیون وثیقه بایت تحویل خودرو - حتما ساکن شاهین شهر قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۷/۱۶2391كارخانهمنطقه صنعتی روشن دشتكارگر ريسندگيدیپلم......مهم نیستمهم نیست8 الی 17135علاقه مندی و پشتکار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۵2390كارخانهشهرك صنعتي سجزيورق کاردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت كافيقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۵2389كارخانهشهرک صنعتي سجزيحسابدار دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت لازمقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۵2388كارخانهشهرک صنعتي سجزيحسابدار دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت لازمقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۴2387كارخانهشهرک صنعتی محمود آ بادپرستار مرد سه نفرلیسانس پرستاریمردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي535داشتن 5سال تجربه ومهارت در كاربالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۷/۱۲2386كارخانهشهرك صنعتي كمشچهنگهبان (حتما بازنشته )دیپلم......مردمتاهل24 ساعت کار 24 ساعت استراحت 250مهارت وتجربه دركار- حتما باز نشسته قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۱۱2385كارخانهشهرك صنعتي سه راه مباركهکارشناس صادراتلیسانسمدیریت بازرگانیمردمهم نیست8 الي 17235مسلط به زبان اشناي به فنون توسعه بازار وداراي سابقه كار بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۱2384كارخانهشهرك صنعتي سه راه مباركهكارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمدیریت بازرگانیمردمهم نیست8 الي 17235داشتن تجربه كاريبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۱2383كارگاهشهرك صنعتي سه راه مباركهحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235داشتن تجربه كافيبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۰2382كارخانهشهرك صنعتي اشترجانكارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الي16235كارشناس مكانيك مسلط به نرم افزاري سه بعدي-دو بعدي-اتو كد-اينونتور-توانهاي عددي وهندسي -icblبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۹2381دفتر كاراصفهان ......لیسانسبهداشت حرفه ایزنمهم نیست8 ال 14135به شرط گذرندن مراحل استخدامی وزرارت بهداشتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۸2380کارگاه آموزشیخ شریعتی مدير آموزشفوق لیسانسمدیریت آموزشیمردمهم نیست8 الی 16335توانایی برنامه ریزی آموزشی و روابط عمومی بالابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۸2379کارگاه آموزشیخ شریعتی كارمند اداریلیسانس/ فوق لیسانسكامپیوترمردمهم نیست8 الی 16535تسلط بر مهارت های شبکه و شبکه سازیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۸2378کارگاه آموزشیخ شریعتی حسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 16535سه روز در هفته ـ پاره وقت ؛ اشنا به کلیه امور حسابداری مالی ومالیاتی ارزش افزوده و..قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۸2377کارگاه آموزشیخ شریعتی كارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الی 16435داشتن مدارک مدیریت مرتبطقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۸2376كارخانهشهرک صنعتی جی كارگر ساده 10 نفردیپلم......مردمتاهل8 الی 17030حتما دیپلم ؛ متاهل بدون بچه ؛ بدون سابقه بیمهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۷2374كارگاهشهرک صنعتی جیحسابدار لیسانس......زنمهم نیست8 الی17330روابط عمومی بالا و قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۷2373كارخانهشهرک صنعتی سجزیاپراتور cncدیپلممکانیکمردمهم نیست8الی17240توانایی برنامه نویسی و کنترل فانوکبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۷2372كارخانهكيلو متر 52 اصفهانمهندس مکانیک لیسانس/ فقو لیسانسمکانیکمردمهم نیست7.30الي16235قبولی در مصاحبه بالاتر از قانون کارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۷2371كارخانهكيلو متر 52 اصفهانمهندس برق لیسانس/ فوق لیسانسبرقمردمهم نیست7.30الي16235آشنای ی با plcبالاتر از قانون کارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۷2370كارگاهشهرك صنعتي امير كبيرحسابدارفوق دیپلم / لیسانسحسابداری پارسیان خانم زنمهم نیست8 الي 17230توانای کار با کامپیوتر - فتوشاپ -وامور ارداری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۷2367كارگاهخ زينبهجوشکار برقدیپلممهم نیستمردمهم نیست6الي 18235داشتن تجربه کاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۷2366كارگاهخ زينبهنقاش کار صنعتیدیپلم / فوق دیلپممهم نیست مردمهم نیست8الي18235پیمانکارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۷2365كارگاهخ زينبهتراشکار آقا دیپلممهم نیست مردمهم نیست8الي18235داشتن تجربه کاریپيمان كاريداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۷2364كارگاهخ زينبیهتکنسین برقفوق دیپلم / لیسانسبرق خانممهم نیست8الي18230داشتن سابقه کاری مفیدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۵2363کارگاهخ زینبیهبرق کار صنعتی دیپلمبرق مردمهم نیست8الي18035داشتن تجربه کافیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۵2362كارخانهکیلو متر 10 جاده اصفهان کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایعمهم نیستمهم نیست7/30الی 16135داشتن سابقه کاردر زمینه تضمین کیفیتقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۵2360كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس بازرگانی لیسانس مدیریت بازرگانیزنمهم نیست8 الی 16135تسلط به زبان -وداشتن سابقه کار مرتبط با صادرات ووارداتبالاتر از قانون کارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۴2357كارخانهاتوبان فرودگاه طراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزنمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کافی به طراحی گرافیک وآمور فروشقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۷/۴2356كارخانهاتوبان فرودگاه كمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135آشنای با حسابداریقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۷/۴2355کارخانهاتوبانن فرودگاه - شهرک جلوانکارشناس کنترل کیفیلیسانس مهندس صنایعمردمهم نیست8الي 17140داشتن تجربه کنترل کیفیتبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۷/۴2354دفتر كارامير كبيرحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست9 الي 17140آشناي با پارسيان و اكسلبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۳2353كارخانهشهرک صنعتی سجزیكارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن مدرک فنی وحرفه ای ویا مهرات مورد نیازقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۳2352كارخانهشهرک صنعتی سجزیبرقکار صنعتی دیپلمبرقمردمهم نیست8 الی17235داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۶/۲۷2351كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتكارشناس كنترل كيفيتلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کنترل کیفیت ، ارسال رزومه خود به ایمیل مدیر عاملبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۶/۲۷2350كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتكارشناس تحقيق وتوسعهلیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8 الی 17235اشنایی با فرمولهای شیمی - داشتن تجربه کاری درحوزه روغن صنعتی - تسلط به زبان انگلیسی- آشنایی با شیمی آلی وهیدروکروبنها بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۶/۲۷2349كارخانهمنطقه صنعتی علویجهخیاط زن ده نفردیپلم......زنمهم نیست8 الی 17145تسلط،به خیاطی الزامی است ، حتما ساکن شاهین شهر باشند قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۶/۲۷2348كارخانهمنطقه صنعتی کوهپایهحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17435تسلط،کامل به امور حسابداری، بهای تمام‌شده شده ، امور مالیات و بیمهبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۶/۲۷2347كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادكارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعزنمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار در زمینه تضمین کیفیت قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۶/۲۷2346كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیفوق دیپلم /لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار تعمیر و نگهدار ی دستگاه های صنعتیبالاتر از قانون كاردارددارددارد