لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۷ شنبه ۲ تير
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۷/۴/۲2222مدرسه دخترانهخانه اصفهانآشپزخانم سيكل / ديپلم......زنمهم نیست8 الي 17145توانايي طبخ ناهار براي 70 نفر وخدمات مدرسهقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۳/۳۰2221كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس ارشد شيمي ( گرايش پليمر) فوق لیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17235داشتن سابقه كارموثر/ داشتن پايان خدمت - نداشتن معافيت پزشكي -- يك سال سابقه كار فني- سكونت در اصفهان - شاهين شهر _ مورچه خورت -گز -بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۹2220كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مكانیك صنعتیديپلم / فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 17235تسلط به تعميرات cnc - pm وداراي سابقه كار موثربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۹2219كارخانهشهرك صنعتي اشترجان برقکار صنعتی ديپلم / فوق دیپلمبرق صنعتيمردمهم نیست8 الي 17235آشناي با cnc- plc- pm وداشتن سابقه كار موثربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۹2218كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مامور( مدير ) خريدلیسانس بازرگانی - صنايع - مكانيك مردمهم نیست8 الي 17235ترجيحا رشته بازرگاني - مكانيك ويا صنايع وداراي سابقه كاربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۸2217كارخانهشهرك صنعتي جيبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست7الي 19136داشتن تجربه كاري برق صنعتي الزامي است قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2216كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مونتاژکار( خانم )دیپلم /فوق ديپلم مهم نيست زنمجرد8 الي 16/30035حتما مجرد وداراي سابقه كارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2215كارخانهشهرك صنعتي محمود آبادتزریقکار پلاستیک دیپلم......مردمهم نیست8 الي 16/30135داشتن سابقه كار در مورد شغل الزامي استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2214كارخانهشهرك صنعتي محمود آبادمكانيك ساخت وتوليد/ ماشين ابزار ديپلم / فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 16/30135آشنايي با اسپاركقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2213كارخانهشهرك صنعتي محمود آبادحسابدار خانم / آقالیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 16/301350قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2212كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مهندس برق لیسانس /فوق ليسانسبرق ( انواع گرايشها ) مردمهم نیست8 الي 16/30135حتما مسلط به زبانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2211سايرفلكه دانشگاه صنعتي مكانيك خودرولیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2210كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهان كارگر ساده خانم دیپلم......زنمهم نیست8 الي 17035نداردقانون كارداردداردصبحانه
۱۳۹۷/۳/۲۷2209دفتر كارخ سجادكارشناس بازرگاني داخليلیسانس برقمردمهم نیست8 الي 17235حتما رشته برق وآشنا به امورمناقصات \ قيمتها بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۳2208كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت جوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135حتما 70 -18 وپايپپينگ كار كرده باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۳2207كارخانهشهرك صنعتي جي كارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسشیمیزنمهم نیست8 الي 17 ( سه روز در هفته)135سه روز در هفته قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۲2204كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار خانمفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16135تسلط كافي به امور حسابداري وكامپيوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۲2203كارگاهشهرك صنعتي جيحسابدار فوق دیپلم /ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135تسلط كافي به امور حسابداري\‌ وكامپيوترقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2201كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد خدماتي وتميز كاريسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17040انجام خدمات تميز كاري سالن توليد وامور متفرقه ديگرقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2200كارخانهقطب صنعتي قهدريجان اپراتور تولیددیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135آشنا به سنگين تراش وكاروسل وبويرينك كارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2199كارخانهقطب صنعتي قهدريجان نقشه کش صنعتی خانم لیسانس مکانیکزنمهم نیست8 الي 17135مسلط ب نقشه كشي اتوكدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2198كارخانهقطب صنعتي قهدريجان مهندس مكانيك خانم لیسانسمکانیکزنمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2197كارخانهسه راه درچهنقشه كش اتوكد (خانم )فوق دیپلم /ليسانسنقشه کشی صنعتی زنمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به اتوكد وكار بادستگاه سي ان سيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2196كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مونتاژکار آقادیپلم /فوق ديپلم فني وهنرستانيمردمهم نیست8 الي 17135داشتن 5 سال سابقه كار وديپلم فنيقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2195كارخانهشهرك صنعتي اشترجان كارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17530داشتن 5 سال سابقه كار بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2193كارخانهشهرك صنعتي جيكارمند اداری خانم لیسانسکامپیوتر/ علوم اداري و...زنمهم نیست8 الي 16135تسلط به اموراداري وسيستم قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2192كارخانهشهرك صنعتي جيكارشناس شيمي خانملیسانسشیمیزنمهم نیست8 الي 16035حقوق طبق قوانين سازمان غذا وداروبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۰2191كارخانهشهرک صنعتی سجزیكارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035نداردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۰2190كارخانهشهرک صنعتی سجزینقاش خودوردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17145توانایی کار با پیستوله و پاششقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۰2189دفتر كارطالقانی منشی شركتلیسانسحسابداریزنمجرد9-17120 توانایی ها : آشنایی کامل به حسابداری و کامپیوتر (اینترنت ) رفعالیت روزانه حسابداری و مدیریت فروشگاه آنلاین (همراه با آموزش ) یک میلیوننداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۰2188دفتر شركت خ شيخ مفيدحسابدارخانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17335حتما مسلط به امور ماليات وقوانين بيمه و تايپبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۰2187موسسهخ لاهورحسابدار آقا فوق ديپلم يا ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17435حتما داراي 4 سال تجربه كاري وتسلط به قوانين ماليات وبيمهبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2186كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت بازرس فروشلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الي 17335داشتن تجربه كاري در خصو ص قوانين فروشقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2185كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت حراست ،انتظاماتفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17 (شيفيتي )140داشتن سابقه كارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2184كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الي 17235داشتن تجربه كار وتسلط به زبان انگليسيبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2183كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس منابع انساني لیسانسروانشناسی صنعتی ،مدیریت زنمهم نیست8 الي 17335داشتن سابقه وتجربه كاريبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2182كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت مدیر روابط عمومیلیسانسعلوم اداری و رشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8 الي 17335داراي تجربه كاري وآشنا به crmقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2181كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت مدير دفتر شركتفوق دیپلم /ليسانسترجيحا حسابداری / كامپيوترزنمجرد8 الي 17535آشنا به امور حسابداري واداري شركتن ومسلط به كامپيوتر وداراي روابط عمومي بالاقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2180كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس كنترل كيفيتلیسانسعلوم و صنایع غذاییمهم نیستمهم نیست8 الي 17535مسلط به آزمايشگاه ميكروب وشيماييقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2179كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت حسابرس لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17535مسلط به امور حسابرسي - ماليات و...بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2178كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس كنترل كيفيتلیسانسعلوم و صنایع غذاییزنمهم نیست8 الي 17135داراي سابقه كار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2177دفتر كار4 راه گلزارحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 16135مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2176دفتر كارخ مصلي كارشناس فروشلیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 17 (پنجشنبه ها تعطيل)135 حتما رشته برق با هر گرايش ،ترجيحا داشتن تجربه فروش - جهت تامين قطعات صنعتي مورد نياز شركتها قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۳2175كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارگر فنيدیپلم /فوق ديپلم رشته فني وحرفه اي / كار ودانش / هنرستان و..مردمهم نیست8 الي 17135داشتن پايان خدمت - نداشتن معافيت پزشكي -- يك سال سابقه كار فني- سكونت در اصفهان - شاهين شهر _ مورچه خورت -گز -قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۳2174كارخانهشهرك صنعتي جيبرشكار فلزاتدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كافيقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۳2173كارخانهشهرك صنعتي جيجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كافي قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2172كارخانهشهرك صنعتي جيمكانیك صنعتیفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 17 . شيفت گردشي135شيفت گردشي قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2171كارخانهشهرك صنعتي جيتكنسين برق آقافوق ديپلم يا ليسانسمرتبط باشغلمرد مهم نیست7الي 17135آشنايي به امور برق وحدهاي صنعتي قانون كارداردلاله - جي - خوراسگاندارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2170كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدارخانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست7الي 17135آشنايي به نرم افزار حاسبقانون كارداردخ لاله -ئجي - خورسگاندارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2169دفتر كارخ سجادحسابدارفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست7/30 الي 15/30135تسلط به نرم افزار سايناقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2168كارخانهشهرک صنعتی جیبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الی 16 پنجشنبه تعطیل235تسلط و تجربه کافی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2167كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بورسلیسانس یا فوق لیسانسترجیحا حسابداریمردمهم نیست8 الی 16235حتما رشته حسابداري وداراي تجربه و تسلط،کافی در امور بورسبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۰2166دفتر كارملک شهركارگر سادهدیپلممکانیکمردمهم نیست8/5 تا 13/5 و 16/5 تا 19/5230جوان و فعالقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۰2165فروشگاهخ امام خميني خ دانش حسابدار خانم آشنا به نرم افزار كارافوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست7/30تا 15/30135آموزش با نرم افزار كارا بر عهده شركت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۰2164دفتر كارخ 8 بهشت غربيحسابدارخانم آشنا به نرم افزار الماسفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به نرم افزار الماسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۰2163دفتر كارمحدوده انارك برقکار ساختمان / صنعتي (ماهر ونيمه ماهردیپلمفني مردمهم نیست8 الي 18135اجراي پروژهاي برقي ساختمانهاي مسكوني وصنعتي وآشنا به لوله گذاري وسيني گذاري روزي 50 الي 70 هزار تومان و بيمهداردنداردناهار - شام - صبحانه ومحل خواب
۱۳۹۷/۳/۱۰2162فروشگاهسپاهان شهر حسابدارمسلط به پارسيانفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست9تا 13 و 17تا 22135حتما ساكن سپاهان شهرباشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۰2161دفتر كارمحدوده پل وحيد حسابدار خانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به نوآوران قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2160كارگاهشهرک صنعتی جیكارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنايع / مكانيكمردمهم نیست8 الی 16240آشنایی کامل به کنترل کیفیتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2159كارخانهشهرك صنعتي اشترجان سرپرست انبار فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135حتما آشنا به نرم افزر انبار ورانددگي با ليفتراك با گواهي نامهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2158موسسه حسابداريخ لاهورحسابدار آقا لیسانس حسابداريمردمهم نیست8 الي 17135تسلط كامل به امور حسابداري وماليات وقاني تامين اجتماعيبالاتر از قانون كاردارد0ندارد
۱۳۹۷/۳/۸2157كارخانهشهرك صنعتي اشترجان كارشناس خريد لیسانسصنایع / مكانيك / برق مردمهم نیست8 الي 17035ترجيحا رشته هاي مكانيك -صنايع - برق - وبازرگانيبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2156كارخانهشهرك صنعتي اشترجان سرپرست توليدفوق دیپلم /ليسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17335تسلط به برنامه نويسي cnc- آشنا به ابزار برش -بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2155كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مدير تعمير ونگه داري ( نت )لیسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17 735آشنا به هيدور ليك وپناماتيك وتجهيزات برقيبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2154دفتر كار4 راه علامه امينيسرپرست انبار فوق دیپلم /ليسانسعمران / مكانيكمردمهم نیست8 الي 17135آشنا به نرم افزار مرتبط با انبار داري - آشنا به لوازم تاسيسات برودتي وتطويه مطبوع - قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۷2151كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد آشپز وسر آشپزماهر وكمك آشپزدیپلم /فوق ديپلم ......مردمهم نیست8تا 16 و16تا 22 (شيفتي)140داشتن تجربه كافي پخت انواع غذاها بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۷2150فروشگاهميدان امامفروشندهدیپلم......زنمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۳/۶2149كارخانهخ امام خميني حسابدارفوق دیپلم /ليسانسحسابداریمردمهم نیست7/30الي 15135تسلط به امور حسابدرايقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۶2148كارخانهخ امام خميني كارگر انبارفوق ديپلم مهم نيست مردمهم نیست7/30الي 15035حتما فوق ديپلم قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۵2147سايراصفهان و حومهراننده پایه 2دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140داشتن روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۵2146كارخانهشهرك صنعتي رازيسرپرست انبار دیپلم /فوق ديپلم مهم نيست مردمهم نیست8 الي 18135تسلط به نرم افزار انبار وترجيحا سابقه كار در زمينه فولادبالاتر از قانون كاردارداكثر نقاط دارد
۱۳۹۷/۳/۵2145كارگاهفلكه تاكسي راني كابینت سازدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135بعد از سه ماه بيمه ميشودروز مزدي ( در حد اداره كار )داردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲2144كارگاهخ جي كارشناس دفتر فنيلیسانسعمرانمردمهم نیست8الی18545اشنا به مباحث فهرست بها و دفتر فنی و صورت جلسات تعدیل لایحه تاخیراتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱2142كارخانهناحيه صنعتي دولت آبادحسابدار‌(آقا )فوق دیپلم /ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17235تسلط كامل به كليه امور حسابداري( ماليات - ارزش افزوده - ...بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱2139كارخانهشهرك صنعتي موچه خورت جوشکار آرگوندیپلمممهم نيست مردمهم نیست8 ال 172350بالاتر از قانون كاردارداكثر نقاط مهم شهردارد
۱۳۹۷/۲/۳۱2138كارخانهشهرك صنعتي علويجهمكانیك صنعتیفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كار ،وتوانايي كار در ارتفاع وتعمير جرثقيل هاي سقفيبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۳۱2137نمايندگي خودروبلوار ملت خدماتيدیپلممهم نيست مردمهم نیست9الي 21 ( گردشي)135 -جوان و پر انگيزه ومورد وثوق - جهت امور خدماتي شركتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۳۱2136فروشگاه قطعات خودروشاهپورجديد حسابدارخانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۳۰2135كارخانهشهرك صنعتي رازيكارمند اداریلیسانسعلوم کامپیوترزنمجرد8 الي 17 ( پنجشنبه تعطيل)127تسلط به امور اداري شركت اعم از اداري - بايگاني - ثبت سند - وتاحدودي آشنا به زبان ترجيحا ساكن شهرضا ؛ بهارستان ؛ سپاهان شهر قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۳۰2134كارخانهشهرك صنعتي رازيبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 17 ( پنجشنبه تعطيل)135تسلط به تعميرات برقي كارخانه قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۳۰2133فروشگاهخ پنج رمضانراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235داشتن گواهينامه ويژهقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۲/۲۹2132دفتر كاربزرگمهرفروشندهلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست9 الی 18130 مهارت بازاریابی و فروش تلفنی؛ اصول مذاکره ومشاوره تلفنی ، پیگیری مرسولات ، برنامه ریزی ،تسلط به کامپیوتر (آفیس ، اینترنتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۷2131دفتر كارخ آپاداناكارمند اداری مسلط به انگليسيلیسانسزبان وادبیات انگلیسیزنمجردساعت متغير135تسلط به كامپيوتر وزبان انگليس جهت ارتباط با مشتريان خارجي واينترنت لازم استثابت وپورسانت نداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۷2130كارگاهشهرك صنعتي محمد آبادمهندس مكانيك ( جامدات - سيلات )لیسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17135توانمند وعلاقمندي به كارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۷2129كارگاهشاهپورجديد ......لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135آشنا به اندازه گيري ابزار آن ونقشه خوانيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۷2128كارگاهشاهپورجديد تكنسين الكترونيك لیسانسالكترونیکمردمهم نیست8 الي 17135آشنا به مدارهاي الكترونيكقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2127كارگاهبازار میدان امامكارشناس شيمي لیسانسشیمیمردمهم نیست8 الی 17035توانمندی ، دقت ، داشتن انگیزه کاری، قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2126كارخانهشهرک صنعتی سگزیكارمند اداری،خانملیسانسعلوم اداری، کامپیوتر و....زنمهم نیست8 الی 17230تسلط،به امور اداری وکامپیوترقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2125كارخانهشهرک صنعتی سگزیآشپز خانم برای شرکتدیپلم......زنمهم نیست8 الی 17245توانایی طبخ غذا برای کارکنان شرکت به تعداد 15 نفرقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2124كارخانهشهرک صنعتی سه راه مبارکهراننده لیفتراکدیپلم /فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135ترجیحا ساکن محدوده دروازه شیراز و بهارستان و سپاهان شهرقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2123مطبخ طیبمنشي مطبدیپلم /فوق دیپلم......زنمجرد15 الی20130داشتن سابقه کار موثرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2122کافه تریاخ پروینصندوق داردیپلم /فوق دیپلممرتبط با شغلزنمهم نیست9/3/ 16/30030نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2121سايرملک شهر نگهبان ( انتظامات )دیپلم......مردمهم نیستشبانه وروزی045نگهبان شبانه روز بجز روز جمعهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2120كارخانهخ درخشانحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 20135تسلط،به کلیه امور حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2119دفتر كارشهرک صنعتی دولت آبادحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست9 الی 20135تسلط به نرم افزار شایگانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2118دفتر كارخ پروینكارمند اداریلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 16135تسلط،به کامپیوتر وامور اداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2117سايرسپاهان شهر نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمتاهل15 الی20145ترجیحا ساکن سپاهان شهرقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2116سايرارغوانیهمدير داخليدیپلم......مردمتاهل8 الی 20145توانمندی مدیریت بر کارگران قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2115ورزشیارغوانیهنظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 20045علاقمندی، توانایی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2114فروشگاهبازار میدان امامفروشندهدیپلم......زنمهم نیست8 الی 18135علاقمندی، دقت ، مشتری مداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2113فروشگاهبازار میدان امامحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 18235مسلط به کلیه امور حسابداریقانون كارداردنداردندارد